Corporate social responsibility in relation to the economic dimension of socio-economic policy
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
2
WSEI University in Lublin
 
3
Lublin University of Technology
 
 
Submission date: 2023-11-27
 
 
Acceptance date: 2023-12-01
 
 
Publication date: 2023-12-18
 
 
Corresponding author
Urszula Anisiewicz   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):226-252
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
Corporate social responsibility is a concept that allows organizing economic life both at the level of the organization and at the level of the state taking into account the broader interests of the social environment of a contemporary enterprise and stimulating inclusive growth in the quality of economic relations. Entrepreneurs are aware that they are expected not only to generate profits, but also to fairly shape relations with the entire socio-economic environment. CSR can be defined as a concept through which companies voluntarily take into account social and environmental interests at the stage of strategy building, as well as relations with various stakeholder groups. Being responsible does not just mean meeting all formal and legal requirements, but in addition to increased investment in human resources, environmental protection and stakeholder relations.

Material and methods:
The purpose of the article is to theoretically analyze the role and importance of corporate social responsibility in the process of creating an inclusive and integrative role for economics and business in the economy. The article shows that neo-liberal concepts focusing on profit maximization at all costs and the "invisible" hand of the market have significantly devalued.

Results:
It is therefore possible to identify specific benefits of implementing corporate social responsibility principles. In the area of economic benefits, social environment and environmental.

Conclusions:
Social responsibility benefits not only the company itself and its direct beneficiaries, but also the economy and the environment. Responsible selling allows to build loyalty and trust of employees, and consequently supports sustainable economic development based on social participation and equitable distribution of national income.

 
REFERENCES (39)
1.
Adamus – Matuszyńska, A. (2013). Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 98(24), s. 191-202.
 
2.
Anisiewicz, U., Wołowiec, T. (2022). Społeczna Odpowiedzialność Biznesu a integracyjna wizja społeczeństwa – uwarunkowania ekonomiczne i społeczne, Journal of Modern Science. 48(1), 207-230. https://doi.org/10.13166/jms/1....
 
3.
Bąk, M., Bednarz, P., Kulawczuk, P., Rataj, R., Szcześniak, A. and Zając, P. (2007). Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 
4.
Bernatt, M. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 
5.
Caroll, A.B. (2008). A history of Corporate Social Responsibility. Concepts and Practices. Edited by A. Crane, A. McWilliams D. Matten, J. and Moon, D. Nowy Jork: Siegler. Cochran, P. L. (2007). The evolution of corporate social responsibility. Business Horizons. 50, s. 12-17.
 
6.
Deszczyński, P., Gołata, K. (2003). Demokratyczne systemy i doktryny polityczne, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 
7.
Etchegoyen, A. (1991). La valse des éthiques, Paris: François Bourin.
 
8.
Filek, J., Z doświadczeń nauczającego etykę biznesu. (W:) W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka red., Etyka biznesu jako przedmiot nauczania, 20-34, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarzadzania im. Leona Koźmińskiego.
 
9.
Hediger, W. (2010). Welfare and capital-theoretic foundations of corporate social responsibility and corporate Sustainability. The Journal of Socio-Economics. 39(4), s. 518-529. https://doi.org/10.1016/j.soce....
 
10.
Hall R., Taylor J. (2002). Makroekonomia, Warszawa: PWN.
 
11.
Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2011.
 
12.
Kauf, S., Tłuczak, A. (2016). CSR i jego rola w generowaniu korzyści ekonomicznych – w świetle wyników badań. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 425, s. 73-82. doi:10.15611/pn.2016.425.05.
 
13.
Kroik, J., Malara, Z. (2012). CSR i zrównoważony rozwój w warunkach silnej konkurencji. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. Nr XXV (1), s. 2-6.
 
14.
Krugman P., Wells R. (2016). Makroekonomia, Warszawa: PWN.
 
15.
Księżak, P. (2016). The Benefits from CSR for a Company and Society. Journal of Corporate Responsibility and Leadership. 3(4), p. 65-76. https://doi.org/10.12775/JCRL.....
 
16.
Leoński, W. (2015). Wpływ CSR na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. 74, s. 135-142. DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-12.
 
17.
Leś, E. (2001). Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, Warszawa: Prószyński i S-ka.
 
18.
Leśna-Wierszołowicz, E. (2016). Korzyści ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w Przedsiębiorstwie. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne. 8(2), s. 65-76.
 
19.
Liston-Heyes, C., Ceton, G. (2007). Corporate Social Performance and Politics, Do Liberals Do More? The Journal of Corporate Citizenship. 25, s. 95-108. doi:10.9774/GLEAF.4700.2007.SP.00010.
 
20.
Łęcka, I., Gudowski, J., Wołowiec, T. (2022). CSR in Poland and the Implementation of Sustainable Development Goals in the Energy Sector during the COVID-19 Pandemic. Energies. 15/7057, p. 1-25. https://doi.org/10.3390/en1519....
 
21.
Mankiw N.G., Taylor P.M. (2016). Makroekonomia, Warszawa: PWE.
 
22.
Olejniczak, K. (2013). Wpływ wybranych czynników ekologicznego aspektu CSR na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego. Rocznik Ochrona Środowiska 15, s. 2840-2849.
 
23.
Paliwoda-Matiolańska, A., Wołowiec, T. (2004). Model społeczny przedsiębiorstwa – wartość ekonomiczna i wartość społeczna. Antidotum zarządzanie w opiece zdrowotnej. 9, s. 11-15.
 
24.
Porter, M.E., Kramer, M.E. (2007). Strategy & Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review. 84(10), s. 14-18. https://doi.org/10.1108/sd.200....
 
25.
Porter, M.E., Kramer, M.R. (2007). Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, Gliwice: Helion 2007.
 
26.
Proszowska, A. (2007). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element polityki firmy. Ekonomia Menedżerska, 1, s. 31-41.
 
27.
Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, Raport, PARP, Warszawa 2011.
 
28.
Otola, I., Tylec, A. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu a wyniki finansowe przedsiębiorstw. ZeszytyNaukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie. 24(1), s. 81-89.
 
29.
Sikacz, H. (2016). Wpływ CSR na sytuację finansową przedsiębiorstw – przegląd badań. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 436, s. 241-252. doi:10.15611/PN.2016.436.24.
 
30.
Wołkowicka, A., Dąbrowski, S. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 30, s. 79-89.
 
31.
Wołowiec, T. (2004). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa nową formuła zarządzania. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. 3, s. 5-9.
 
32.
Wołowiec, T. (2009). CSR – a marketing strategy or a responsible business? (sellected issues), Hoff: Fahneschulle Hoff 2009.
 
33.
Wołowiec, T., Skrzypek – Ahmed, S. (2022). The impact of the ethical instruments on the company’s social image. A case of British American Tobacco Polska. W: J. Gudowski, R Piasecki. red., Theoretical and practical aspects of CSR implementation by foreign investors, 15-25, Lublin: Innovatio Press.
 
34.
Wołowiec, T. (2022). Good Governance concept – implications for the public administration management Proces. W: S. Skrzypek-Ahmed, O. Ivashko. red., Przedsiębiorczość i innowacje w edukacji, biznesie i samorządzie, 34-49, Lublin: Innovatio Press.
 
35.
Wołowiec T., Wiśniewska A. (2022). Corporate Social Responsibility in Legal and Economic Conditions. International Journal of Legal Studies. 1(11), p. 215 – 232. DOI 10.5281/zenodo.6891959.
 
36.
Wołowiec, T., Kolosok, S., Vasylieva, T., Artyukhov, A., Skowron, Ł., Dluhopolskyi, O., Sergiienko, L. (2022). Sustainable Governance, Energy Security, and Energy Losses of Europe in Turbulent Times. Energies 2022, 15, 8857. https://doi.org/10.3390/ en15238857.
 
37.
Zatonatska, T., Liashenko, O., Feraniuk, Y., Skowron, Ł., Wołowiec, T., Dluhopolskyi. (2023). Impact of Migration on Forecasting Budget Expenditures on Education. Sustainability.15(21), 15473; https://doi.org/10.3390/su1521....
 
38.
Zinczuk, M. (2016). Wykorzystanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w działalności przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 97, s. 533-534.
 
39.
Żemigała, M. (2001). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej Organizacji. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top