GLOSA KRYTYCZNA DO WYROKU NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Z 29 SIERPNIA 2019 R. (SYGN. AKT I OSK 657/19)
 
Więcej
Ukryj
1
UWM w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji
 
 
Data nadesłania: 10-05-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-06-2020
 
 
Data akceptacji: 21-07-2020
 
 
Data publikacji: 21-07-2020
 
 
Autor do korespondencji
Stanisław Bułajewski   

UWM w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji
 
 
JoMS 2020;44(1):285-298
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Glosa odnosi się do możliwości kontroli przez komisję rewizyjną komunalnych spółek prawa handlowego. Spółki prawa handlowego, których jedynym właścicielem jest gmina, mają szczególny charakter, ponieważ podstawowym celem ich powołania (utworzenia) jest realizacja określonych zadań gminy, a nie przynoszenie zysku. Dlatego też przepisy ustawy o samorządzie gminnym w odniesieniu do tych spółek nie są przepisami szczególnymi w stosunku do przepisów kodeksu spółek handlowych. To zaś nie uzasadnia kompetencji kontrolnych rady gminy nad tego rodzaju spółkami. Spółki, których jedynym właścicielem jest gmina, niewątpliwie nie mieszczą się w pojęciu „gminnych jednostek organizacyjnych”, gdyż posiadają odrębną od gminy osobowość prawną. Sąd ponadto zapomniał, że stosowanie wnioskowań ze słabszego na silniejsze i analogii nie jest dopuszczalne, gdyż art. 18a ustawy o samorządzie gminnym dotyczy uprawnień komisji rewizyjnej a art. 24 ust. 2 odnosi się do uprawnień pojedynczego radnego. W tym momencie nie jest dopuszczalne tzw. wnioskowanie a minori ad maius i przyjęcie stanowiska, że skoro jednoosobowej kontroli może dokonywać pojedynczy radny to tym bardziej może jej dokonać rada gminy za pośrednictwem komisji rewizyjnej. Tego typu działania sprzeczne byłyby również z zasadą legalizmu wyrażoną w art. 7 Konstytucji RP.
 
REFERENCJE (6)
1.
Chmielnicki P. (2006). Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa. ISBN 8373346724.
 
2.
Kociński C., (lex 2019). Forma elektroniczna komentarza do ustawy o samorządzie gminnym – teza 1 i teza 2 do art. 18a. Pozyskano (20.05.2020) z https://sip.lex.pl/komentarze-....
 
3.
Martysz Cz. (2018). Komentarz do art. 18a ustawy o samorządzie gminnym, t. 2, W: B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym - Komentarz, Warszawa. ISBN 9788381244473.
 
4.
Rzetecka-Gil A., Glosa do wyroku WSA w Bydgoszczy z 8 stycznia 2009 r. (sygn. akt II SA/Bd 878/08). Lex 99925.
 
5.
Skwarło R. (2006). Spółka jest jednostką organizacyjną, „Wspólnota” 2006, 19. ISSN 0867-0935.
 
6.
Szewc A. (2018). Komentarz do art. 18a ustawy o samorządzie gminnym, t. 6, W: B. Dolnicki (red.), 2018, Ustawa o samorządzie gminnym – Komentarz. ISBN 9788381244473.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top