Human being in state security policy - theoretical approaches
 
More details
Hide details
1
Kazimierz Wielki University
 
 
Submission date: 2023-10-12
 
 
Final revision date: 2024-02-12
 
 
Acceptance date: 2024-02-12
 
 
Publication date: 2024-03-28
 
 
Corresponding author
Andrzej Pieczywok   

Kazimierz Wielki University
 
 
JoMS 2024;55(1):250-271
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The article aims, firstly, to present a human being in the state security policy and in the mainstream of the main approaches to security theory: realistic, liberal, constructivist and behaviorist theories, and secondly, to indicate the main factors influencing people's antisocial behavior.

Material and methods:
Several research methods were used in the study, including: analysis of source documents and research literature, systemic, formal, legal and institutional analysis. When characterizing human behavior in the state security policy, it was found that he/she was prone to anti-social behavior. The author also pointed to several security theories emphasizing human subjectivity in the system of national and international security.

Results:
The conducted analyzes indicate that humans are the main subject of state security policy and are exposed to a number of threats that depend on their nature and It is worth noting that the ideas of human security are embedded not only in state security policy, but also in scientific (security) theories, and an element of their analysis is the identification of threats and the tendency of human beings to antisocial behavior.

Conclusions:
As a result of the collected material and conducted analyses, the author pointed to the most important trends in structural security in scientific theories, expanding some cognitive fields and making certain harmonizations in relation to personal security. The value of these theories is mainly focused on the security of the state and its structures and societies, and much less on human personal security.

FUNDING
The article funded by the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
 
REFERENCES (32)
1.
Drabik, K. Pieczywok, A. (2022). Bezpieczeństwo i natura człowieka wobec jego alienacji i kryzysu egzystencji. Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej.
 
2.
Drabik, K. (2013). Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w perspektywie filozoficznej. w: K. Drabik (red.), Natura bezpieczeństwa w perspektywie personalnej i strukturalne, 35-47. Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 
3.
Encyklopedia PWN. (2003). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Ghiglieri, M. P. (2001). Ciemna strona człowieka. Wydawnictwo CiS, W.A.B.
 
5.
Gwardyński, R. (2021). Możliwości doskonalenia działań prewencyjnych Policji w sferze utrzymywania bezpieczeństwa publicznego. Wydawnictwo Akademii WSB.
 
6.
Hobbes, T. (2005). Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego. Wydawnictwo PWN.
 
7.
Hołyst, B. (1997). Wiktymologia. Wydawnictwo Prawnicze.
 
8.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. Dz.U.z 1997r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 
9.
Mały słownik politologii. (2007). Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
10.
Misiuk, A. Itrich-Drabarek, J. Dobrowolska-Opala, M. (2021). Encyklopedia bezpieczeństwa wewnętrznego. Wydawnictwo Elipsa.
 
11.
Mucha, J. (2013). Uwarunkowania polityczno-obronne Polski w kontekście uczestnictwa Wojska Polskiego w misjach zagranicznych. Studia Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej, 4, 201.
 
12.
Pieczywok, A. (2018). Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.
 
13.
Pieczywok, A. (2012). Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności. Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 
14.
Pieczywok, A. (2021). Idee bezpieczeństwa człowieka w teoriach i badaniach naukowych. Wybrane problemy. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 
15.
Pieprzny, S. (2008). Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
16.
Pinker, S. (2005). Tabula rasa. Spory o naturę ludzką. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
17.
Polcikiewicz, Z. (2012). Teoria bezpieczeństwa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.
 
18.
Rousseau, J. (1956). Trzy rozprawy z filozofii społecznej. Wydawnictwo PWN.
 
19.
Rutkowski, C. (2018). Podstawy nauk o bezpieczeństwie z elementami naukoznawstwa. Bezpieczeństwo jako problem nauki i praktyki. Wydawnictwo Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
 
20.
Słownik języka polskiego. (1979). Wydawnictwo PWN.
 
21.
Świniarski, J. Kawalerski, P. (2019). Drogi i bezdroża securitologii. Wydawnictwo WAT.
 
22.
Stańczyk, J. (1996). Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 
23.
Taylor, Ch. (1996). Etyka autentyczności. Wydawnictwo Znak.
 
24.
Trejnis, Z. (2011). Nauki o bezpieczeństwie nową dyscypliną w dziedzinie nauk społecznych? BN.
 
25.
Jagusiak (red.), 13. Studia bezpieczeństwa narodowego. Wydawnictwo WAT.
 
26.
Tomaszewski, T. (1971). Wstęp do psychologii. Wydawnictwo PWN.
 
27.
Turowski, J. (2000). Socjologia. Małe struktury społeczne. Wydawnictwo KUL.
 
28.
Wadeley, A. Brich, A. Malim, T. (2000). Wprowadzenie do psychologii. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
29.
Załoga, W. (red.) (2018). Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa międzynarodowego. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej.
 
30.
Zięba, R. (1987). Leksykon pokoju. Krajowa Agencja Wydawnicza.
 
31.
Żukowska, M. P. (2012). Jaki paradygmat? Konstruktywizm na tle debat nad dominującym podejściem w nauce o stosunkach międzynarodowych. w: W. Jakubowski, A. Dąbrowski, M. Krzysztoszek (red.), 27. Nowe spojrzenia w naukach o polityce. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
32.
Zięba, R. (2012). O tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Zeszyty Naukowe AON, 1.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top