Ewolucja służb specjalnych w Polsce. Wymiar prawno-społeczny
 
Więcej
Ukryj
1
WSGE
 
 
Data nadesłania: 28-11-2023
 
 
Data akceptacji: 20-12-2023
 
 
Data publikacji: 30-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
 
 
JoMS 2023;53(4):658-679
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem zaprezentowanych w ramach opracowania analiz jest wprowadzenie do rozważań na temat relacji pomiędzy postrzeganiem służb specjalnych a kształtem systemu prawnego regulującego ich funkcjonowanie w RP w ciągu ostatnich 25 lat.

Materiał i metody:
Przedmiotem badań jest polski system prawa, w ramach którego identyfikowane są normy postępowania dotyczące roli i funkcji służb specjalnych. metoda dogmatyczno-prawna; analiza literatury; analiza przekazów medialnych

Wyniki:
Niewątpliwie celem, który udało się osiągnąć w ramach przedmiotowego omówienia jest naszkicowanie ogólnych ram relacji jakie zachodzą pomiędzy służbami specjalnymi, opinią publiczną oraz prawem. Tak w kontekście postrzegania samych służb specjalnych, jak i obszarów identyfikowania oraz dekodowania norm prawnych dotyczących służb specjalnych w Polsce, które w ramach dalszych prac pozwolą łatwiej ustrukturyzować analizę wybranych norm, ale także wzajemnego oddziaływania, do jakiego dochodzi pomiędzy prawem a społeczeństwem na gruncie postrzegania służb specjalnych oraz regulujących zakres ich działania norm prawnych.

Wnioski:
Na podstawie wyżej zaprezentowanych analiz częściowo możemy zidentyfikować konkretne obszary badań oraz spróbować wyciągnąć pewne wnioski, jednak dopiero szczegółowa analiza pozwoli udzielić precyzyjnych odpowiedzi na wskazane pytania. Po takim wprowadzeniu do tematyki ewolucji służb specjalnych kolejne prace będą przybliżały do bardziej szczegółowych odpowiedzi na pytania wskazane we wprowadzeniu, mianowicie Jakie na gruncie polskiego prawa możemy przyjąć definicje służb specjalnych? Jakie funkcje realizują w Polsce służby specjalne? Jaka jest relacja służb specjalnych w stosunku do pozostałych służb dyspozycyjnych? Czy rola służb specjalnych w Polsce wzrasta, czy też ich znaczenie słabnie i są marginalizowane?

 
REFERENCJE (13)
1.
Bożek, M., Czuryk, M., Karpiuk, M., Kostrubiec, J. (2014). Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
2.
Ciesielski, M. (2022). Bezpieczeństwo i obronność w wybranych aktach prawnych Unii Europejskiej [w:] M. Nowikowska, Prywatność jednostki a bezpieczeństwo państwa. Rozstrzyganie konfliktu zasad, EuroPrawo, Warszawa.
 
3.
Ciesielski, M. (2021). Rola mediów przy definiowaniu kwestii bezpieczeństwa [w:] K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Nowikowska, K. Wąsowoski, Media w erze cyfrowej. Wyzwania i zagrożenia, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
4.
Ciesielski, M. (2023).Umowa offsetowa jako środek ochrony PIBP – perspektywa cywilnoprawna, Studia Prawa Prywatnego nr 1.
 
5.
Chomoncik, S. (2021). Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego. Komentarz, EuroPrawo, Warszawa.
 
6.
Miłkowski, T. M. (2020). Czynności operacyjno-rozpoznawcze a prawa i wolności jednostki, Warszawa.
 
7.
Pawłuszko, W., Seredyński, F. (2016). Ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (ustawa offsetowa). Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 
8.
Pieniążek, A., Stefaniuk, M. (2014). Socjologia prawa. Zarys wykładu, Warszawa.
 
9.
Pokój, J. (2019). Between Law on the Books and Law in Action: Counteracting Speculation and Usury in Poland (1918–1920), Studia Iuridica, t. LXXX”.
 
10.
Stankowska, I. (2014). Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, wyd. II, Warszawa.
 
11.
Szumański, A. (2000). Ustawa o umowach offsetowych. Komentarz, Kraków.
 
12.
Zając, J. (2009). Bezpieczeństwo państwa [w:] K. A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, Warszawa.
 
13.
Zieliński, M. (2017). Wykładnia prawa. Zasady-reguły-wskazówki, Warszawa.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top