Tradycje i przyszłość administracji publicznej w zakresie rozwoju e-usług
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data nadesłania: 19-05-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-07-2020
 
 
Data akceptacji: 21-07-2020
 
 
Data publikacji: 21-07-2020
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Romaniuk   

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
JoMS 2020;44(1):269-284
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Głównym celem pracy jest przybliżenie odbiorcy tradycji oraz możliwości rozwoju e-usług świadczonych przez administrację publiczną. Przybliżone zostaną wdrażane przez administrację publiczną usługi w zakresie świadczenia usług za pomocą komunikacji elektronicznej, które stanowią coraz ważniejsze ogniwo w ekspansji nowych rozwiązań technologicznych oraz stają się kluczowym elementem bardzo dynamicznie rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego.

Materiał i metody:
Wśród sposobów i metod badawczych, jakimi się posłużono, znaczną rolę odegrała metoda opisowa. W celu wnioskowania na podstawie poczynionych obserwacji, a także dokonanych badań, wykorzystano metodą weryfikacji. W procesie badawczym wykorzystano analizę retrospektywną (ex post) a także wykorzystano metodę dogmatyczno-prawną, której głównym celem była interpretacja przepisów prawa oraz przeglądu dostępnej literatury przedmiotu.

Wyniki:
Przeprowadzone założenia wskazują, że w obszarach zmian technologicznych w administracji publicznej, wykorzystującej aktywnie narzędzia komunikacyjne i elektroniczne, nastąpił widoczny progres. Bardzo pozytywnym efektem wyników jest zwiększająca się dość dynamicznie wśród obywateli dostępność do e-usług, które gwarantują w sposób skuteczny i oszczędny realizację spraw urzędowych.

Wnioski:
Kluczowe wnioski płynące z analizy i przeprowadzonych badań, skierowane są na zintensyfikowaną politykę informacyjną i edukacyjną w zakresie wykorzystania e-usług. Zwiększająca się przy tym świadomość społeczna na temat korzyści jakie daje dynamiczny rozwój e-usług w Polsce, bez wątpienia przyczyni się do większego zainteresowania a tym samym i zwiększonego wykorzystania możliwości, jakie w coraz większym stopniu oferuje administracja publiczna za pomocą dostarczanych e-usług.

 
REFERENCJE (25)
1.
Aleksiejczuk A. (2015), Determinanty rozwoju e-usług w administracji publicznej w Polsce, „Ekonomia i zarządzanie”, Nr 1, s. 32-43. ISSN 2080-9646.
 
2.
Batko K., Billewicz G. (2013), E-usługi w biznesie i administracji publicznej, „Studia Ekonomiczne”, Nr 136, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. ISSN 0239-6416.
 
3.
Billewicz G., Olszak C. M., Ziemba E. (2010), Administracja publiczna wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, C. M. Olszak, E. Ziemba E. (red.), Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice. ISBN 9788372466273.
 
4.
Borowiecki R., Czekaj J. (2010), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Difin, Warszawa. ISBN 9788376411705.
 
5.
Budziewicz-Guźlecka A. (2010), Rola e-administracji w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 598, „Ekonomiczne Problemy Usług”, Nr 58, E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II. ISSN 1896-382X.
 
6.
Dąbrowska A., Janoś-Kreło M., Wódkowski A. (2009), E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Wydawnictwo Difin, Warszawa. ISBN 9788372519825.
 
7.
Filipiak B., Dylewski M. (2005), Usługi publiczne, [w]: Współczesna ekonomika usług, S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ISBN 9788301155223.
 
8.
Ganczar M. (2009), Informatyzacja Administracji Publicznej; nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, CeDeWu Sp. z.o.o., Warszawa. ISBN 9788375561043.
 
9.
Grytner R. A. (2008), Zintegrowane biblioteki procedur. Narzędzie do budowy taniej, sprawnej i nowoczesnej administracji publicznej, „eAdministracja”, nr 6. ISSN 1895-6335.
 
10.
J. Singh A., Chauhan R. (2012), Technology Challenges in E-Service Accessibility, “Journal of Engineering and Technology”, nr 2 (1). ISSN 2180-3811.
 
11.
Jachowicz M., Kotulski M. (2012), Forma dokumentu elektronicznego w działalności administracji publicznej, Difin, Warszawa. ISBN 9788376416632.
 
12.
Kaczorowska A. (2013), E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ISBN 9788375259322.
 
13.
Kapler M., Piersiala L. (2014) E-usługi w administracji publicznej, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, Nr 33, Technologie informatyczne w administracji publicznej, Szkoła Główna Handlowa. ISSN 1232-4671.
 
14.
Kożuch B., Kożuch A. (2011), Usługi publiczne. Organizacja i Zarządzanie, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. ISBN 9788393458400.
 
15.
Lorenz K. (2017), Podpis zaufany w rozwoju e-administracji, “Studia Informatica Pomerania”, Nr 3 (45). ISSN 2451-0424.
 
16.
Program zintegrowanej informatyzacji państwa na lata 2014-2022 stanowiący załącznik do Uchwały Nr 109/2019 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 roku.
 
17.
Stefanowicz-Wasilewska M. (2014), Bezpieczny profil elektroniczny czy profil zaufany – co bardziej przydatne dla przedsiębiorcy”, „Gazeta Podatkowa”, Nr 61 (1102), 31 lipca 2014, pobrane z: https://www.gofin.pl/firma/17,... (dostęp 02.07.2020 r.).
 
18.
Sylwestrzak M., Bartoszewska B., Czarnecki R. (2016), Rozwój e-usług publicznych w Polsce na przykładzie projektów realizowanych przez administrację publiczną w ramach 7. osi POIG, „Telekomunikacja i Techniki Informacje”, nr 1-2. ISSN 1640-1549.
 
19.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).
 
20.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.).
 
21.
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.).
 
22.
Wrycza S. (2010), Informatyka ekonomiczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. ISBN 9788320818635.
 
23.
Such-Pyrgiel M. (2019). Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne, Toruń: wyd. Adam Marszałek, s. 163–169. ISBN 9788366220966.
 
24.
Sitek B. (2016). Zasady etyczne stosowane w cyberprzestrzeni. W: B. Sitek, J. Knap, S. Sagan, Ł. Roman, Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa, Józefów: wyd. WSGE, s. 71–84. ISBN 9788362753789.
 
25.
Sitek M. (2018). Prawne ramy bezpieczeństwa jednostki w cyberprzestrzeni. Journal of Modern Science, 37(2), s. 177–189. Pobrane z https://doi.org/10.13166/jms/9... 2.07.2020 r.).
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top