ORIGINAL PAPER
The procedure of naming streets and squares in the practice of functioning municipalities in Poland. Selected issues
 
More details
Hide details
1
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland
 
 
Submission date: 2024-03-17
 
 
Acceptance date: 2024-05-29
 
 
Publication date: 2024-06-27
 
 
Corresponding author
Krzysztof Henryk Lewandowski   

Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland
 
 
JoMS 2024;56(2):713-726
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the work is to discuss selected issues related to administrative-legal activities concerning the naming of streets and squares in the practice of functioning of basic units of local government. The paper discusses basic concepts both in terms of statutory provisions, the achievements of doctrine, and case law. Legal foundations for naming streets and squares are discussed, along with the forms of procedures used in this regard.

Material and methods:
The publication was based on the content of legal acts, scientific publications, and theses of administrative judiciary decisions. The predominantly utilized method was legal-comparative analysis.

Results:
As a result of the conducted inquiry, it was determined that the material subject to the study appears heterogeneous, filled with vague concepts. The procedures used by municipalities for naming streets and squares are not uniform and are often organized in various ways.

Conclusions:
The collected results allow us to conclude that there is a need for comprehensive and clear regulation of the issue by the legislator in the future. Leaving this matter with a high degree of organizational and legal freedom, especially with the increasing legal awareness and social assertiveness, will lead to further problems in the future. The proposed changes should mainly involve establishing statutory delegation to the municipal council for naming streets and squares, not only in constitutional provisions but also in substantive law. Additionally, the municipal council should be required by the executive body of the basic unit of local government to adopt principles and procedures for naming streets and squares, taking into account the significant social pluralism in this area.

 
REFERENCES (26)
1.
Augustyniak, M., Moll, T. (2021). Art. 18 Zakres właściwości rady gminy (w:) B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Warszawa 2021. Wolters Kluwer.
 
2.
Dz. Urz. Woj. Zach.-Pom. Z 2021 r., poz. 1228.
 
3.
 
4.
Koniuszewska, E. (2019). Pozycja ustrojowa i zadania komisji skarg, wniosków i petycji, XXIX (3), Roczniki Nauk Prawnych. Administracja. 2019.
 
5.
Krzysztofowicz, D. (2023). Konsultacje w sprawie zmiany ulicy. Wspólnota, dostęp: 13.03.2024.
 
6.
Kuzborska, E. (2014). Prawa językowe mniejszości narodowych na Litwie – sytuacja faktyczna mniejszości polskiej (w kontekście międzynarodowych standardów ochrony praw mniejszości narodowych), 3 (19), Przegląd Prawa Konstytucyjnego.
 
7.
Lizak, A. (2017). Prawne aspekty nadawania i zmiany nazw ulic i placów, 6, Rocznik Samorządowy.
 
8.
Łodziński, S. (2016). Etniczne flagowania rzeczywistości. Problemy wprowadzania dodatkowych nazw miejscowości w językach mniejszości narodowych w Polsce, 28 (1). Pogranicze. Studia społeczne.
 
9.
Ofiarska, M. (2014). Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami– analiza rozwiązań przyjmowanych w uchwałach rad gmin (w:) B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym. Wolters Kluwer.
 
10.
Parchomiuk, J. (2013). Uchwały rady gminy w sprawach nazw ulic i placów, 4, Samorząd Terytorialny.
 
11.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Dz. U. z 2021 r., poz. 1368. Tekst jednolity.
 
12.
Stahl, M. (2006). Samorząd terytorialny w orzecznictwie sądowym. Rozbieżności i wątpliwości, 6, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego.
 
13.
Taras, W., Wróbel, A. (1991). Samodzielność prawotwórcza samorządu terytorialnego, 7-8, Samorząd Terytorialny.
 
14.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 z póź. zm. Tekst jednolity.
 
15.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz. U. z 2024 r., poz. 320. Tekst jednolity.
 
16.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z póź. zm. Tekst jednolity:.
 
17.
Wilkowska-Kołakowska, D. (2023). Art. 8 [Drogi publiczne] (w:) H. Kisilowska (red.), Drogi publiczne. Komentarz. Wolters Kluwer.
 
18.
Wlaźlak, K. (2013). Art. 18 [Zakres właściwości rady gminy] (w:) P. Chmielnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. LexisNexis.
 
19.
Woś, T. (2011). Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. LexisNexis.
 
20.
Wyrok NSA z 20.07.2005 r., OSK 1806/04., LEX nr 186577.
 
21.
Wyrok NSA z 21.10.2003 r., OPK/28/02, ONSA z 2023 r. Nr 2, poz. 57.
 
22.
Wyrok NSA z 7.12.2017 r., I OSK 386/16, CBOSA, dostęp: 10.03.2024 r.
 
23.
Wyrok WSA w Białymstoku z 13.12.2022 r., II SA/Bk 551/22, CBOSA.
 
24.
Wyrok WSA w Krakowie z 24.06.2020 r., III SA/Kr 434/19, CBOSA, dostęp: 11.03.2024 r.
 
25.
Wyrok WSA w Łodzi z 16.10.2019 r., III SA/Łd 503/19, CBOSA, dostęp: 09.03.2024 r.
 
26.
Wyrok WSA w Olsztynie z 14.08.2009 r., II SA/Ol 176/09, CBOA, dostęp: 08.03.2024 r.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top