Evaluation of assessments in supervision over the territorial self-government
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im Alcide de Gasperi, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Submission date: 2017-12-04
 
 
Acceptance date: 2017-12-19
 
 
Publication date: 2018-01-27
 
 
Corresponding author
Sebastian Krzysztof Bentkowski   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im Alcide de Gasperi, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Popiełuszki 7/8, 10-695 Olsztyn, Polska
 
 
JoMS 2017;35(4):235-248
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
Supervision in the light of administrative law and doctrine means a specific, law-based function aimed at ensuring proper operation of specific elements of the public administration system by the legally authorized entities, having appropriate competence to check and to evaluate such activity according to the adopted assessment criteria. The supervisory authorities, within the framework of exercising supervision over territorial self-government, determine discrepancies between the actual state and the postulated state. Based on these findings, the evaluations are made which are subject to a particular valuation. Depending on the result of this evaluation, the supervisory authority decides on the implementation of a particular supervisory measure. An important element of the supervisory proceedings is the evaluation of assessments, because not every activity assessed as incorrect or unlawful results in the obligation to apply a supervision measure. The purpose of this article is to present legal and organizational aspects of the evaluation of assessments as part of the supervision of local government, resulting in the implementation of selected supervisory measures such as: the annulment of a local law and suspension of local government bodies.

Material and methods:
formal-dogmatic method

Results:
The supervisory authorities, within the framework of exercising supervision over territorial self-government, determine discrepancies between the actual state and the postulated state. Based on these findings, the evaluations are made which are subject to a particular valuation. Depending on the result of this evaluation, the supervisory authority decides on the implementation of a particular supervisory measure.

Conclusions:
An important element of the supervisory proceedings is the evaluation of assessments

 
REFERENCES (18)
1.
Bułajewski, S. (2013). Status jednostki samorządu terytorialnego jako akt prawa miejscowego o charakterze organizacyjno-ustrojowym, „Journal of Modern Science” nr 1/7, s. 87–101. ISSN 1734-2031.
 
2.
Chmielnicki P. (2004). Nadzór nad działalnością gminną [ w:] Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, red. P. Chmielnicki, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,.
 
3.
Dolnicki B. (2009). Samorząd terytorialny, Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 415, ISBN 9788376014517,.
 
4.
Jagielski J. (1999). Kontrola administracji publicznej, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze,.
 
5.
Kamiński M. (2011), Normatywny model przesłanek nadzorczej weryfikacji legalności aktów organów samorządowych a granice samodzielności samorządu terytorialnego [w:] M.Stec, M. Mączyński (red.) , Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności, s. 45, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, ISBN 9788326412608.
 
6.
Łukasiewicz J.: Prawne uwarunkowania skuteczności administracji publicznej, Lublin 1990.
 
7.
Lewandowski M.: Analiza struktur zadań oceniających, „Prakseologia” nr 3-4/1975,.
 
8.
Leszczyński L. (2001), Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", s. 154 ISBN 8373330097.
 
9.
Kotarbiński T. (1975): Traktat o dobrej robocie, Wrocław Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 345.
 
10.
Płoskonka J red. (2005): Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej, Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli – Departament Strategii Kontrolnej, s. 25, s. 60-61. ISBN 8391438945, 9788391438947.
 
11.
Sitek B. (2016). Interes państwa vs. interes samorządu lokalnego. Konflikt czy współpraca państwa i samorządu? Journal of Modern Science . Tom 4/31/2016, s. 137-138. ISSN 1734-2031.
 
12.
Sitek M. (2017), Jakość prawa miejscowego jako warunek dobrze funkcjonującego samorządu, Journal of Modern Science Tom 1/32/2017, s. 154. ISSN 1734-2031.
 
13.
Stahl M. (red) Duniewska Z, Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R. , Olejniczak-Szałowska E. (2002) Kontrola i nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego, [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, (red.) M. Stahl, Warszawa: Difin, s. 338. ISBN 8372512884.
 
14.
Supernat J. (1985): Prakseologiczne zasady nauki administracji a normy prawne. „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 857, „Prawo” CXLIII, Wrocław, s.318-320.
 
15.
Supernat J., Duniewska, M.Stahl red. (2013) ,O pojęciu rozliczalności (Accountability) w administracji [w:] Odpowiedzialność administracji i w administracji, WoltersKluwer, Warszawa. s. 35-41, ISBN 9788326444241.
 
16.
Wiktorowska A (2002) Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne. Warszawa: Liber, s. 193, 2015-216, ISBN 8372060819.
 
17.
Zieleniewski J. (1976): Organizacja i Zarządzanie. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe,.
 
18.
Zdyb M. (1991) Interes jednostki w sferze luzów normatywnych (pojęcia nieostre). "Annales UMCS". XXXVIII, s. 354.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top