Twórczość a innowacja w świetle wybranych koncepcji w naukach społecznych i humanistycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Kateryna Novikova   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów, Polska
Data nadesłania: 02-09-2017
Data akceptacji: 15-09-2017
Data publikacji: 27-09-2017
 
JoMS 2017;34(3):59–78
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W artykule zostały przedstawione wybrane analizy pojęć „twórczość” oraz „innowacja” z zakresu kilku dyscyplin nauk społecznych, takich jak psychologia, pedagogika, filozofia, ekonomia, zarządzanie oraz socjologia.

Materiał i metody:
Oba pojęcia mają dość długie dzieje we wszystkich dyscyplinach. Jednak na współczesnym etapie rozwoju ery informacyjnej warto jeszcze raz podsumować najważniejsze cechy tych zjawisk, ich istotę i związek ze sobą oraz z innymi kluczowymi pojęciami, takimi jak aktywność, kreatywność, inwencja czy przedsiębiorczość.

Wyniki:
Zostały przedstawione różne wymiary twórczości, zarówno z punktu widzenia artysty, jak i zwykłego człowieka. Podobnie została rozpatrzona innowacja, z jednej strony, jako źródło rozwoju dla organizacji i przedsiębiorstwa, a z drugiej, jako droga do zmiany społecznej czy też sposób na rozwiązanie określonych problemów społecznych w postaci innowacji społecznych.

Wnioski:
Socjologiczne rozumienie innowacji połączyło mikro-perspektywę psychologiczno-pedagogiczną i filozoficzną z makro-perspektywą ekonomiczną oraz nauk o organizacji i zarządzaniu.

 
REFERENCJE (39)
1.
Antczak, B. (2013). Aktywność uczniów na rzecz własnego rozwoju, jak również rozwoju szkoły, „Journal of Modern Science” 4/19, s. 107–122. ISSN 1734-2031.
 
2.
Bratnicka, K. (2014). Twórczość i innowacyjność w przedsiębiorstwie. Pośrednicząca rola przedsiębiorczości organizacyjnej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 183, cz. 1, s. 28–37. ISSN 2083-8611.
 
3.
Chan, J., Mann, L. (2011). Creativity and innovation in business and beyond: The social science perspective and policy implications, London, New York: Routledge.
 
4.
Clero, C., Gloton, R. (1976). Twórcza aktywność dziecka, Warszawa: WSiP. ISBN 83-02-02668-9.
 
5.
Dąbrowski, I. (2016). Mechanizmy sprzężeń zwrotnych a równowaga i dynamika systemu ekonomicznego, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. ISBN 978-83-8030-060-6.
 
6.
Dąbrowski, I., Kobylecki, K. (2014). The dualism of IT Department: the agency problem and uncertainty reduction in corporations, „Journal of Management and Financial Sciences”, vol. VII, issue 17. ISSN 1899-8968.
 
7.
Domański, Z. (2015). Innowacyjność w zarządzaniu organizacjami opartymi na wiedzy, „Journal of Modern Science” 3/26, s. 289–309. ISSN 1734-2031.
 
8.
Giza, T. (1998). Pedagogika twórczości w pracy nauczycielskiej, Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego. ISBN 83-7133-096-0.
 
9.
Hawkins, R., Davis, Ch. (2012). Innovation and experience goods: a critical appraisal of a missing dimension in innovation theory, „Prometheus” vol. 30, No. 3, s. 235–259. ISSN 0810-9028, http://dx.doi.org/10.1080/0810....
 
10.
Jasiński, L.J. (2017). Dlaczego państwa świata różni innowacyjność?, „Journal of Modern Science” 2/33, s. 129–145. ISSN 1734-2031.
 
11.
Kovalskyy, H. (2015). Tradytsyonalistskyy konstrukt ukrainskoho sotsiumu. Monografia, Vinnytsya: Nilan LTD (in Ukrainian). ISBN 978-966-924-044-6.
 
12.
Kupisiewicz, Cz., Kupisiewicz, M. (2009). Słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301156350.
 
13.
Lipka, A. (2012a). Ekonomia kreatywności – z pogranicza kreatologii i ekonomii, [w:] A. Lipka, S. Waszczak (red.), Ekonomia kreatywności. Jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”. ISBN 978-83-7875-019-2, ISSN 2083-8611.
 
14.
Lipka, A. (2012b). Wybrane teorie twórczości – wnioski dla kształtowania kreatywnego kapitału ludzkiego. Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego (wybrane zagadnienia), „Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”, nr 83, s. 11–35. ISBN 978-83-7246-746-1, ISSN 2083-8611.
 
15.
Merton, R.K. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-138769.
 
16.
Nęcka, E. (2012). Psychologia twórczości, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne. ISBN 978-83-7489-412-8.
 
17.
Novikova, K. (2017). Imitacja w wybranych koncepcjach i kontekstach społeczno-kulturowych, Józefów: WSGE im. Alcide De Gasperi (w druku).
 
18.
Novikova, K. (2016a). Informacja, wiedza, technologia w wybranych koncepcjach zmiany społecznej, „Journal of Modern Science” 2/29, s. 71–92. PL ISSN 1734-2031.
 
19.
Novikova, K. (2013). Twórczość a odtwórczość: piractwo internetowe w edukacji, [w:] T. Graca (red.), Bezpieczna szkoła: założenia i realia, Józefów: Wydawnictwo WSGE im. Alcide De Gasperi, s. 100–114. ISBN 978-83-62753-38-3.
 
20.
Novikova, K. (2016b). Zarządzanie sukcesem w rozwoju osobistym, „Journal of Modern Science” 4/31, s. 157–176. ISSN 1734-2031.
 
21.
Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. ISBN 83-88149-41-5.
 
22.
Partycki, S. (2003). Zarys teorii socjologii gospodarki, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ISBN 83-7306-193-2.
 
23.
Piegza, J. (2013). Twórczość, produkcja i komunikacja – zbieżności i sprzeczności w epoce kodu, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, s. 85–102, doi: 10.2478/kultura-2013-0005. ISSN 0023-5172.
 
24.
Pietrasiński, Z. (1969). Myślenie twórcze, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw SzkolnychPZWS. ISBN 83-208-0953-3.
 
25.
Popek, S. (2003). Człowiek jako jednostka twórcza, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 
26.
Popek, S. (1985). Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISBN 83-02-01622-5.
 
27.
Read, H. (1976). Wychowanie przez sztukę, Wrocław: Ossolineum.
 
28.
Schulz, R. (1990). Twórczość. Społeczne aspekty zjawiska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301095611.
 
29.
Sorokin, P. (2009). Ruchliwość społeczna, przeł. J. Słomczyńska, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. ISBN 978-83-7683-002-5.
 
30.
Suchodolski, B. (1980). Pedagogika. Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-00444-4.
 
31.
Szacki, J. (2006). Historia myśli socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 13-978-83-01-13844-8.
 
32.
Sztompka, P. (2004). Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Znak. ISBN 83-240-0218-9.
 
33.
Taipale, I. (red.) (2013). 100 social innovations from Finland, Helsinki: Finnish Literature Society. ISBN 978-952-222-463-7.
 
34.
Tanalski, D. (2011). Czy humaniści, etycy i moraliści są potrzebni? Czyli o potrzebie reformy pedagogiki, „Journal of Modern Science” 2/9, s. 23–36. ISSN 1734-2031.
 
35.
Tatarkiewicz, W. (2011). Dzieje sześciu pojęć, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-16670-0.
 
36.
Teixeira, A.A.C., Silva, J.M. (2013). The intellectual and scientific basis of science, technology and innovation research. Innovation, „The European Journal of Social Science Research”, vol. 26, No. 4, s. 472–490, http://dx.doi.org/10.1080/1351....
 
37.
Tomaszewski, T. (1967). Aktywność człowieka. [w:] M. Maruszewski, J. Reykowski, T. Tomaszewski, Psychologia jako nauka o człowieku, Warszawa: Książka i Wiedza.
 
38.
Tyszkowa, M. (1977). Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISBN 83-02-04053-3.
 
39.
Zaborowski, J. (1986). Rozwijanie aktywności twórczej dzieci, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISBN 83-02-03050-3.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031