PL EN
Szkic do dyskusji nad problematyką etyki w biznesie
 
 
Więcej
Ukryj
1
University of Economics in Katowice
 
2
Czestochowa University of Technology
 
 
Data nadesłania: 30-11-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-02-2024
 
 
Data akceptacji: 27-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Barbara Pabian   

University of Economics in Katowice
 
 
JoMS 2024;55(1):236-249
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Uzasadnienie potrzeby ponownej refleksji naukowej nad problematyką etyki i aksjologii we współczesnym biznesie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na sferę sprzedaży i usług.

Materiał i metody:
Metodyka badawcza, zastosowana w trakcie przygotowywania niniejszego opracowania, została podporządkowana jego przewodniemu celowi. Ze względu na teoretyczno-dyskusyjny charakter artykułu do badań wybrano metody niereaktywne. Zastosowano analizę treści komunikatów pisanych, oraz ustnych (rozpowszechnianych za pomocą mediów) oraz metodę desk research, polegającą na analizie źródeł wtórnych. Postępowanie badawcze polegało na wyszukiwaniu informacji, gromadzeniu i analizowaniu pozyskanych danych. Treść uzupełnianych na bieżąco dokumentów była zestawiana z pozyskanymi wcześniej materiałami. Źródła informacji, które posłużyły do napisania tego artykułu, mają charakter interdyscyplinarny. Jest to przede wszystkim literatura naukowa z zakresu etyki, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), promocji sprzedaży i marketingu. Metoda wnioskowania naukowego miała charakter indukcyjny. Zastosowano też metodę analizy opisowej.

Wyniki:
Cechą współczesnej działalności sprzedażowej jest to, że nie zawsze jest ona zintegrowana z potrzebami interesariuszy. Jest to sprzeczne z etyką i założeniami społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wnioski:
Nieetycznym pomysłom, zachowaniom i działaniom należy stanowczo przeciwdziałać. Nawet bowiem pozornie niewielkie przejawy manipulacji czy działań, choćby tylko balansujących na granicy moralności, mogą w konsekwencji prowadzić do dalszej eskalacji różnego typu nadużyć. Kierownictwo firm powinno stosować system motywatorów dla pracowników oraz kontrolować ich działania. Służyć temu powinny jasno sprecyzowane zasady, wskazujące na słuszność lub niesłuszność określonego postępowania w firmie.

 
REFERENCJE (31)
1.
Bauman, Z. (1993). Ponowoczesne wzory osobowe, 2 (129), 7–31. Studia Socjologiczne.
 
2.
Blix. Dostęp 17.10.2023 z https://blix.pl/produkt/chleb-....
 
3.
Boże Krówki. Podziel się świętością. Dostęp 05.11.2023 z https://bozekrowki.pl/content/....
 
4.
Cyran, K., Dybka, S. (2015), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik ograniczający rozwój przedsiębiorstwa, 14 (63), 7-18. Polityki Europejskie. Finanse i Marketing.
 
5.
Czym jest…spryt. Dostęp 19.10.2023 z https://www.panstwo.net/1798-c....
 
6.
Delikatesy internetowe. Dostęp 17.10.2023 z https://a.pl/kielbasy-parowki-....
 
7.
Drapińska, A. (2015). Etyka marketingu – czy marketing jest etyczny?, 875 (41), 229-239. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
8.
Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dostęp 20.10.2023 z https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
9.
Frankfort-Nachmias C., Nachmias D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. ZYSK i S-KA.
 
10.
Golonka-Czajkowska, M. (2007). Żentyca, legumina, gazdowy zawijaniec w bułce poniywiyrany, czyli o kulinarnych wątkach w retoryce tatrzańskiego turyzmu. w: K. Łeńska-Bąk (red.). Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol, 313-320. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
11.
Kamińska, G.J. (2026). Osobliwość metodologiczna etyki biznesu. Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów.
 
12.
Kisiel, A. (2014). Etyka a zarządzanie, wybrane problemy”, 180, 85-93. Studia Ekonomiczne.
 
13.
Macdonald, D. (2005). Teoria kultury masowej. w: A. Mencwel (red.). Antropologia Kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, 543-544, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
14.
Milcarz, M.M. (2019). Uczucia moralne, wartości i przekonania postkrytyczne członków Stowarzyszenia Mensa Polska – analiza porównawcza, 24 (1), 42–56. Polskie Forum Psychologiczne.
 
15.
Nosal, P. (2016). Zaradność społeczna jako taktyka oporu. w: A. Kotlarska-Michalska, P. Nosal (red.). Zaradność społeczna Współczesne przejawy i ograniczenia, 37-45, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
16.
Olczykowska, W. (2012). Reklamy nieuczciwe i zakazane Dostęp 25.10.2023 z https://www.pedagogiczna.edu.p....
 
17.
Pabian, B. (2018). Kiełbasa od Gierka, kaszanka z PRL-u, chleb geesowski, czyli o przejawach idealizowania minionej epoki i marketingowej grze na sentymentach. w: J. Adamowski, M. Tymochowicz (red.). Dziedzictwo kulinarne w kontekstach tradycyjnych i współczesnych, 190-196, Muzeum Lubelskie w Lublinie.
 
18.
Pabian, A. (2014). Greenwashing i astroturfing. Zielona dezinformacja w działalności promocyjnej, 4, 105-110. Marketing i Rynek.
 
19.
Rębisz, K. (2021). Firmy sprytnie korzystają na inflacji. Deweloperzy i sieci handlowe zaczęły spekulować?. Dostęp 15.11.2023 z https://wyborcza.biz/biznes/7,....
 
20.
Rudawska, E. (2013). Marketing zrównoważony – nowe oblicze kapitalizmu, 3 (24), 75-88. Ekonomia.
 
21.
Rusinek, M. (2022). Szynka jak za Gierka i limitowany cukier. Dostęp 17.10.2023 z https://wyborcza.pl/7,175992,2....
 
22.
Sękowski, A. (2001). Współczesne tendencje w badaniach wybitnych zdolności, 4, 243-255. Roczniki Psychologiczne.
 
23.
Sękowski, A., Łubianka, B. (2009). Preferencje wartości uczniów zdolnych, 52 (4), 409–432. Przegląd Psychologiczny.
 
24.
Sieradzka, M. (2007), Nieuczciwa reklama jako przykład czynu nieuczciwej konkurencji, 15 (3018), 241-255, Acta Universitatis Wratislaviensis Ekonomia.
 
25.
Słownik Języka Polskiego PWN Dostęp 15.11.2023 z https://sjp.pwn.pl/slowniki/sp....
 
26.
Stachowicz-Stanusch, A. (2016). Etyka biznesu – przegląd pojęć i koncepcji, 4 (36), 81-99, Organizacja i Zarzadzanie.
 
27.
Szutta, N. (2004). Status współczesnej etyki cnót, 1, 70 – 84, Diametros.
 
28.
Trzonek-Maciejewska, K. (2024). 3 pułapki skutecznej sprzedaży, które rujnują Twoją firmę. Dostęp 20.02.2024 z https://www.corazlepszafirma.p....
 
29.
Turek, D. (2016). Koncepcje człowieka a nieetyczne zachowania pracowników w organizacji. w: Sukces w zarządzaniu kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo-psychologiczne, J. Marcinek (red.), 305-319, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
30.
Użycki, D. (2019). Etyka w biznesie – wszyscy jesteśmy więźniami. Dostęp 20.11.2023 z https://dariuszuzycki.com/auto....
 
31.
Wędzarnia Podlaska Chata. Dostęp 17.10.2023 z https://www.skleppodlaskachata....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top