PL EN
Aktywność uczniów na rzecz własnego rozwoju, jak również rozwoju szkoły
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2018
 
 
JoMS 2013;19(4):107-122
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Głównym zagadnieniem niniejszej pracy jest zbadanie sposobów spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi oraz ich działalności w szkole i poza nią. Rozważając kwestię wolny czasu dzieci i młodzieży, nie ma potrzeby analizowania koncepcji pozalekcyjnych (pozaszkolnych) działalności, ponieważ jest to szersze rozumienie pojęcia czasu wolnego. Aktywności pozaszkolne oznaczają wszystkie czynności, które młodzi ludzie wykonują w szkole w czasie wolnym, takie które odbywają się po zajęciach w szkole i szkoła je organizuje. Natomiast zajęcia pozaszkolne to te, które odbywają się poza szkołą i organizowane są przez różnego rodzaju organizacje lub instytucje.
 
REFERENCJE (8)
1.
Antczak, B.(2011). Usługi edukacyjne - rynek taki sam jak inne? WSGE Józefów.
 
2.
Antczak, B.(2012a). Problemy gimnazjalistów w aspekcie bezpieczeństwa społecznego. „Journal of Modern Science” 3/14/2012. WSGE Józefów.
 
3.
Antczak, B.(2012b).Współczesne tendencje, tworzenia, dyfuzji i wykorzystania wiedzy, [w:] (red.) Dziurzyński K. Dylematy współczesnej edukacji , WSGE Józefów.
 
4.
Badźmirowska-Masłowska, K. (2012). Ochrona dzieci i młodzieży przed negatywnym wpływem mediów audiowizualnych w świetle dokumentów Unii Europejskiej, [w:] (red.) Ćmiel S. Przestępczość nieletnich - teoria i praktyka. WSGE Józefów.
 
5.
Dziurzyński, K. (2012) Rezultat sprawdzianu próbnego szóstoklasistów jako przykład praktycznej diagnozy kompetencji uczniowskich, Journal of Modern Science 2/17/2013, ss. 51-69.
 
6.
Encyklopedia pedagogiczna (1997), (red.) Pomykało W. Fundacja Innowacyjna Warszawa.
 
7.
Lubina, E. (2012). Wsparcie społeczne w sieci internetowej dla dzieci i młodzieży z problemami – mediatyzacja pomocy psychopedagogicznej, „Journal of Modern Science” 3/14/2012. WSGE Józefów.
 
8.
Pawłucki, A. (2005). Osoba w pedagogice ciała, OSW Olsztyn. Pięta, J. (2004). Pedagogika czasu wolnego, DrukTur Warszawa.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top