SOCIAL SCIENCES
The role of administrative premises, recognition of selected criteria in the partial functioning of self-government units
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Submission date: 2021-02-17
 
 
Final revision date: 2021-04-13
 
 
Acceptance date: 2021-04-22
 
 
Publication date: 2021-07-28
 
 
Corresponding author
Paweł Romaniuk   

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
JoMS 2021;46(1):377-392
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The main aim of the work is to introduce the recipient to the administrative and legal conditions for the implementation of quality processes in the proper functioning of local government units. The characteristics of various quality levels will be presented, with the specification of public services, as well as conducting a self-assessment within the management control functioning in the local government unit.

Material and methods:
Among the methods and research methods used, the descriptive method played a significant role. The verification method was used in order to draw conclusions on the basis of the observations made and the tests performed. In the research process, a retrospective (ex post) analysis was used and the dogmatic and legal method was used, the main purpose of which was to interpret the provisions of law and review the available literature on the subject.

Results:
The assumptions made indicate that in the areas of quality assessment, the need for high quality of services rendered is becoming more and more apparent. A very positive effect of the results obtained is the rapidly growing awareness among citizens that technological development, compliance with the law, or discipline of the officials themselves contribute to increasing the quality of many processes and tasks carried out by local government units.

Conclusions:
The key conclusions from the analysis and conducted research, scientific research, research, scientific research and research, scientific tools Getting rich at the same time, civic about motives that give new tools, processes in the temporary functioning of local government units, without threads that they raise to public service services and their work.

 
REFERENCES (26)
1.
Bugdol M. (2001). Zarządzanie jakością w administracji samorządowej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. ISBN 8388796429.
 
2.
Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych (2011). Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, „Biuletyn”, nr 1.
 
3.
Fleszer D. (2011). Jakość usług administracji publicznej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, nr 2, s. 65–79. ISSN 1899-8658.
 
4.
Grudzewski W.M., Hajduk I. (2003). Zarządzanie wiedzą wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr l, s. 3–9. ISSN 0860-6846.
 
5.
Hamrol A. (2007). Zarządzanie jakością z przykładami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301174668.
 
6.
Hamrol A., Mantura W. (2002). Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301149949.
 
7.
Kolman R., Tkaczyk T. (1996). Jakość usług, Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”. ISBN 8386827343.
 
8.
Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.U. MF z 2009 r. nr 15, poz. 84).
 
9.
Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. MF z 2011 r. nr 2, poz. 11).
 
10.
Kowalczyk L. (2003). Nowoczesne koncepcje w zarządzaniu organizacjami publicznymi. W: Zarządzanie w sektorze publicznym, Białystok: Fundacja Współczesne Zarządzanie. ISBN 8372515794.
 
11.
Kożuch B. (2004). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Warszawa: Wydawnictwo PLACET. ISBN 8385428895.
 
12.
Krajewska M. (2016). Samoocena kontroli zarządczej jako narzędzie sprawnego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 6/84, cz. 2, s. 103–109. ISSN 1640-6818.
 
13.
Kumpiałowska A. (2011). Jak przygotować jednostkę do wdrożenia systemu kontroli zarządczej. W: E. Sławińska-Tomtała (red.), Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788380921276.
 
14.
Lange O. (1967). Ekonomia polityczna, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 
15.
Opolski K., Modzelewski P. (2004). Zarządzanie jakością w administracji samorządowej – wnioski z doświadczeń międzynarodowych, „Samorząd Terytorialny”, nr 10,s. 48–54. ISSN 0867-4973.
 
16.
Osborne D., Gaebler T. (1994). Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Poznań: Media Rodzina of Poznań. ISBN 8372781508.
 
17.
Payne A. (1997). Marketing usług, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320810507.
 
18.
Perło D. (2009). Zarządzanie jakością w administracji. W: B. Kudrycka, B. Guy Peters, P.J. Suwaj (red.), Nauka administracji, Warszawa: Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 9788326400018.
 
19.
Rogoziński K. (2000). Usługi rynkowe, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. ISBN 8387152919.
 
20.
Sitek B. (2016). Zasady etyczne stosowane w cyberprzestrzeni. W: B. Sitek, J. Knap, S. Sagan, Ł. Roman, Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa, Józefów: Wydawnictwo WSGE. ISBN 9788362753789.
 
21.
Sitek M. (2017), Jakość prawa miejscowego jako warunek dobrze funkcjonującego samorządu, „Journal of Modern Science”, nr 1, t. 32, s. 145–159. ISSN 1734-2031.
 
22.
Such-Pyrgiel M. (2019). Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 163–169. ISBN 9788366220966.
 
23.
Szymańska W. (2016). Monitorowanie jakości usług publicznych problemem administracji samorządowej na przykładzie Słupska, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, nr 30/2, s. 171–185. ISSN 2080-1653.
 
24.
Tomaszewska M. (2020). Zapewnienie jakości w kontroli, w tym przeprowadzanie samooceny i oceny zewnętrznej, „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego”, nr 9/157, s. 29–36. ISSN 2449-6960.
 
25.
Van Looy B., Van Dierdonck R., Gemmel P. (1998). Service Management. An Integrated Approach, „Financial Times Management”. ISBN 0273635255.
 
26.
Wasilewski L. (1999). Rozważania o jakości, Warszawa: Wydawnictwo PWE. ISBN 8386661151.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top