Institution of a court probation officer in the Polish administration of justice
 
More details
Hide details
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 
 
Submission date: 2019-02-13
 
 
Final revision date: 2019-06-12
 
 
Acceptance date: 2019-07-06
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Bartosz Piotr Stróżewski   

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 
 
JoMS 2019;41(2):249-272
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The court guardianship for minors and adults, shaped in the course of numerous changes, is nowadays one of the key elements of the resocialising education system. The Board of Trustees perfectly combines institutions and specializations that have functioned in isolation from each other for decades. Court superintendents carry out tasks defined by law, which are related to the execution of court decisions. A distinction is made between professional and social curators. Curatorial teams are located at penal, family and youth departments. The court superintendent for adults is subject to criminal law procedure, while the family superintendent is subject to civil law procedure. A systemic approach to the problem requires a comprehensive approach, taking into account not only the individual, but also the surrounding systems, including in particular family and local systems. Currently, the cooperation of curators with representatives of various services is clearly visible, which translates positively not only into the functioning of the wards, but also of the entire local community.
 
REFERENCES (35)
1.
Bachmat, P. [et.al], red. nauk. Dobrochna Wójcik. (2010). Kuratela sądowa: sukcesy i porażki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ISBN 9788373834071.
 
2.
Bałandynowicz, P. (2015). Probacja resocjalizacyjna z udziałem społeczeństwa. Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska S.A., s. 19. ISBN 9788326414916.
 
3.
Bałandynowicz A. (1982). Kliniczny model kurateli sądowej w warunkach nadzoru ochronnego. „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne” t. 12, s. 180. ISSN 0137-5458.
 
4.
Bębas, S. (2014). Metody i formy oddziaływań wychowawczych kuratorów sądowych. Lubelski Rocznik Pedagogiczny t. XXXII I, s.138, [online] file:///C:/Users/s26/Downloads/184-274-1-SM.pdf, [dostęp 26.01.2019].
 
5.
Borowski, R., Wysocki D. (2001). Instytucje wychowania resocjalizującego. Płock: Wydawnictwo Naukowe "Novum", s.137-139. ISBN 8388193279.
 
6.
Górecki, P., (1997). Postępowanie poprawcze w sprawach nieletnich. Sopot: Wydawnictwo Prawnicze Lex, s.28. ISBN 9788381604802.
 
7.
Gromek, K. (2002). Kuratorzy sądowi. Komentarz do ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", s.10-11, 22, 30. ISBN 8373340793.
 
8.
Jedynak T., Stasiak K. (red.). (2008). Zarys metodyki pracy kuratora sądowego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis". ISBN  9788376204352.
 
9.
Jedynak, T., Martuszewicz, A. (2008). Od rozporządzenia do ustawy o kuratorach sądowych [w:] Jedynak T., Stasiak K. Zarys metodyki pracy kuratora sądowego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis".  ISBN 9788376204352.
 
10.
Jedynak, T., Stasiak K. (2009). Komentarz do ustawy o kuratorach sądowych. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis". ISBN 9788376200293.
 
11.
Jurczyk, D. (2017). Rola kuratora zawodowego w procesie readaptacji osób skazanych/ukaranych wykonujących nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną. Katowice: Uniwersytet Śląski, s.17. [online], https://sbc.org.pl/Content/306... [dostęp 24.01.2019].
 
12.
Kalinowski, M. (1984). Vademecum rodzinnego kuratora sądowego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, s.160. ISBN 8320203244.
 
13.
Kalinowski, M. (1990). Nadzór kuratora sądowego – forma wychowania resocjalizacyjnego. Powstanie i rozwój kurateli sądowej dla nieletnich [w:] K. Pospiszyl (red.). Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenia i koncepcje. Warszawa: WSiP, s. 26, 284. ISBN 8302041092.
 
14.
Kępka. S. (2007). Kuratela sądowa: wychowująca czy kontrolno-represyjna? Ujęcie formalnoprawne [w:] Bielecka E. (red.). Profilaktyka i readaptacja społeczna – od teorii do doświadczeń praktyków. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, s. 95. ISBN 9788389190925.
 
15.
Konopczyński,M.,[et. al.]; rec.: Beata Pastwa-Wojciechowska (2016).Polska kuratela sądowa na przełomie wieków: nadzieje, oczekiwania, dylematy. []. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls". ISBN  9788380950122.
 
16.
Konopczyński, M. (2010). Resocjalizacyjna rola kuratora sądowego [w:] Konferencja 90 lat kurateli sądowej w Polsce Historia — teraźniejszość — przyszłość. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s.39. [online] http://kurator.webd.pl/wp-cont... [dostęp 26.01.2019].
 
17.
Kowalska-Ehrlich, B. (1979). Zasady postępowania z nieletnimi [w:] A. Krukowski (red.). Prawne podstawy resocjalizacji i zapobiegania przestępczości. Warszawa: PWN, s.228. ISBN 8301008806.
 
18.
Królikowska, J. (2006). Kontekst socjologiczny pracy kuratora sądowego [w:] E. Bielecka (red.). Profilaktyka i readaptacja społeczna – od teorii do doświadczeń praktyków. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana, s.271-285. ISBN 9788389190925.
 
19.
Kufel, J. (2011). Działalność kuratorów sądowych – rozważania w zakresie ustawodawstwa i praktyki. Łódź: Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LXXXIII, s. 133–148.
 
20.
Kwadrans, Ł. (2010). 90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia – teraźniejszość – przyszłość. Warszawa: „Probacja”, nr 3–4, s.122. ISSN 1689-6122.
 
21.
Marzec-Holka, K. (1994). Instytucja społecznych kuratorów sądowych w świetle badań. Bydgoszcz:Wydawnictwo Uczelniane WSP, s.146. ISBN 8370960987.
 
22.
Mazurek, W. (2014).Kuratela sądowa w kształtowaniu warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo WAM. ISBN 9788327701916.
 
23.
Pawlicka, M. (2007). Kuratela sądowa w Polsce, Europie i świecie – historia i stan obecny. Warszawa: Wydawnictwo Impuls 2007. ISBN  9788360856048.
 
24.
Rapa, N. (2012). Rozwój instytucji kurateli rodzinnej w Polsce. KUL: „Rozprawy Społeczne”, nr 2 (VI), s.66-74,116-116, 118, 120-121. ISSN 2081-6081.
 
25.
Rzepniewski, A. (2010). Prace nad ustawą o kuratorach sądowycho kuratorach sądowych zperspektywy dziesięciolecia.Doświadczenia z pracy w zespole Ministerstwa Sprawiedliwości oraz podkomisji Sejmu RP ds. ustawy o kuratorach. [w:] K.Stasiak (red.). 90 lat kurateli sądowej w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Impuls, s.86. ISBN 9788376660226.
 
26.
Sawicka, K. (2010). Model kurateli sądowej. Podstawowe założenia i źródła inspiracji [w:] K. Stasiak (red.). 90 lat kurateli sądowej w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Impuls, s.132. ISBN 9788376660226.
 
27.
Stańdo-Kawecka, B. (2000). Prawne podstawy resocjalizacji. Kraków: Zakamycze, s.216. ISBN 8388114840.
 
28.
Stasiak, K. (2009). Ewolucja kurateli sądowej od początku do wejścia w życie rozporządzenia z 1986r. [w:] T. Jedynak, K. Stasiak. (red.). Zarys metodyki pracy kuratora sądowego. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis. ISBN  9788376204352.
 
29.
Stasiak, K. (2018).Kuratela sądowa w Polsce: analiza systemu. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Tadeuszowi Jedynakowi. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
30.
Stępniak, P.(1992). Funkcjonowanie kurateli sądowej. Teoria i rzeczywistość. Poznań: UAM. ISBN 832320473X.
 
31.
Szymków, K. (2018). Instytucja stałych opiekunów sądowych 1919–1929. Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, s.61-82. ISSN 2299-8322.
 
32.
Śpiewak, J. (1999). Kurator sądowy w postępowaniu karnym wykonawczym. Poradnik dla sprawujących dozory. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, s. 47, 59-62. ISBN  832191019X.
 
33.
Utrat-Milecki, J. (2010). Ethos zawodowego kuratora sądowego [w:] K. Stasiak. (red.). 90 lat kurateli sądowej. Kraków: Wydawnictwo Impuls, s.168. ISBN 9788376660226.
 
34.
Węgliński, A. Duński, A. (1993). Identyfikacja z zawodem rodzinnych kuratorów zawodowych. O reformie służb kuratorskich w Polsce. „Opieka Wychowanie Terapia” nr 4, s. 19-26. ISSN 1230-0861.
 
35.
Zinkiewicz, B. (2015). Profilaktyczny wymiar działalności rodzinnych kuratorów sądowych. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, s. 20-21. ISBN 9788375713060.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top