Traditions and future of public administration in the field of e-services development
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Submission date: 2020-05-19
 
 
Final revision date: 2020-07-05
 
 
Acceptance date: 2020-07-21
 
 
Publication date: 2020-07-21
 
 
Corresponding author
Paweł Romaniuk   

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
JoMS 2020;44(1):269-284
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The main purpose of the work is to bring the recipient closer to tradition and to develop e-services provided by public administration. The services for the provision of services by means of electronic communication, which are an increasingly important link in the expansion of new technological solutions and will become a key element of a very dynamically developing information society, will be approximated.

Material and methods:
Among the research methods and methods used, the descriptive method played a significant role. In order to infer on the basis of observations made and tests carried out, a verification method was used. The research process used retrospective (ex post) analysis and a dogmatic and legal method was used, whose main purpose was the interpretation of legal provisions and a review of available literature on the subject.

Results:
The assumptions made indicate that in the areas of technological changes in public administration, which actively uses communication and electronic tools, there has been visible progress. A very positive effect of the results is the quite dynamic access to e-services among citizens, which guarantees effective and economical implementation of official matters.

Conclusions:
The key conclusions from the analysis and research carried out are directed at an intensified information and educational policy in the field of using e-services. Increasing public awareness of the benefits of dynamic development of e-services in Poland will undoubtedly contribute to greater interest and thus to greater use of the opportunities that public administration increasingly offers using e-services.

 
REFERENCES (25)
1.
Aleksiejczuk A. (2015), Determinanty rozwoju e-usług w administracji publicznej w Polsce, „Ekonomia i zarządzanie”, Nr 1, s. 32-43. ISSN 2080-9646.
 
2.
Batko K., Billewicz G. (2013), E-usługi w biznesie i administracji publicznej, „Studia Ekonomiczne”, Nr 136, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. ISSN 0239-6416.
 
3.
Billewicz G., Olszak C. M., Ziemba E. (2010), Administracja publiczna wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, C. M. Olszak, E. Ziemba E. (red.), Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice. ISBN 9788372466273.
 
4.
Borowiecki R., Czekaj J. (2010), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Difin, Warszawa. ISBN 9788376411705.
 
5.
Budziewicz-Guźlecka A. (2010), Rola e-administracji w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 598, „Ekonomiczne Problemy Usług”, Nr 58, E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II. ISSN 1896-382X.
 
6.
Dąbrowska A., Janoś-Kreło M., Wódkowski A. (2009), E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Wydawnictwo Difin, Warszawa. ISBN 9788372519825.
 
7.
Filipiak B., Dylewski M. (2005), Usługi publiczne, [w]: Współczesna ekonomika usług, S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ISBN 9788301155223.
 
8.
Ganczar M. (2009), Informatyzacja Administracji Publicznej; nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, CeDeWu Sp. z.o.o., Warszawa. ISBN 9788375561043.
 
9.
Grytner R. A. (2008), Zintegrowane biblioteki procedur. Narzędzie do budowy taniej, sprawnej i nowoczesnej administracji publicznej, „eAdministracja”, nr 6. ISSN 1895-6335.
 
10.
J. Singh A., Chauhan R. (2012), Technology Challenges in E-Service Accessibility, “Journal of Engineering and Technology”, nr 2 (1). ISSN 2180-3811.
 
11.
Jachowicz M., Kotulski M. (2012), Forma dokumentu elektronicznego w działalności administracji publicznej, Difin, Warszawa. ISBN 9788376416632.
 
12.
Kaczorowska A. (2013), E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ISBN 9788375259322.
 
13.
Kapler M., Piersiala L. (2014) E-usługi w administracji publicznej, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, Nr 33, Technologie informatyczne w administracji publicznej, Szkoła Główna Handlowa. ISSN 1232-4671.
 
14.
Kożuch B., Kożuch A. (2011), Usługi publiczne. Organizacja i Zarządzanie, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. ISBN 9788393458400.
 
15.
Lorenz K. (2017), Podpis zaufany w rozwoju e-administracji, “Studia Informatica Pomerania”, Nr 3 (45). ISSN 2451-0424.
 
16.
Program zintegrowanej informatyzacji państwa na lata 2014-2022 stanowiący załącznik do Uchwały Nr 109/2019 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 roku.
 
17.
Stefanowicz-Wasilewska M. (2014), Bezpieczny profil elektroniczny czy profil zaufany – co bardziej przydatne dla przedsiębiorcy”, „Gazeta Podatkowa”, Nr 61 (1102), 31 lipca 2014, pobrane z: https://www.gofin.pl/firma/17,... (dostęp 02.07.2020 r.).
 
18.
Sylwestrzak M., Bartoszewska B., Czarnecki R. (2016), Rozwój e-usług publicznych w Polsce na przykładzie projektów realizowanych przez administrację publiczną w ramach 7. osi POIG, „Telekomunikacja i Techniki Informacje”, nr 1-2. ISSN 1640-1549.
 
19.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).
 
20.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.).
 
21.
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.).
 
22.
Wrycza S. (2010), Informatyka ekonomiczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. ISBN 9788320818635.
 
23.
Such-Pyrgiel M. (2019). Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne, Toruń: wyd. Adam Marszałek, s. 163–169. ISBN 9788366220966.
 
24.
Sitek B. (2016). Zasady etyczne stosowane w cyberprzestrzeni. W: B. Sitek, J. Knap, S. Sagan, Ł. Roman, Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa, Józefów: wyd. WSGE, s. 71–84. ISBN 9788362753789.
 
25.
Sitek M. (2018). Prawne ramy bezpieczeństwa jednostki w cyberprzestrzeni. Journal of Modern Science, 37(2), s. 177–189. Pobrane z https://doi.org/10.13166/jms/9... 2.07.2020 r.).
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top