Youth in the context of contemporary crises of family, school and Church. A pedagogical perspective
 
More details
Hide details
1
Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej i Biografistyki Pedagogicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Submission date: 2023-10-18
 
 
Final revision date: 2024-02-27
 
 
Acceptance date: 2024-02-29
 
 
Publication date: 2024-03-28
 
 
Corresponding author
Alina Maria Rynio   

Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej i Biografistyki Pedagogicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
JoMS 2024;55(1):290-312
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
To present the youth seen in the context of contemporary crises of family, school, Church.

Material and methods:
The material is a rich psycho-pedagogical literature describing adolescents themselves, the specifics of their development and upbringing as well as selected crisisogenic areas disturbing the normal development of a modern adolescent. The method used is an analysis of the rich literature on the subject and a synthesizing description of selected areas disturbing the development and upbringing of contemporary adolescents.

Results:
The publication introduces and analyses the phenomenon of the global teenager and characterises it. In the description of areas disturbing the development and upbringing of the contemporary youth, the author of the article, referring to the key publication in this respect by Janusz Mastalski, distinguishes the area of dysfunctional families, the area of school, the area of loss of education itself and the axiological issues of the global teenager, the area of religiousness, which is: selective, impressionistic, personal, epidermal, uncomfortable, exploratory and private, and finally the area of opportunities and threats that globalism brings to adolescents. With a view to the pedagogical aspect, the first part of the article considers the problems associated with defining key concepts such as the youth, their development and upbringing. The publication touches contemporary dilemmas and challenges faced by educators of school youth

Conclusions:
Formulating conclusions of an application and implementation character, the author appeals to all educational environments to urgently undertake supportive actions based on the integral development and upbringing of children and youth. She draws attention to the value of choices made in youth, through which one can "win or lose life".

 
REFERENCES (50)
1.
Bagrowicz, J. (2000). Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
2.
Bakiera, L. (2009). Czy dorastanie musi być trudne. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 
3.
Bardziejewska, M. (2005). Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków?, w: A. Brzezińska (red.) Psychologiczne portrety człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 345-377.
 
4.
Birch, A, Malim, T. ( 1995). Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, PWN, Warszawa.
 
5.
Braun, K. (2012). Wolontariat-młodzież-wychowanie. Wydawnictwo KUL.
 
6.
Brzezińska, A. (2005) (red.) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
7.
Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis. (2002). W: Sobór Watykański II, Konstytucje Dekrety Deklaracje. Pallottinum. Poznań, s.314-324.
 
8.
Dziewiecki, M. (2008). Jak być młodym z charakterem. Wskazówki dla młodzieży i dorosłych. Fundacja Nasza Przyszłość.
 
9.
Dziewiecki, M. (2009). Jak pomagać młodzieży w rozwoju? Sugestie dla rodziców i pedagogów. Fundacja Nasza Przyszłość.
 
10.
Fotyga, B., Górnik, K .i in. (2000) Dwie Europy – Młodzi Niemcy i młodzi Polacy na przełomie wieków, t. I. Wyd. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.
 
11.
Erikson, E. H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Wydawnictwo Zysk i S-ka. Przekład Mateusz Żywicki.
 
12.
Giussani, L. (2022). Oddać życie za dzieło Kogoś innego, J. Carron, (red.). Przekład: Zofia Anuszkiewicz, Wojciech Janusiewicz. Wydawnictwo i Drukarnia Św. Krzyża w Opolu.
 
13.
Górniewicz, J.( 2007). Teorie wychowania (wybrane problemy). Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego.
 
14.
Griese, H. M. (1996).Socjologiczne teorie młodzieży. Przeł. J. Dąbrowski. Kraków Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
15.
Hejnicka-Bezwińska, T. (1991). Orientacje życiowe młodzieży. Wydawnictwo Uczelniane WSP. Bygoszcz.
 
16.
Kamiński, S. (1992). Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin.
 
17.
Kubiak-Szymborska, E. (2003). Podmiotowość młodzieży akademickiej: studium statusu podmiotowego studentów okresu transformacji. Wydawnictwo AB im. Kazimierza Wielkiego.
 
18.
Krause, E. (2012). Rozwój kariery zawodowej studentów. Konteksty i dokonania. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 
19.
Łapińska, R., Żebrowska, M. (1986). Wiek dorastania, w: M. Żebrowska (red.). Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 664-796.
 
20.
Łobocki, M. (2004). Teorie wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
21.
Łuczyński. A. (2019). Młodzież zagrożona wykluczeniem. Prewencyjny potencjał pedagogii ks. Jana Bosko. Towarzystwo Naukowe KUL. Magier, P. (2012).Współczesny nastolatek: między patriotyzmem a globalizmem, w: Nauczyciel wobec problemów globalnego nastolatka, red. naukowa K. Stępień, B. Kiereś. Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin; Wydawnictwo KUL, s. 191-215.
 
22.
Mariański, J. (2011). Przemiany moralności polskich maturzystów w latach 1994-2009. Studium socjologiczne.
 
23.
Mariański, J. (2018). Kondycja religijna i moralna młodzieży szkół średnich w latach 1988-1998-2005-2017 (raport z ogólnopolskich badań socjologicznych). Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
24.
Mariański, J. (2017). Religijność maturzystów puławskich w procesie przemian, s. 225-251. Zeszyty Naukowe KUL nr 2.
 
25.
Mastalski, J. (2007). Samotność globalnego nastolatka. Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
 
26.
Matczak, A. (2005). Zarys psychologii rozwoju. Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
27.
Melosik, Z. (2001). Edukacja a przemiany kultury współczesnej. Implikacje dla teorii i praktyki, w: B. Śliwerski (red.). Nowe konteksty dla edukacji alternatywnej XXI wieku, s. 17-35.
 
28.
Mianowska, E. (2008). Strategie społecznego uczestnictwa młodzieży. Impuls.
 
29.
Modrzejewski, J. (2007). Socjalizacja i uczestnictwo społeczne. Studium socjopedagogiczne, Wyd. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.
 
30.
Nauczyciel wobec problemów globalnego nastolatka. (2012), red. naukowa K. Stępień, B. Kiereś. Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin; Wydawnictwo KUL.
 
31.
Naumiuk, A. (2007). Uczestnictwo społeczne młodzieży, Możliwości działań – opinie i postawy. Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
32.
Nowak, M. (2008). Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 
33.
Obuchowska, I. (2005). Adolescencja, w: B. Harwas-Napierała, J. Trempała J. (red.) Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 163-201.
 
34.
Obuchowska, I. (1996). Drogi dorastania. Psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna.
 
35.
Oleszkowicz, A. (1988). Psychologiczna charakterystyka wieku dorastania i jego konsekwencje dla rozwoju jednostki, w: M. Tyszkowa (red.) Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia, Wydawnictwo Naukowe PWN, s 192-221.
 
36.
Oleszkowicz, A., Senejko, A. ( 2011). Dorastanie, w: J. Trempała (red.). Psychologia rozwoju człowieka, PWN, s. 259-286..
 
37.
Pawliczuk, W. (2006). Definicje terminu młodzież – przegląd koncepcji, 6/2006, s. 311-315. Postęp Nauk Medycznych.
 
38.
Pius XI.(1929). Encyklika o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży Divini illius Magistri, z 31 grudnia 1929r.
 
39.
Rynio, A. (2004). Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II. Wydawnictwo KUL.
 
40.
Rynio, A. (1995). Wychowanie młodzieży w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Red. Wyd. KUL.
 
41.
Sosnowski, A. (2002). Wyznaczniki zmiany społecznej. Młodzież-lokalność-transformacja. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Szczeciński.
 
42.
Stala, J. (2010). W kierunku integralnej edukacji religijnej w rodzinie. Próba refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II w kontekście polskich uwarunkowań. Wydawnictwo Polihymnia.
 
43.
Strelau, J., Jurkowski, A., Putkiewicz, Z. (1979). Podstawy psychologii dla nauczycieli. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
44.
Szafranie, K. (2022). Pokolenia i polskie zmiany 45 lat badań wzdłuż czasu. PWN.
 
45.
Szafraniec, K. i inn. (2017) EBook, Zmana warty. Młode pokolenie a transformacje we wschodniej Europie i Azji.
 
46.
Sujak, E. (1985). Kontakt psychiczny w małżeństwie i rodzinie. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
 
47.
Szarwark, T. (2008). Wygraj młodość wygrasz życie. Katechezy dla młodzieży. Biblos.
 
48.
Śliwerski, B.(2008). Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków. Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
49.
Zazzo, B. (1972). Oblicza młodości. Psychologia różnicowa wieku dorastania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
50.
Żebrowska, M. (1986). Teorie rozwoju psychicznego, w: M. Żebrowska (red.) Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. PWN, s. 123-190.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top