Conceptual changes in the institution of control in the science of administrative law
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Submission date: 2023-03-03
 
 
Final revision date: 2023-11-20
 
 
Acceptance date: 2024-02-29
 
 
Publication date: 2024-03-28
 
 
Corresponding author
Paweł Romaniuk   

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
JoMS 2024;55(1):272-289
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The main aim of the work is to provide information on the essence of control in the functioning of public administration. The most important legal features of control in the area of application of administrative law norms will be presented. There will also be a reformation and an indication of the main directions of administrative and legal changes taking place in the modern control system.

Material and methods:
Among the research methods and methods used in this text, the descriptive method played an important role. In order to draw conclusions based on observations made and research performed, the verification method was used. However, in the research process, the comparative legal and dogmatic-legal methods were used, the main task of which was the interpretation of normative provisions and a review of literature and case law.

Results:
The actions taken result in the assumptions that the main purpose of control is not only to monitor the situation of public administration, but above all to strive to improve its activities by diagnosing and eliminating errors and potential irregularities. The main directions of administrative and legal changes taking place in the modern control system are also indicated, including the institution of management control.

Conclusions:
The key conclusions from the analysis and research are aimed at the intensified policy of the indispensability of the control system in the system of modern public administration. The added value of the research is, in particular, the increasing awareness of the presence of control and management control functions, in the context of effectiveness and efficiency of the tasks performed, where the legal system of control is necessary for the development, changes and construction of the process of fulfilling the missions set for public administration.

 
REFERENCES (37)
1.
Antoniak, M. (2012). Kontrola rządowa w administracji publicznej, C.H. Beck, Warszawa.
 
2.
Boć, J. (red.). Prawo administracyjne, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 
3.
Czyżak, R. Czyżak, R. (2003). Kontrola w administracji publicznej – istota, cele i rodzaje, Kwartalnik Prawa Publicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Tom 3, Nr 4, s. 68.
 
4.
Dobrowolski, Z. (2020). Kontrola zarządcza. Metody, koncepcje, techniki, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
5.
Duniewska, Z. (2016). Władza dyskrecjonalna administracji publicznej a sytuacja prawna jednostki – kilka refleksji, [w:] Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra. hab. Adama Błasia, Jerzy Korczak (red.). Wrocław: E-wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
6.
Federczyk, W. (2017). Kontrola administracji publicznej [w:] Nauka administracji, Z. Cieślak (red.). Wolters Kluwer, Warszawa.
 
7.
Gołębiowska, A., Kociołek-Pęksa, A. (2018). Kontrola i nadzór w prawie administracyjnym – wybrane zagadnienia teoretycznoprawne i dogmatycznoprawne, Zeszyty Naukowe SGSP, Nr 67, Tom 3.
 
8.
Goodman, N. (2001). Wstęp do socjologii, przekł. J. Polak, J. Ruszkowski, U. Zielińska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 
9.
Hausner, R., Sawczyn, W. (2022). Wpływ europejskich standardów ochrony praw jednostki na kształtowanie się polskiego modelu sądowej kontroli administracji, Europejski Przegląd Sądowy, Nr 10.
 
10.
Hoffmann, T. (2008). Prawne podstawy systemu kontroli administracji w Polsce, Zarządzanie Publiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Nr 3(5).
 
11.
Jagielski, J. (2004). Współczesna funkcja kontroli administracji publicznej (kilka refleksji-17 teoretycznych). Kontrola Państwowa, Nr 1.
 
12.
Kostić, J., Trošić, S. (2017). Digital Forensic Procedures of European Anti-fraud Office and Protection of Personal Data, EU and Comparative Law Issues and Challenges, Nr 1.
 
13.
Korczak-Kubalski, I. (2020). Piecza przy nadzorze administracyjnym, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, Rok XIX, nr 1.
 
14.
Lisiecka, K. (2012). Zarządzanie ryzkiem – determinanta jakości zarządzania przedsiębiorstwem, Zarządzanie i finanse, R. 10, nr 3, cz. 1.
 
15.
Mazurek, A., Knedler, K. (2010). Kontrola zarządcza – ujęcie praktyczne, Wydawnictwo HANDICAP, Warszawa.
 
16.
Malmon, M. (2013). Arystotelesa poszukiwania idealnego ustroju państwowego, Kultura i Wartości, Nr 2(6).
 
17.
Masternak-Kubiak, M. (2012). System Prawa Administracyjnego [w:] Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.). Wydawnictwo C.H. Beck, t. 2, Warszawa.
 
18.
Miciuła, I. (2013). Szczególna rola zarządzania ryzykiem w sektorze finansów publicznych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 34/1.
 
19.
Koontz, H. O’Donnel, C. (1969). Zasady zarządzania, analiza funkcji kierowniczych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
20.
Kortan, J. (1997). Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa.
 
21.
Krawczyk, M. (2021). OLAF w systemie kontroli Unii Europejskiej, Kontrola Państwowa, Nr 6.
 
22.
Liwo, M. (2015). Kontrola w administracji rządowej. Zagadnienia administracyjnoprawne, Przegląd Prawa Publicznego, Nr 10.
 
23.
Małecka-Łyszek, M. (2015). Pojęcie i istota kontroli zarządczej, [w:] Kontrola zarządcza. Podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego, M. Ćwiklicki (red.). Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK, Kraków.
 
24.
Malmon, M. (2013). Arystotelesa poszukiwania idealnego ustroju państwowego, Kultura i Wartości, Nr 2 (6).
 
25.
Miżejewska, E. (2016). Szkoła planistyczna w zarządzaniu strategicznym i jej krytycy [w:] Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, K. Klincewicz (red.). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
26.
Murat, L. (2016). Stosunek kontrolnoprawny – relacje prawne między kontrolującymi a kontrolowanymi, Kontrola Państwowa, Najwyższa Izba Kontroli, Rocznik 6, Nr 3(368).
 
27.
Oliński, P. (2022). Dostęp do informacji publicznej jako forma kontroli administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Federalnej Niemiec, Przegląd Prawa Publicznego, Nr 4.
 
28.
Ochendowski, E. (1996). Postępowanie administracyjne,, Wydawnictwo TNOiK, Toruń.
 
29.
Ruszkowski, J. (2019). Position of OLAF in a multi-level governance system of the European Union, Przegląd Europejski, Nr 3(53).
 
30.
Sieniuć, M. (2017). Wartości leżące u podstaw modelu sądowej kontroli admini- stracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, J. Zimmermann (red.). Tom II, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
31.
Sylwestrzak, A. (2006). Kontrola administracji publicznej w III Rzeczpospolitej Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
32.
Walczak, P. (2010). Kontrola zarządcza, [w:] Finanse publiczne, W. Lachiewicz (red.). C.H. Beck, Warszawa.
 
33.
Walczak, P. (2022). Recenzja publikacji Anny Wójtowicz-Dawid, Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce, Finanse Komunalne, Nr 4.
 
34.
Wójtowicz-Dawid, A. (2014). Kontrola zarządcza w kontekście zmiany prawa, osiągania określonego celu oraz efektywności zmian, Przegląd Prawa Publicznego, Nr 7-8.
 
35.
Wronkowska, S. (2005). Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Wydawnictwo Ars Boni et Aequi, Poznań.
 
36.
Zimmermann, J. (2012). Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
37.
Zimmermann, J. (2022). Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top