NAUKI SPOŁECZNE
Droga do egzekucji z ugody mediacyjnej
 
Więcej
Ukryj
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Martyna Karolina Bojko   

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Data nadesłania: 21-02-2021
Data akceptacji: 31-05-2021
Data publikacji: 28-07-2021
 
JoMS 2021;46(1):355–375
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Głównym celem badawczym przedmiotowego artykułu jest analiza tego, czy prawdziwe jest twierdzenie, że w przypadku nie wywiązania się z postanowień ugody, w ramach której strony zobowiązały się do zrealizowania określonego świadczenia, skutecznym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie mediacyjnej, uzyskanie tytułu wykonawczego i skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Artykuł opisuje problematykę dotyczącą ugody mediacyjnej oraz niezbędne warunki formalne oraz merytoryczne ugody wobec późniejszej drogi egzekucyjnej. W artykule posłużono się głównie metodą dogmatyczno-prawną. Artykuł prezentuje zarówno teoretyczne zagadnienia naukowe oraz praktyczne kwestie związane z ugodą mediacyjną, postanowieniami takiej ugody oraz sposobem dochodzenia roszczenia na podstawie ugody mediacyjnej. Wobec tego przeanalizowano warunki pozwalające na zatwierdzenie ugody mediacyjnej lub nadanie jej klauzuli wykonalności przez sąd, przesłanki uznania ugody za tytuł egzekucyjny, a następnie wykonawczy. Odmowę zatwierdzenia ugody lub nadania klauzuli wykonalności oraz możliwość późniejszego zażalenia postanowień w tym zakresie. Wnioskiem artykułu jest przede wszystkim to, że w przypadku nie wywiązania się z ugody, wyłącznie właściwa forma postanowień w niej ujętych oraz ziszczenie się określonych przesłanek umożliwia nadanie jej klauzuli wykonalności, a następnie przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego.
 
REFERENCJE (27)
1.
Antolak-Szymański, K., Piaskowska, O.M. (2017). Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer, s. 211. ISBN 9788381070089.
 
2.
Cebula, R. (2012). Zakres przedmiotowy ugody mediacyjnej. W: W. Broński, P. Stanisz, Mediacje. i negocjacje prawnicze, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, s. 51.
 
3.
Dąbrowski, M. (2013). Charakter prawny ugody mediacyjnej zawartej po wszczęciu postępowania cywilnego, „ADR. Arbitraż i Mediacja”, nr 1, s. 41.
 
4.
Ereciński, T. W: T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2006, s. 433.
 
5.
Flaga-Gieruszyńska, K., Zieliński, A. (2020). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 10, Warszawa: Legalis.
 
6.
Flaga-Gieruszyńska, K., Zieliński, A. (2020). Zażalenie w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
7.
Gmurzyńska, E. (2007). Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym – zastosowanie w Europie i w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 360.
 
8.
Góra-Błaszczykowska, A. (red.) (2016). Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1–729, komentarz do art. 469, Nb 1, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
9.
Góra-Błaszczykowska, A. (red.) (2020). Kodeks postępowania cywilnego. Tom I A. Komentarz. Art. 1–42412, Warszawa: Legalis.
 
10.
Góra-Błaszczykowska, A. (red.) (2020). Kodeks postępowania cywilnego. Tom I B. Komentarz. Art. 425–729, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
11.
Lichoń, K.A. (2020). W: Zakończenie postępowania mediacyjnego. Ugoda mediacyjna, Ochrona konsumenta w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, Legalis 2021.
 
12.
Marciniak, A. (red.) (2019). Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1–205, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
13.
Marciniak, A. (red.) (2020). Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 425–729, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
14.
Marciniak, A., Piasecki, K. (red.) (2016). Kodeks postępowania cywilnego. T. I. Komentarz. Art. 1–366, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, Legalis 2020, ed. 7, komentarz do art. 18314, Nb 6.
 
15.
Marszałkowska-Krześ, E. (red.) (2020). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, ed. 28, komentarz do art. 469, Nb 7, Legalis.
 
16.
Moore, Ch.W. (2003). Mediacje – praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 352.
 
17.
Mucha, J. (2020). Ugoda zawarta przed mediatorem a forma szczególna czynności prawnych, „ADR. Arbitraż i Mediacja”, nr 4, s. 49.
 
18.
Pietrzykowski, K. (red.) (2020). Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1–44910, Wyd. 10, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
19.
Samoiłło-Dąbrowska, E. (2019). Procedura zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem – praktyczne problemy, „ADR. Arbitraż i Mediacja”, nr 2, s. 81.
 
20.
Sławicki, P. (2014). Charakter prawny ugody zawartej przed mediatorem w świetle nowelizacji K.P.C. z dnia 16 września 2011 roku, „Studia Prawnicze KUL”, nr 4(60), s. 136.
 
21.
Strumiłło, T. (2010). Skierowanie stron do mediacji przez sąd, „ADR. Arbitraż i Mediacja”, nr 3(11), s. 111.
 
22.
Twardowska, E. (2020). Ugoda mediacyjna, Wydawnictwo ABC, Warszawa, Lex 2020.
 
23.
Wolińska-Uchman (2012). A. Klauzula słusznego interesu pracownika jako przesłanka dopuszczalności zawarcia ugody, „Monitor Prawa Pracy”, nr 4, s. 190.
 
24.
Zachorowska, J. (2020). Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z 15 maja 2018 r., III C1381/14, „ADR. Arbitraż i Mediacja”, nr 3, s. 89.
 
25.
Zembrzuski, T. (2013). Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem (art. 394 § 1 pkt 101 k.p.c.) W: Gudowski J. (red.). System Prawa Procesowego Cywilnego, t. III, cz. 1, s. 431.
 
26.
Zieliński, A. (2015), Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Komentarz, ed. 9, komentarz do art. 71, Nb 1, Warszawa: C.H. Beck Legalis 2019.
 
27.
Zieliński, A., Flaga-Gieruszyńska, K. (red.) (2017). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, ed. 9, komentarz do art. 18314, Nb 1, Warszawa: C.H. Beck, Legalis 2019.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031