Corporate social responsibility as a requirement for a sustainable approach to contemporary economics
 
More details
Hide details
1
WSEI University in Lublin
 
2
Vistula University in Warsaw
 
 
Submission date: 2023-01-10
 
 
Final revision date: 2023-03-29
 
 
Acceptance date: 2023-05-23
 
 
Publication date: 2023-07-29
 
 
Corresponding author
Tomasz Wołowiec   

WSEI University in Lublin
 
 
JoMS 2023;51(2):62-88
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The purpose of the article is to theoretically analyze the role and importance of corporate social responsibility in the process of creating an inclusive and integrative role for economics and business in the economy.

Material and methods:
Induction was used as the main research method. The research methods used in this work are comparative analysis, functional analysis and the dynamic research method.

Results:
More than 80% of Fortune 500 companies have special tabs on their websites dedicated to CSR, international studies show that about 80% of the world's largest corporations publish special reports on social responsibility, there is also a growing number of financial reports that include data on costs and profits resulting from CSR, virtually every stock exchange in the world has an index of socially responsible companies.

Conclusions:
Corporate social responsibility is a management philosophy according to which a company takes responsibility for the impact it has on its customers, employees, suppliers and the environment. It pursues its business goals, but with attention to relations with the environment and with respect for the environment. The bank's observations show that CSR is becoming an increasingly important aspect of business for corporate banking clients, who see it not only as a way to reduce negative environmental impact, but also as part of building its positive image in the eyes of its employees, customers and potential investors. In Poland, this trend has been around for more than a dozen years and is still gaining strongly in popularity. It has also ceased to be treated as a form of marketing and more and more companies are incorporating it into their strategy, as confirmed by the cyclically published report "Responsible Business in Poland. Good practices" of the Responsible Business Forum.

 
REFERENCES (35)
1.
Adamus-Matuszyńska, A. (2013). Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 98(24), s. 191-202.
 
2.
Anisiewicz, U., Wołowiec, T. (2022). Społeczna Odpowiedzialność Biznesu a integracyjna wizja społeczeństwa – uwarunkowania ekonomiczne i społeczne, Journal of Modern Science. 48(1), 207-230. Doi.org/10.13166/jms/150756.
 
3.
Bąk, M., Bednarz, P., Kulawczuk, P., Rataj, R., Szcześniak, A. and Zając, P. (2007). Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 
4.
Bernatt, M. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 
5.
Caroll, A.B. (2008). A history of Corporate Social Responsibility. Concepts and Practices. Edited by A. Crane, A. McWilliams D. Matten, J. and Moon, D. Nowy Jork: Siegler.
 
6.
Cochran, P. L. (2007). The evolution of corporate social responsibility. Business Horizons. 50, s. 12-17.
 
7.
Deszczyński, P., Gołata, K. (2003). Demokratyczne systemy i doktryny polityczne, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 
8.
Etchegoyen, A. (1991). La valse des éthiques, Paris: François Bourin.
 
9.
Filek, J., Z doświadczeń nauczającego etykę biznesu. (W:) W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka red., Etyka biznesu jako przedmiot nauczania, 20-34, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarzadzania im. Leona Koźmińskiego.
 
10.
Hediger, W. (2010). Welfare and capital-theoretic foundations of corporate social responsibility and corporate Sustainability. The Journal of Socio-Economics. 39(4), s. 518-529.
 
11.
https://doi.org/10.1016/j.soce... Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2011.
 
12.
Kauf, S., Tłuczak, A. (2016). CSR i jego rola w generowaniu korzyści ekonomicznych – w świetle wyników badań. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 425, s. 73-82. Doi:10.15611/pn.2016.425.05.
 
13.
Kroik, J., Malara, Z. (2012). CSR i zrównoważony rozwój w warunkach silnej konkurencji. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. Nr XXV (1), s. 2-6.
 
14.
Księżak, P. (2016). The Benefits from CSR for a Company and Society. Journal of Corporate Responsibility and Leadership. 3(4), p. 65-76. Doi.org/10.12775/JCRL.2016.023.
 
15.
Leoński, W. (2015). Wpływ CSR na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. 74, s. 135-142. Doi: 10.18276/frfu.2015.74/2-12.
 
16.
Leś, E. (2001). Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, Warszawa: Prószyński i S-ka.
 
17.
Leśna-Wierszołowicz, E. (2016). Korzyści ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w Przedsiębiorstwie. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne. 8(2), s. 65-76.
 
18.
Liston-Heyes, C., Ceton, G. (2007). Corporate Social Performance and Politics, Do Liberals Do More? The Journal of Corporate Citizenship. 25, s. 95-108. Doi:10.9774/GLEAF.4700.2007.SP.00010.
 
19.
Łęcka, I., Gudowski, J., Wołowiec, T. (2022). CSR in Poland and the Implementation of Sustainable Development Goals in the Energy Sector during the COVID-19 Pandemic. Energies. 15/7057, p. 1-25. Doi.org/10.3390/en15197057.
 
20.
Olejniczak, K. (2013). Wpływ wybranych czynników ekologicznego aspektu CSR na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego. Rocznik Ochrona Środowiska 15, s. 2840-2849.
 
21.
Paliwoda-Matiolańska, A., Wołowiec, T. (2004). Model społeczny przedsiębiorstwa – wartość ekonomiczna i wartość społeczna. Antidotum zarządzanie w opiece zdrowotnej. 9, s. 11-15.
 
22.
Porter, M.E., Kramer, M.E. (2007). Strategy & Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review. 84(10), s. 14-18. Doi.org/10.1108/sd.2007.05623ead.006.
 
23.
Porter, M.E., Kramer, M.R. (2007). Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, Gliwice: Helion 2007.
 
24.
Proszowska, A. (2007). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element polityki firmy. Ekonomia Menedżerska, 1, s. 31-41.
 
25.
Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, Raport, PARP, Warszawa 2011.
 
26.
Otola, I., Tylec, A. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu a wyniki finansowe przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie. 24(1), s. 81-89.
 
27.
Sikacz, H. (2016). Wpływ CSR na sytuację finansową przedsiębiorstw – przegląd badań. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 436, s. 241-252. Doi:10.15611/PN.2016.436.24.
 
28.
Wołkowicka, A., Dąbrowski, S. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 30, s. 79-89.
 
29.
Wołowiec, T. (2004). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa nową formuła zarządzania. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. 3, s. 5-9.
 
30.
Wołowiec, T. (2009). CSR – a marketing strategy or a responsible business? (sellected issues), Hoff: Fahneschulle Hoff 2009.
 
31.
Wołowiec, T., Skrzypek – Ahmed, S. (2022). The impact of the ethical instruments on the company’s social image. A case of British American Tobacco Polska. W: J. Gudowski, R Piasecki. red., Theoretical and practical aspects of CSR implementation by foreign investors, 15-25, Lublin: Innovatio Press.
 
32.
Wołowiec, T. (2022). Good Governance concept – implications for the public administration management Proces. W: S. Skrzypek-Ahmed, O. Ivashko. red., Przedsiębiorczość i innowacje w edukacji, biznesie i samorządzie, 34-49, Lublin: Innovatio Press.
 
33.
Wołowiec T., Wiśniewska A. (2022). Corporate Social Responsibility in Legal and Economic Conditions. International Journal of Legal Studies. 1(11), p. 215 – 232. Doi: 10.5281/zenodo.6891959.
 
34.
Zinczuk, M. (2016). Wykorzystanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w działalności przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 97, s. 533-534.
 
35.
Żemigała, M. (2001). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej Organizacji. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top