Public management as a concept for improving the efficiency and cost-effectiveness of public administration
 
More details
Hide details
1
WSEI University, Poland
 
2
Lesya Ukrainka Volyn National University, Lutsk
 
3
Catolic University of Lublin, Poland
 
4
Lublin University of Technology
 
 
Submission date: 2023-12-04
 
 
Acceptance date: 2023-12-06
 
 
Publication date: 2023-12-18
 
 
Corresponding author
Sylwia Skrzypek-Ahmed   

WSEI University, Poland
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):842-862
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract New public management introduces a managerial approach to managing the public sector and administration from the perspective of human resources management. This approach assumes the adaptation of efficiency mechanisms and management methods and techniques used in the private sector to the conditions of managing public organizations. The model assumes effective implementation of public cost accounting, an approach based on achieving results, decentralization of management, wider consideration of public-private partnerships and extensive use of market mechanisms. This management model is intended to ensure the economy, efficiency and effectiveness of the organization, including the privatization of some public services. Streszczenie Nowe zarządzanie publiczne wprowadza podejście menedżerskie do zarządzania sektorem publicznym i administracją z perspektywy zarządzania zasobami ludzkim. Takie podejście zakłada adaptację mechanizmów efektywnościowych oraz metod i technik zarządzania stosowanych w sektorze prywatnym do warunków zarządzania organizacjami publicznymi. Model zakłada efektywne wdrożenie rachunku kosztów publicznych, podejście oparte o osiąganie wyników, decentralizację zarządzania, szersze uwzględnienie partnerstwa publiczo-prywatnego oraz szerokie wykorzystanie mechanizmów rynkowych. Ten model zarządzania ma zapewnić gospodarność, efektywność i skuteczność organizacji, w tym prywatyzację części usług publicznych.
 
REFERENCES (29)
1.
Bełz G. (2011). Management system as a regulator of renewal and growth of enterprises, Publishing House of the University of Economics in Wrocław.
 
2.
Bukowska G., Karpiński A., Kleer J., Kożuch B., Lech R., Owsiak S., Siwińska J., Paradysz S., Zubelewicz K. (2004). The condition and prospects of the public sector in a market economy. Conclusions for Poland, ed. J. Kleer, Publisher: OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warsaw.
 
3.
Clarke M., Stewart P. (1997). Samorząd lokalny i koncentracja na świadczonych usługach. [w:] Świaniewicz P. (red.), Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej, Municipium, Warszawa.
 
4.
Czaputowicz J. (2008). (ed.), Public administration. Challenges in the era of European integration, PWN, Warsaw.
 
5.
Dębicki M. (2003). Public services in the corporate world. Limitations and dangers of managerialism as a tool of public administration. Służba Cywilna 2002/2003, No. 5.
 
6.
Gaciarz. J. (2006). The organization and principles of operation of public administration in Poland, Public administration, edited by Hauser J., PWE, Warsaw.
 
7.
Grindle M.S. (2004). Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries, Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, Vol. 17, No 4/2004.
 
8.
Hausner J. (2001). Fundamentals of Interactive Governance, in: Studies in Public Management. Scientific seminar materials. Krakow.
 
9.
Hausner J. (2002). From ideal bureaucracy to public management [in:] Public management studies, volume II, edited by J. Hausner and M. Kukiełka, Academy of Economics in Kraków.
 
10.
Hood C. (1995). The New Public Management in the 1980’s: Variations on a Theme, Accounting, Organizations and Society, Vol. 20, No. 2/3, Pergamon Publishing House.
 
11.
Hood Ch. (1999). A public management for all seasons ?, Public Administration, No 69.
 
12.
Izdebski H. (2010). Elements of the theory of the state, [in:] Hausner J. (ed.), Social economy and development, Małopolska School of Public Administration of the University of Economics in Kraków.
 
13.
Izdebski H., Kulesza M. (2004). Public administration – general issues, Liber, Warsaw.
 
14.
Jeżowski P. (2002)., New Public Management – a new management paradigm in the public sector, [in:] Jeżowski P. (ed.), Management in the public sector – sustainable development – valuation methods, Warsaw School of Economics, Warsaw.
 
15.
K. Czarnecki (2011). Ideas and practices of new public management, Zarządzanie Publiczne, No. 1 (15).
 
16.
Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M.(2010). The Worldwide Governance Indicators, Methodology and Analytical Issues, Policy research Working Paper, No. 5430/2010.
 
17.
Kożuch B. (2004). Public management in the theory and practice of Polish organizations, Placet, Warsaw.
 
18.
Kudrycka B. (2001), Development of public administration personnel, WSE, Białystok.
 
19.
Kwiatkowski M. (2011). Unclearness – barriers of personnel meritocracy in the public sector, Publishing House of the University of Zielona Góra, Zielona Góra.
 
20.
Leoński Z. (2004). Science of administration, 5th edition supplemented and updated, PWN, Warsaw.
 
21.
Marchewka – Bartkowiak K. (2016). New public management, Infos, Biuro Analiz Sejmowych, No. 18/2016.
 
22.
Peters B.G. (1996). The Future of Governing: Four Emerging Models Lawrence, University Press of Kansas.
 
23.
Supernat J. (2010). Public administration in the light of the concept of New Public Management, http://www.supernat.pl/artykul....
 
24.
Sześciło D. ed., Mednis A., Niziołek N., Jakubek-Lalik J. (2014). Public administration and management, science about modern administration, Publisher Association of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, Warsaw.
 
25.
Vibert F. (2001). Governance in the European Union – from Ideology to Evidence. European Policy Forum, January 2001.
 
26.
Wider D., Kożuch B. (2004). Public management. In the theory and practice of Polish organizations, Placet, Warsaw.
 
27.
Wołowiec T., Bogacki S. (2021). Human resource management & resource planning in a public organization, International Journal of New Economics and Social Sciences” № 2 (10) 2021. DOI: 10.5281/zenodo.5972483.
 
28.
Wołowiec T., Szybowski D., Bogacki S. (2019). The concept of CSR as elements of building economic and social relations with the external environment of the organization (outline of the problem), International Journal of New Economics and Social Sciences № 2 (10) 2019, DOI:10.5604/01.3001.0013.8091.
 
29.
Zawicki M. (2002). New Public Management and Public Governance – an outline of the concept of public management [in:] Public management studies, volume II, edited by J. Hausner and M. Kukiełka, Cracow University of Economics, Kraków.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top