Corporate social responsibility and an integrative vision of society - economic and social determinants
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
2
University of Economy and Innovation in Lublin (WSEI)
 
 
Submission date: 2022-04-04
 
 
Final revision date: 2022-06-05
 
 
Acceptance date: 2022-06-07
 
 
Publication date: 2022-07-31
 
 
Corresponding author
Urszula Anisiewicz   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
 
JoMS 2022;48(1):207-230
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the article is a theoretical analysis of the role and importance of social responsibility of contemporary business in creating an integrative role of society in the context of economic and social processes. This analysis was carried out on the basis of literature research, reports, analyses and expert opinions of national and international institutions.

Material and methods:
As the main research method, induction was used. It consists in deriving general conclusions or establishing regularities on the basis of an analysis of empirically stated phenomena and processes. The research methods used in the work are: comparative analysis, functional analysis and the method of research in dynamic terms. The so-called triangulation of data sources was also used.

Results:
The authors suggest that in the long run economic and social values can coexist. In the first part, the authors show the limitation of a one-dimensional view of economic activity and the related financial model. In the second, they present an integrated vision of the economic world, in which economic and social values can coexist, and finally they present the social model of the organization.

Conclusions:
CSR can be defined as a concept thanks to which companies voluntarily take into account social and environmental interests during building their strategies, as well as relations with various stakeholder groups. Being responsible does not only mean meeting all formal and legal requirements, but also increas investment in human resources, in environmental protection and in relations with stakeholders, i.e. voluntary commitment. Social responsibility is the process by which companies manage their relationships with a variety of stakeholders who can have a real impact on their business success.

 
REFERENCES (41)
1.
Beise-Zee, R. (2013). Cause-Related Marketing. W: S.O. Idowu i in. (red.). Encyclopedia of Corporate Social Responsibility. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, s. 321–326.
 
2.
Carroll, A. (1995). Stakeholder Thinking in Three Models of Management Morality: A Perspective with Strategic Implications. W: J. Nasi (red.). Understanding stakeholder’s thinking. Helsinki: LSR-Publications Helsinki, s. 47–74.
 
3.
Carroll, A.B. (1993). Business & Society. Ethics and Stakeholder management, second ed. Cincinnati Ohio: South-Western Publishing Co., s. 35.
 
4.
Chuda, A., Wyrwicka, M.K. (2013). Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa usługowego. „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej”, nr 59, s. 5–17.
 
5.
Cochran, P.L. (2007). The evolution of corporate social responsibility. „Business Horizons”, nr 50, s. 449–454.
 
6.
Curran, M. (2005). Assessing the Rate of Return of the Adoption of Corporate Social Responsibility Initiatives. Edynburg: Uniwersytet Edynburski.
 
7.
Dahlsrud, A. (2008). How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions. „Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, nr 15(1), s. 1–13.
 
8.
Etchegoyen, A. (1991). La valse des éthiques. Paris: Editions François Bourin.
 
9.
Filek, J. (2013).Wprowadzenie do etyki biznesu, Kraków: Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 10.
 
10.
Filek, J. (2001). Z doświadczeń nauczającego etykę biznesu. W: (red.). Etyka biznesu jako przedmiot nauczania. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, s. 22.
 
11.
Filek, J. (2002). O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarującego. Kraków: Wyd. AE, s. 29.
 
12.
Giemza, M. (2019). Przyczyny oraz skutki implementacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu do zarządzania firmą. W: N. Laurisz, A. Pacut (red.). Ekonomia społeczna. Innowacyjność społeczna w Polsce. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 72–81. https://doi.org/10.15678/ES.20....
 
13.
Gitman, L., Morris, J. (2018). The State of Sustainable Business 2018. Results of the 10th Annual Survey of Sustainable Business Leaders, www.bsr.org/files/event-resources/BSR_Globescan_State_of_Sustainable_ Business_2018.pdf (dostęp: 9.11.2019).
 
14.
Grzymisławski, A. (2013). Czy odpowiedzialne inwestowanie się opłaca?, http://odpowiedzialnybiznes.pl....
 
15.
Herman, A., Szablewski, J. (1999). Zarządzanie wartością firmy. Warszawa: Poltext, s. 9.
 
16.
Kakabadse, N.K., Rozuel, C., Lee-Davies, L. (2006). Corporate social responsibility and stakeholder approach: a conceptual review. „International Journal of Business Governance and Ethics”, No. 4(1), s. 78–93.
 
17.
Kos, A., Gudowski, J. (2019). Społeczna odpowiedzialność biznesu na Lubelszczyźnie w świetle badań ankietowych. W: S. Skrzypczak-Ahmed, A. Szafarczyk (red.). Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce. Lublin: WSEI.
 
18.
Kroik, J., Malara, Z. (2011). CSR i zrównoważony rozwój w warunkach silnej konkurencji. „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”, nr XXV, s. 423–435.
 
19.
Księżak, P. (2016). The Benefits from CSR for a Company and Society. „Journal of Corporate Responsibility and Leadership”, No. 3(4), s. 53–65.
 
20.
Leś, E. (2001). Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 
21.
Leśna-Wierszołowicz, E. (2016). Korzyści ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie. „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne”, nr 8(2), s. 65–76.
 
22.
Liston-Heyes, C., Ceton, G. (2007). Corporate Social Performance and Politics. Do Liberals Do More? „The Journal of Corporate Citizenship”, No. 25, s. 95–108.
 
23.
Olejniczak, K. (2013). Wpływ wybranych czynników ekologicznego aspektu CSR na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego. „Rocznik Ochrona Środowiska”, nr 15, s. 2840–2849.
 
24.
Otola, I., Tylec, A. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu a wyniki finansowe przedsiębiorstw. „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, nr 24(1), s. 81–89.
 
25.
Pawłowski, E., Trzcieliński, S. (2011). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 
26.
Piasecki, R., Gudowski, J. (2022). Theoretical and practical aspects of CSR. Implementation by foreign investors editors. Lublin: Innovatio Press.
 
27.
Porter, M.E., Kramer, M.R. (2006). Strategy & Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility, „Harvard Business Review”, December, No. 79–92.
 
28.
Proszowska, A. (2007). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element polityki firmy. „Ekonomia Menedżerska”, nr 1, s. 31–41.
 
29.
Ratajczak, M., Stawicka, E. (2008). Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności sektora MSP. W: M. Bąk, P. Kulawczyk (red.). Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, s. 131–141.
 
30.
Raza, A., Ahmad, N., Bhutta, U. (2018). Corporate Social Responsibility and Customer Loyalty: A mediating role of trust. „European Journal of Business and Social Sciences”, No. 7(1), s. 43–50.
 
31.
Sitek, M. (2005). Odpowiedzialność państwa za szkody ekologiczne wyrządzone przez korporacje międzynarodowe, “Journal of Modern Science”, 1 nr 1, s. 111-119.
 
32.
Smith, A. (1989). Teoria uczuć moralnych. tłum. D. Petsch. Warszawa, s. 5.
 
33.
Such-Pyrgiel M. (2018). Nowe modele biznesu w dobie transformacji cyfrowej, w: Społeczne ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach przyszłości, Sitek M., Such-Pyrgiel M., red., wyd. WSGE, Józefów 2018, s. 39-56.
 
34.
Szejniuk, A. (2016). Etyka menadżerska w zarządzaniu zasobami ludzkimi. „Journal of Modern Science”, Vol. 28/1, s. 89–104.
 
35.
Hall L., MacFarland M.(red.) (2022). The Sustainability Yearbook 2022,. www.spglobal.org.
 
36.
Wołkowicka, A., Dąbrowski, S. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu a konkurencyjność przedsiębiorstwa. „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 30, s. 79–89.
 
37.
Wołowiec, T., Skrzypek-Ahmed, S. (2022). The impact of the ethical instruments on the company’s social image. A case of British American Tobacco Polska. W: J. Gudowski and R. Piasecki (eds.). Theoretical and practical aspects of CSR implementation by foreign investors. Lublin: Innovatio Press Publishing House University of Economics and Innovation in Lublin, s. 61–80.
 
38.
Wołowiec, T. (2009). CSR – a marketing strategy or a responsible business? (sellected issues). Hoff/Germany: University of Applied Sciences, s. 90. ISBN 978-3-935565-25-7.
 
39.
Wołowiec, T. (2004). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa nową formuła zarządzania. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 3, s. 3–12. ISSN 0860-6846. Wołowiec, T., Paliwoda-Matiolańska, A. (2004). Model społeczny przedsiębiorstwa – wartość ekonomiczna i wartość społeczna. „Antidotum. Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej”, nr 9, s. 29–42. ISSN 1230-0969.
 
40.
Woźniak, J. (2013). Rekrutacja. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Profesjonalne PWN.
 
41.
Zuzek, D.K. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, nr 2, s. 197–207.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top