SOCIAL SCIENCES
The way to enforcement under a mediation agreement
 
More details
Hide details
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 
 
Submission date: 2021-02-21
 
 
Acceptance date: 2021-05-31
 
 
Publication date: 2021-07-28
 
 
Corresponding author
Martyna Karolina Bojko   

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 
 
JoMS 2021;46(1):355-375
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The main research objective of this article is to analyze whether it is true that in the event of failure to comply with the provisions of a settlement under which the parties undertook to provide a specific benefit, an effective solution is apply for an enforcement clause for a mediation settlement, obtain an enforcement order, and referring the case to enforcement proceedings. The article describes the issues related to the mediation settlement and the necessary formal and substantive conditions for the settlement for the subsequent enforcement procedure. The article uses mainly the dogmatic and a legal method. The article presents both theoretical scientific issues and practical related issues with a mediation settlement, the provisions of such settlement, and the manner of pursuing a claim based on a mediation agreement. Therefore, the conditions for approving the mediation settlement or giving it an enforcement clause by the court, the conditions for recognizing the settlement as an enforceable title, and then an enforcement order were analyzed. Refusal to approve the settlement or issuing an enforcement clause and the possibility of a subsequent appeal against the provisions in this regard. The conclusion of the article is primarily that in the event of failure to comply with the settlement, only the appropriate form of the provisions contained, therein and the fulfillment of certain conditions allows it to be issued an enforcement clause, and then to conduct enforcement proceedings.
 
REFERENCES (27)
1.
Antolak-Szymański, K., Piaskowska, O.M. (2017). Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer, s. 211. ISBN 9788381070089.
 
2.
Cebula, R. (2012). Zakres przedmiotowy ugody mediacyjnej. W: W. Broński, P. Stanisz, Mediacje. i negocjacje prawnicze, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, s. 51.
 
3.
Dąbrowski, M. (2013). Charakter prawny ugody mediacyjnej zawartej po wszczęciu postępowania cywilnego, „ADR. Arbitraż i Mediacja”, nr 1, s. 41.
 
4.
Ereciński, T. W: T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2006, s. 433.
 
5.
Flaga-Gieruszyńska, K., Zieliński, A. (2020). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 10, Warszawa: Legalis.
 
6.
Flaga-Gieruszyńska, K., Zieliński, A. (2020). Zażalenie w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
7.
Gmurzyńska, E. (2007). Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym – zastosowanie w Europie i w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 360.
 
8.
Góra-Błaszczykowska, A. (red.) (2016). Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1–729, komentarz do art. 469, Nb 1, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
9.
Góra-Błaszczykowska, A. (red.) (2020). Kodeks postępowania cywilnego. Tom I A. Komentarz. Art. 1–42412, Warszawa: Legalis.
 
10.
Góra-Błaszczykowska, A. (red.) (2020). Kodeks postępowania cywilnego. Tom I B. Komentarz. Art. 425–729, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
11.
Lichoń, K.A. (2020). W: Zakończenie postępowania mediacyjnego. Ugoda mediacyjna, Ochrona konsumenta w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, Legalis 2021.
 
12.
Marciniak, A. (red.) (2019). Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1–205, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
13.
Marciniak, A. (red.) (2020). Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 425–729, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
14.
Marciniak, A., Piasecki, K. (red.) (2016). Kodeks postępowania cywilnego. T. I. Komentarz. Art. 1–366, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, Legalis 2020, ed. 7, komentarz do art. 18314, Nb 6.
 
15.
Marszałkowska-Krześ, E. (red.) (2020). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, ed. 28, komentarz do art. 469, Nb 7, Legalis.
 
16.
Moore, Ch.W. (2003). Mediacje – praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 352.
 
17.
Mucha, J. (2020). Ugoda zawarta przed mediatorem a forma szczególna czynności prawnych, „ADR. Arbitraż i Mediacja”, nr 4, s. 49.
 
18.
Pietrzykowski, K. (red.) (2020). Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1–44910, Wyd. 10, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
19.
Samoiłło-Dąbrowska, E. (2019). Procedura zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem – praktyczne problemy, „ADR. Arbitraż i Mediacja”, nr 2, s. 81.
 
20.
Sławicki, P. (2014). Charakter prawny ugody zawartej przed mediatorem w świetle nowelizacji K.P.C. z dnia 16 września 2011 roku, „Studia Prawnicze KUL”, nr 4(60), s. 136.
 
21.
Strumiłło, T. (2010). Skierowanie stron do mediacji przez sąd, „ADR. Arbitraż i Mediacja”, nr 3(11), s. 111.
 
22.
Twardowska, E. (2020). Ugoda mediacyjna, Wydawnictwo ABC, Warszawa, Lex 2020.
 
23.
Wolińska-Uchman (2012). A. Klauzula słusznego interesu pracownika jako przesłanka dopuszczalności zawarcia ugody, „Monitor Prawa Pracy”, nr 4, s. 190.
 
24.
Zachorowska, J. (2020). Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z 15 maja 2018 r., III C1381/14, „ADR. Arbitraż i Mediacja”, nr 3, s. 89.
 
25.
Zembrzuski, T. (2013). Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem (art. 394 § 1 pkt 101 k.p.c.) W: Gudowski J. (red.). System Prawa Procesowego Cywilnego, t. III, cz. 1, s. 431.
 
26.
Zieliński, A. (2015), Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Komentarz, ed. 9, komentarz do art. 71, Nb 1, Warszawa: C.H. Beck Legalis 2019.
 
27.
Zieliński, A., Flaga-Gieruszyńska, K. (red.) (2017). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, ed. 9, komentarz do art. 18314, Nb 1, Warszawa: C.H. Beck, Legalis 2019.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top