PL EN
PRACA ORYGINALNA
Procedura nadawania nazw ulic, placów w praktyce funkcjonowania gmin w Polsce. Zagadnienia wybrane
 
Więcej
Ukryj
1
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland
 
 
Data nadesłania: 17-03-2024
 
 
Data akceptacji: 29-05-2024
 
 
Data publikacji: 27-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Henryk Lewandowski   

Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland
 
 
JoMS 2024;56(2):713-726
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy jest omówienie wybranych problemów dotyczących czynności administracyjnoprawnej nadawania nazw ulic i placów w praktyce funkcjonowania podstawowych jednostek samorządu terytorialnego. W pracy omówiono podstawowe pojęcia zarówno w ujęciu ustawowym, dorobku doktryny i judykatury. Omówiono podstawy prawne nadawania nazw ulic i placów, stosowane przez jest formy procedury w tym zakresie.

Materiał i metody:
Do opracowania publikacji posłużyły treści aktów prawnych, publikacji naukowych oraz tez orzeczeń sądownictwa administracyjnego. Wykorzystano głównie metodę prawno-porównawczą.

Wyniki:
W wyniku przeprowadzonej kwerendy ustalono, że materia stanowiące przedmiot opracowania jawi się niejednorodnie, pełna jest pojęć nieostrych. Stosowane procedury nadawania nazw ulic i placów przez gminy nie są jednorodne i często organizowane w rożny sposób.

Wnioski:
Zebrane wyniki pozwalają postawić wniosek o podjęcie prac o dokonanie pełnej i jasnej regulacji zagadnienia przez ustawodawcę w przyszłości, gdyż pozostawienie tej materii w dużej swobodzie organizacyjno-prawnej, przy zwiększającej się świadomości prawnej wraz ze wzrostem społecznej roszczeniowości, będzie generować dalsze problemy w przyszłości. Proponowane zmiany powinny przewidywać głównie wypracowanie delegacji ustawowej dla rady gminy do nadawania nazw ulic i placów nie tylko w przepisach ustrojowych, ale także w prawie materialnym. Ponadto winny nakładać na radę gminy obowiązek uchwalenia przez organ wykonawczy podstawowej jednostki samorządu terytorialnego zasad i trybu nadawania nazw ulic i placów, uwzględniając daleko idącą pluralizację społeczną w tym zakresie

 
REFERENCJE (26)
1.
Augustyniak, M., Moll, T. (2021). Art. 18 Zakres właściwości rady gminy (w:) B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Warszawa 2021. Wolters Kluwer.
 
2.
Dz. Urz. Woj. Zach.-Pom. Z 2021 r., poz. 1228.
 
3.
 
4.
Koniuszewska, E. (2019). Pozycja ustrojowa i zadania komisji skarg, wniosków i petycji, XXIX (3), Roczniki Nauk Prawnych. Administracja. 2019.
 
5.
Krzysztofowicz, D. (2023). Konsultacje w sprawie zmiany ulicy. Wspólnota, dostęp: 13.03.2024.
 
6.
Kuzborska, E. (2014). Prawa językowe mniejszości narodowych na Litwie – sytuacja faktyczna mniejszości polskiej (w kontekście międzynarodowych standardów ochrony praw mniejszości narodowych), 3 (19), Przegląd Prawa Konstytucyjnego.
 
7.
Lizak, A. (2017). Prawne aspekty nadawania i zmiany nazw ulic i placów, 6, Rocznik Samorządowy.
 
8.
Łodziński, S. (2016). Etniczne flagowania rzeczywistości. Problemy wprowadzania dodatkowych nazw miejscowości w językach mniejszości narodowych w Polsce, 28 (1). Pogranicze. Studia społeczne.
 
9.
Ofiarska, M. (2014). Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami– analiza rozwiązań przyjmowanych w uchwałach rad gmin (w:) B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym. Wolters Kluwer.
 
10.
Parchomiuk, J. (2013). Uchwały rady gminy w sprawach nazw ulic i placów, 4, Samorząd Terytorialny.
 
11.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Dz. U. z 2021 r., poz. 1368. Tekst jednolity.
 
12.
Stahl, M. (2006). Samorząd terytorialny w orzecznictwie sądowym. Rozbieżności i wątpliwości, 6, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego.
 
13.
Taras, W., Wróbel, A. (1991). Samodzielność prawotwórcza samorządu terytorialnego, 7-8, Samorząd Terytorialny.
 
14.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 z póź. zm. Tekst jednolity.
 
15.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz. U. z 2024 r., poz. 320. Tekst jednolity.
 
16.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z póź. zm. Tekst jednolity:.
 
17.
Wilkowska-Kołakowska, D. (2023). Art. 8 [Drogi publiczne] (w:) H. Kisilowska (red.), Drogi publiczne. Komentarz. Wolters Kluwer.
 
18.
Wlaźlak, K. (2013). Art. 18 [Zakres właściwości rady gminy] (w:) P. Chmielnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. LexisNexis.
 
19.
Woś, T. (2011). Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. LexisNexis.
 
20.
Wyrok NSA z 20.07.2005 r., OSK 1806/04., LEX nr 186577.
 
21.
Wyrok NSA z 21.10.2003 r., OPK/28/02, ONSA z 2023 r. Nr 2, poz. 57.
 
22.
Wyrok NSA z 7.12.2017 r., I OSK 386/16, CBOSA, dostęp: 10.03.2024 r.
 
23.
Wyrok WSA w Białymstoku z 13.12.2022 r., II SA/Bk 551/22, CBOSA.
 
24.
Wyrok WSA w Krakowie z 24.06.2020 r., III SA/Kr 434/19, CBOSA, dostęp: 11.03.2024 r.
 
25.
Wyrok WSA w Łodzi z 16.10.2019 r., III SA/Łd 503/19, CBOSA, dostęp: 09.03.2024 r.
 
26.
Wyrok WSA w Olsztynie z 14.08.2009 r., II SA/Ol 176/09, CBOA, dostęp: 08.03.2024 r.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top