Człowiek w polityce bezpieczeństwa państwa - ujęcia teoretyczne
 
Więcej
Ukryj
1
Kazimierz Wielki University
 
 
Data nadesłania: 12-10-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-02-2024
 
 
Data akceptacji: 12-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Pieczywok   

Kazimierz Wielki University
 
 
JoMS 2024;55(1):250-271
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Opracowanie ma na celu ukazanie człowieka w polityce bezpieczeństwa państwa, a także w nurcie głównych ujęć teorii bezpieczeństwa: teorii realistycznej, liberalnej, konstruktywistycznej i behawioryzmu oraz wskazanie głównych czynników wpływających na jego zachowania antyspołeczne.

Materiał i metody:
W publikacji wykorzystano kilka metod badawczych, były to: analiza dokumentów źródłowych i literatury badań, analiza systemowa i formalnoprawna oraz instytucjonalna. Określając człowieka w polityce bezpieczeństwa państwa stwierdzono przy tym jego skłonność do zachowań antyspołecznych, wskazano też na kilka teorii bezpieczeństwa podkreślających podmiotowość człowieka w organizacji bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Wyniki:
Prowadzone analizy wskazują, że człowiek jest głównym podmiotem polityki bezpieczeństwa państwa, narażony jest na szereg zagrożeń, które uzależnione są od jego natury i kryzysu egzystencji, a także czynników zewnętrznych (środowiska, innych osób). Warto zauważyć, że idee bezpieczeństwa człowieka osadzone są nie tylko w polityce bezpieczeństwa państwa, ale także w teoriach naukowych (bezpieczeństwa), a elementem ich analizy jest identyfikacja zagrożeń oraz skłonność istoty ludzkiej do zachowań antyspołecznych.

Wnioski:
W wyniku zgromadzonego materiału i prowadzonych analiz, Autor wskazał na najważniejsze nurty bezpieczeństwa strukturalnego w teoriach naukowych, rozszerzając niektóre pola poznawcze i dokonując pewnych ujednoliceń w stosunku do bezpieczeństwa personalnego. Wartość tych teorii głównie jest ukierunkowana na bezpieczeństwo państw i jego struktur, społeczeństw, a zdecydowanie mniej na bezpieczeństwo personalne człowieka.

FINANSOWANIE
Praca sfinansowana ze środków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
REFERENCJE (32)
1.
Drabik, K. Pieczywok, A. (2022). Bezpieczeństwo i natura człowieka wobec jego alienacji i kryzysu egzystencji. Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej.
 
2.
Drabik, K. (2013). Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w perspektywie filozoficznej. w: K. Drabik (red.), Natura bezpieczeństwa w perspektywie personalnej i strukturalne, 35-47. Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 
3.
Encyklopedia PWN. (2003). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Ghiglieri, M. P. (2001). Ciemna strona człowieka. Wydawnictwo CiS, W.A.B.
 
5.
Gwardyński, R. (2021). Możliwości doskonalenia działań prewencyjnych Policji w sferze utrzymywania bezpieczeństwa publicznego. Wydawnictwo Akademii WSB.
 
6.
Hobbes, T. (2005). Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego. Wydawnictwo PWN.
 
7.
Hołyst, B. (1997). Wiktymologia. Wydawnictwo Prawnicze.
 
8.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. Dz.U.z 1997r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 
9.
Mały słownik politologii. (2007). Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
10.
Misiuk, A. Itrich-Drabarek, J. Dobrowolska-Opala, M. (2021). Encyklopedia bezpieczeństwa wewnętrznego. Wydawnictwo Elipsa.
 
11.
Mucha, J. (2013). Uwarunkowania polityczno-obronne Polski w kontekście uczestnictwa Wojska Polskiego w misjach zagranicznych. Studia Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej, 4, 201.
 
12.
Pieczywok, A. (2018). Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.
 
13.
Pieczywok, A. (2012). Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności. Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 
14.
Pieczywok, A. (2021). Idee bezpieczeństwa człowieka w teoriach i badaniach naukowych. Wybrane problemy. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 
15.
Pieprzny, S. (2008). Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
16.
Pinker, S. (2005). Tabula rasa. Spory o naturę ludzką. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
17.
Polcikiewicz, Z. (2012). Teoria bezpieczeństwa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.
 
18.
Rousseau, J. (1956). Trzy rozprawy z filozofii społecznej. Wydawnictwo PWN.
 
19.
Rutkowski, C. (2018). Podstawy nauk o bezpieczeństwie z elementami naukoznawstwa. Bezpieczeństwo jako problem nauki i praktyki. Wydawnictwo Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
 
20.
Słownik języka polskiego. (1979). Wydawnictwo PWN.
 
21.
Świniarski, J. Kawalerski, P. (2019). Drogi i bezdroża securitologii. Wydawnictwo WAT.
 
22.
Stańczyk, J. (1996). Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 
23.
Taylor, Ch. (1996). Etyka autentyczności. Wydawnictwo Znak.
 
24.
Trejnis, Z. (2011). Nauki o bezpieczeństwie nową dyscypliną w dziedzinie nauk społecznych? BN.
 
25.
Jagusiak (red.), 13. Studia bezpieczeństwa narodowego. Wydawnictwo WAT.
 
26.
Tomaszewski, T. (1971). Wstęp do psychologii. Wydawnictwo PWN.
 
27.
Turowski, J. (2000). Socjologia. Małe struktury społeczne. Wydawnictwo KUL.
 
28.
Wadeley, A. Brich, A. Malim, T. (2000). Wprowadzenie do psychologii. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
29.
Załoga, W. (red.) (2018). Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa międzynarodowego. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej.
 
30.
Zięba, R. (1987). Leksykon pokoju. Krajowa Agencja Wydawnicza.
 
31.
Żukowska, M. P. (2012). Jaki paradygmat? Konstruktywizm na tle debat nad dominującym podejściem w nauce o stosunkach międzynarodowych. w: W. Jakubowski, A. Dąbrowski, M. Krzysztoszek (red.), 27. Nowe spojrzenia w naukach o polityce. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
32.
Zięba, R. (2012). O tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Zeszyty Naukowe AON, 1.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top