Methodology of early childhood e-education during the Covid-19 pandemic. Practical study
 
More details
Hide details
1
Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, Poland, Józefów
 
 
Submission date: 2021-10-26
 
 
Final revision date: 2022-04-02
 
 
Acceptance date: 2022-05-06
 
 
Publication date: 2022-07-31
 
 
Corresponding author
Hanna Lewandowska   

Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, Poland, Józefów
 
 
JoMS 2022;48(1):231-251
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The article was written to present selected technological resources as well as educational applications and platforms based on the author's own research conducted in the Mazowieckie Voivodeship in the period from 30/11/2020 to 28/03/2021 among early school education teachers and English teacher. The first aim of the research was to find out what digital tools are used by teachers in the period of distance learning. The second, equally important reason was the creation of a reference database of technological tools enabling remote learning and activating students during it.

Material and methods:
The survey method was used to apply the research. Early school teachers and English teachers gave anonymous answers

Results:
When choosing tools, teachers are mainly guided by their compatibility with MS Teams and the price. Only in the third place was content attractiveness. The most commonly known and used in practice are platforms for creating interactive tasks and tests for students. On the other hand, the least known are platforms containing teaching materials or scenarios that are intended to be a form of inspiration when planning lessons.

Conclusions:
The collected data made it possible to notice that many teachers use several basic tools, but most of them do not expand their workshop with new technologies. Therefore, it is necessary to conduct training in the field of distance learning methodology and further improvement of teachers in this area.

 
REFERENCES (26)
1.
Arkabus, A. (2016). Nauczycielskie sieciowanie i doświadczenia z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Edukacja i Dialog. Łomianki: nr 1-2, s. 62-67.
 
2.
Banach, C. (1993). Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli [w:] Encyklopedia pedagogiczna, W. Pomykało (red). Warszawa: Fundacja Innowacja. s. 295.
 
3.
Barski, T. (2006). Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 219.
 
4.
Chrząszcz, A., Kusiak, J. (red). (2013). E-learning w społeczeństwie wiedzy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
5.
Feliksiak, M. (2015). Dzieci i młodzież w Internecie–korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów, Komunikat z badań CBOS nr Nr 110/2015, Warszawa.
 
6.
Giddens, A., Sutton, P. W. (2012). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
7.
Górczyńska, M. (2017). Komputerowe gry dydaktyczne–sposób na atrakcyjne lekcje. Edukacja i Dialog nr 10, Łomianki. s. 22-24.
 
8.
Fedorowicz, M., Choińska-Mika, J., Walczak, D. (red). (2013). Raport o stanie edukacji. Warszawa: IBE. s. 7;.
 
9.
Feibel, T. (2006). Zabójca w dziecinnym pokoju : przemoc i gry komputerowe. Warszawa: wyd. PAX. s. 21;.
 
10.
Kargul, J. (2012). Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
11.
Lukasek, A. (2020). Niewidzialne dzieci w systemie zdalnej edukacji, prawo dziecka do nauki. Próba analizy zjawiska w: State and society facing pandemic. Józefów: wyd. WSGE. s. 405;.
 
12.
Łoskot, M. (2012). Gry komputerowe. Co zyskuję co tracę. Głos Pedagogiczny nr 44. Poznań. s. 19-22;.
 
13.
Marynowicz-Hetka, E. (2009). Pedagogika społeczna. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Parkita, E. (2008). Komputerowe wspomaganie wczesnoszkolnej edukacji muzycznej, Nauczanie Początkowe nr 4, Kielce. s. 35-42;.
 
15.
Plebańska, M., Kula, I. m(2012). E-learning : treści, narzędzia, praktyka. Warszawa: Almamer Szkoła Wyższa.
 
16.
Prokopiuk, W. (1998). Samokształcenie nauczycieli w kontekście humanistycznego paradygmatu. Białystok: Wydawnictwo ‘69. s. 88.
 
17.
Raport końcowy. (2014). Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Poddziałanie 3.3.1 PO Kapitał Ludzki. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, s. 29.
 
18.
Surdyk, A. (2010). Gry, które uczą. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny Meritum, nr 2,Warszawa. s. 22-25.
 
19.
Sysło, M. M. (2004). Model rozwoju kompetencji informatycznych, w: W. Strykowski, W. Skrzydlewski (red.), Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy. Materiały Konferencji „Media w Edukacji, V”. Poznań. s. 73–80.
 
20.
Sysło, M. M. (2004). Model rozwoju technologii informacyjnej w edukacj. Materiały Konferencji „Informatyka w Szkole, XX”. Wrocław. s. 206-213.
 
21.
UNESCO. (2002).Information and Communication Technology in Education. A Curriculum for Schools and Programme of Teacher Development, Paryż.
 
22.
Szabłowski, S. (2009). E-learning dla nauczycieli. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze.
 
23.
Szmidt, K. J. (2013). Pedagogika twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP.
 
24.
Zaczyński, W.P. (1995). Praca badawcza nauczyciela, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
25.
Zieliński, Z. (2012). E-learning w edukacji : jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 
26.
Vincenti, G. (2014). E-Learning, E-Education, and Online-Training. Dublin: Springer-Verlag GmbH.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top