Zmiany koncepcyjne instytucji kontroli w nauce prawa administracyjnego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data nadesłania: 03-03-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-11-2023
 
 
Data akceptacji: 29-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Romaniuk   

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
JoMS 2024;55(1):272-289
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Głównym celem pracy jest przybliżenie informacji dotyczących istoty kontroli w funkcjonowaniu administracji publicznej. Przybliżone zostaną najważniejsze cechy prawne kontroli w obszarze stosowania norm prawa administracyjnego. Dokonana również zostanie reformacja i wskazanie głównych kierunków administracyjno-prawnych zmian, zachodzących we współczesnym systemie kontroli.

Materiał i metody:
Wśród sposobów i metod badawczych, jakimi się posłużono w niniejszym tekście, ważną rolę odegrała metoda opisowa. W celu wnioskowania na podstawie poczynionych obserwacji, a także dokonanych badań, wykorzystano metodę weryfikacji. Natomiast w procesie badawczym wykorzystano metodę prawno-porównawczą a także dogmatyczno-prawną, której głównym zadaniem była interpretacja przepisów normatywnych oraz przegląd piśmiennictwa i orzecznictwa.

Wyniki:
Wynikiem podjętych działań są założenia, że głównym celem kontroli jest nie tylko monitorowanie sytuacji administracji publicznej, ale przede wszystkim dążenie do poprawy jej działalności poprzez diagnozowanie i niwelowanie błędów oraz potencjalnych nieprawidłowości. Wskazane są również główne kierunki administracyjno-prawnych zmian, zachodzących we współczesnym systemie kontroli, w tym scharakteryzowana została instytucja kontroli zarządczej.

Wnioski:
Kluczowe wnioski płynące z analizy i przeprowadzonych badań, skierowane są na zintensyfikowaną politykę nieodzowności systemu kontroli w systemie współczesnej administracji publicznej. Wartością dodaną z badań jest w szczególności zwiększająca się świadomość obecności funkcji kontroli i kontroli zarządczej, w kontekście skuteczności, efektywności realizowanych zadań, gdzie system prawny kontroli jest niezbędny do rozwoju, zmian i budowy procesu wypełniania misji, które stawiane są administracji publicznej.

 
REFERENCJE (37)
1.
Antoniak, M. (2012). Kontrola rządowa w administracji publicznej, C.H. Beck, Warszawa.
 
2.
Boć, J. (red.). Prawo administracyjne, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 
3.
Czyżak, R. Czyżak, R. (2003). Kontrola w administracji publicznej – istota, cele i rodzaje, Kwartalnik Prawa Publicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Tom 3, Nr 4, s. 68.
 
4.
Dobrowolski, Z. (2020). Kontrola zarządcza. Metody, koncepcje, techniki, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
5.
Duniewska, Z. (2016). Władza dyskrecjonalna administracji publicznej a sytuacja prawna jednostki – kilka refleksji, [w:] Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra. hab. Adama Błasia, Jerzy Korczak (red.). Wrocław: E-wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
6.
Federczyk, W. (2017). Kontrola administracji publicznej [w:] Nauka administracji, Z. Cieślak (red.). Wolters Kluwer, Warszawa.
 
7.
Gołębiowska, A., Kociołek-Pęksa, A. (2018). Kontrola i nadzór w prawie administracyjnym – wybrane zagadnienia teoretycznoprawne i dogmatycznoprawne, Zeszyty Naukowe SGSP, Nr 67, Tom 3.
 
8.
Goodman, N. (2001). Wstęp do socjologii, przekł. J. Polak, J. Ruszkowski, U. Zielińska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 
9.
Hausner, R., Sawczyn, W. (2022). Wpływ europejskich standardów ochrony praw jednostki na kształtowanie się polskiego modelu sądowej kontroli administracji, Europejski Przegląd Sądowy, Nr 10.
 
10.
Hoffmann, T. (2008). Prawne podstawy systemu kontroli administracji w Polsce, Zarządzanie Publiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Nr 3(5).
 
11.
Jagielski, J. (2004). Współczesna funkcja kontroli administracji publicznej (kilka refleksji-17 teoretycznych). Kontrola Państwowa, Nr 1.
 
12.
Kostić, J., Trošić, S. (2017). Digital Forensic Procedures of European Anti-fraud Office and Protection of Personal Data, EU and Comparative Law Issues and Challenges, Nr 1.
 
13.
Korczak-Kubalski, I. (2020). Piecza przy nadzorze administracyjnym, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, Rok XIX, nr 1.
 
14.
Lisiecka, K. (2012). Zarządzanie ryzkiem – determinanta jakości zarządzania przedsiębiorstwem, Zarządzanie i finanse, R. 10, nr 3, cz. 1.
 
15.
Mazurek, A., Knedler, K. (2010). Kontrola zarządcza – ujęcie praktyczne, Wydawnictwo HANDICAP, Warszawa.
 
16.
Malmon, M. (2013). Arystotelesa poszukiwania idealnego ustroju państwowego, Kultura i Wartości, Nr 2(6).
 
17.
Masternak-Kubiak, M. (2012). System Prawa Administracyjnego [w:] Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.). Wydawnictwo C.H. Beck, t. 2, Warszawa.
 
18.
Miciuła, I. (2013). Szczególna rola zarządzania ryzykiem w sektorze finansów publicznych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 34/1.
 
19.
Koontz, H. O’Donnel, C. (1969). Zasady zarządzania, analiza funkcji kierowniczych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
20.
Kortan, J. (1997). Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa.
 
21.
Krawczyk, M. (2021). OLAF w systemie kontroli Unii Europejskiej, Kontrola Państwowa, Nr 6.
 
22.
Liwo, M. (2015). Kontrola w administracji rządowej. Zagadnienia administracyjnoprawne, Przegląd Prawa Publicznego, Nr 10.
 
23.
Małecka-Łyszek, M. (2015). Pojęcie i istota kontroli zarządczej, [w:] Kontrola zarządcza. Podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego, M. Ćwiklicki (red.). Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK, Kraków.
 
24.
Malmon, M. (2013). Arystotelesa poszukiwania idealnego ustroju państwowego, Kultura i Wartości, Nr 2 (6).
 
25.
Miżejewska, E. (2016). Szkoła planistyczna w zarządzaniu strategicznym i jej krytycy [w:] Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, K. Klincewicz (red.). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
26.
Murat, L. (2016). Stosunek kontrolnoprawny – relacje prawne między kontrolującymi a kontrolowanymi, Kontrola Państwowa, Najwyższa Izba Kontroli, Rocznik 6, Nr 3(368).
 
27.
Oliński, P. (2022). Dostęp do informacji publicznej jako forma kontroli administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Federalnej Niemiec, Przegląd Prawa Publicznego, Nr 4.
 
28.
Ochendowski, E. (1996). Postępowanie administracyjne,, Wydawnictwo TNOiK, Toruń.
 
29.
Ruszkowski, J. (2019). Position of OLAF in a multi-level governance system of the European Union, Przegląd Europejski, Nr 3(53).
 
30.
Sieniuć, M. (2017). Wartości leżące u podstaw modelu sądowej kontroli admini- stracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, J. Zimmermann (red.). Tom II, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
31.
Sylwestrzak, A. (2006). Kontrola administracji publicznej w III Rzeczpospolitej Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
32.
Walczak, P. (2010). Kontrola zarządcza, [w:] Finanse publiczne, W. Lachiewicz (red.). C.H. Beck, Warszawa.
 
33.
Walczak, P. (2022). Recenzja publikacji Anny Wójtowicz-Dawid, Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce, Finanse Komunalne, Nr 4.
 
34.
Wójtowicz-Dawid, A. (2014). Kontrola zarządcza w kontekście zmiany prawa, osiągania określonego celu oraz efektywności zmian, Przegląd Prawa Publicznego, Nr 7-8.
 
35.
Wronkowska, S. (2005). Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Wydawnictwo Ars Boni et Aequi, Poznań.
 
36.
Zimmermann, J. (2012). Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
37.
Zimmermann, J. (2022). Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top