Model satysfakcji z życia i pracy pracowników polskich przedsiębiorstw realizujących programy zarządzania talentami
 
Więcej
Ukryj
1
The John Paul II Catholic University of Lublin
 
2
Lublin University of Technology
 
 
Data nadesłania: 04-12-2023
 
 
Data akceptacji: 06-12-2023
 
 
Data publikacji: 18-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Monika Sak-Skowron   

The John Paul II Catholic University of Lublin
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):721-739
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Prezentowany artykuł ma charakter teoretyczno-analityczny. Głównym jego celem jest modelowe ukazanie sposobu budowania satysfakcji pracowników w organizacjach zorientowanych na rozwijanie talentów wśród pracowników poprzez wdrażane programy zarządzania talentami.

Materiał i metody:
Podstawę do napisania artykułu stanowiły wyniki badań własnych, zrealizowane 2022 roku, metodą CAWI na reprezentatywnej dla Polski próbie 270 przedsiębiorstw prowadzących politykę rozwoju talentów. Głównym celem badania było ustalenie jaką strategie przyjmują polskie przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju talentów w organizacjach i jaki mają one wpływ na satysfakcję pracowników.

Wyniki:
Uzyskane wyniki wskazują na złożony przebieg procesu budowania zadowolenia pracownika, w którym należy uwzględniać satysfakcję z życia i satysfakcję z pracy. Obszary w istotny sposób oddziałujące na satysfakcję z życia pracownika organizacji zarządzającej talentami to satysfakcja z pracy, środowisko pracy i dostępne dla pracownika obszary rozwoju.

Wnioski:
Natomiast istotne znaczenia dla osiągania satysfakcji z pracy mają środowisko pracy i możliwe obszary rozwoju.

 
REFERENCJE (39)
1.
Alparslan, A., Saner, T. (2020). The influence of sustainable talent management on job satisfaction and organizational commitment: Moderating role of in-service training. Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 69, 96–121.
 
2.
Altindag, E., Çirak, N.Y., Acar, A.Z. (2018). Effects of Talent Management Components on the Employee Satisfaction. Journal of Human Resources Management Research, 895618.
 
3.
Bellamy, S., Morley C., Watty K. (2003). Why Business Academics Remain in Australian Universities Despite Deteriorating Working Conditions and Reduced Job Satisfaction: An intellectual puzzle. Journal of Higher Education Policy and Management, 25(1), 13–28.
 
4.
Björkman, I., Ehrnrooth, M., Mäkelä, K., Smale, A., Sumelius, J. (2013). Talent or Not? Employee Reactions to Talent Identification. Human Resource Management, 52, 2, 195–214.
 
5.
Bonneton, D., Schworm, S.K., Festing, M., Muratbekova-Touron, M. (2022). Do global talent management programs help to retain talent? A career-related framework. The International Journal of Human Resource Management, 33:2, 203-238.
 
6.
Cebral-Loureda, M., Tamés-Muñoz, E., Hernández-Baqueiro, A. (2022). The fertility of a concept: A bibliometric review of human flourishing. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(5), 2586.
 
7.
Chen, C.Y. (2023). Are Professors Satisfied With Their Jobs? The Factors That Influence Professors’ Job Satisfaction. SAGE Open, 13(3), 1–16.
 
8.
Chrapek, E. (2013). Zarządzanie Talentami Jako Nowe Wyzwanie Dla Organizacji Funkcjonujących w Warunkach Gospodarki Opartej Na Wiedzy. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, 9, 84–94.
 
9.
Colbert, A.E., Bono, J.E., Purvanova, R. K. (2016). Flourishing via workplace relationships: Moving beyond instrumental support. Academy of Management Journal, 59(4), 1199-1223.
 
10.
Damon, W. (2008). The path to purpose: Helping our children find their calling in life. New York, NY: Free Press.
 
11.
Gallup Institute, The power of stengths. https://www.gallup.com/home.as... [dostęp 28.03.2023].
 
12.
Huk, K. (2014). Rozwój utalentowanych pracowników w ramach programów zarządzania talentami w świetle badań. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 340, 688-700.
 
13.
Humaira, E., Abid, G., Contreras, F. (2020). The Calling Of Employees And Work Engagement: The Role Of Flourishing At Work. Business, Management and Education, Volume 18: 14–32.
 
14.
Kaliannan, M., Darmalinggam, D., Dorasamy, M., Abraham, M. (2022). Inclusive talent development as a key talent management approach: A systematic literature review. Human Resource Management Review, 33,1, 100926.
 
15.
Kaliski, B.S. (2007). Encyclopedia of business and finance. Thomson Gale.
 
16.
Klimek, J. (2018). Zarządzanie talentami w firmach rodzinnych. Horyzonty Wychowania, 17 (41), 251260.
 
17.
Kravariti, F., Johnston, K. (2020). Talent management: a critical literature review and research agenda for public sector human resource management. Public Management Review, 22,1, 75-95.
 
18.
Levin, J. (2020). Human flourishing and population health: Meaning, measurement, and implications. Perspectives in Biology and Medicine, 63(3), 401-419. doi:https:oi.org/10.1353/pbm.2020.0029.
 
19.
Locke, E.A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. In Handbook of industrial and organizational psychology, Rand McNally, 1297–1349.
 
20.
Malvaso, A., Kang, W. (2022). The relationship between areas of life satisfaction, personality, and overall life satisfaction: An integrated account. Frontiers in Psychology, 13:894610,.
 
21.
Margolis. S., Schwitzgebel, E., Ozer, D.J., Lyubomirsky, S. (2018). A new measure of life satisfaction: The Riverside Life Satisfaction Scale. Journal of personality assessment, 621-630.
 
22.
Mikuła, B., Morawski, M. (2008). Talenty jako podmioty zarządzania. Przegląd Organizacji, 10, 825, 14-17.
 
23.
Otola, I., Raczek, A. (2016). Programy Rozwoju Ścieżki Kariery Jako Kluczowy Element Zarządzania Talentami. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 23,1, 137–47.
 
24.
Pancheva, M. G., Ryff, C.D., Lucchini, M. (2021). An integrated look at well-being: Topological clustering of combinations and correlates of hedonia and eudaimonia. Journal of Happiness Studies, 22: s.2275-2297.
 
25.
Ruggeri, K., Garcia-Garzon, E., Maguire, A., Matz S., Huppert, F.A. (2020). Well-being is more than happiness and life satisfaction: a multidimensional analysis of 21 countries. Health and quality of life outcomes, 18, 1, 1-16.
 
26.
Rustiawan, I., Rubadi, R., Safariningsih, T.H., Zen, A. (2023). Talent Management Concepts: Analysis Recruitment, Program Training, Mentoring, and Leadership. International Journal of Business and Applied Economics, 2, 2, 233–244.
 
27.
Saari, L.M., Judge, T.A. (2004). Employee attitudes and job satisfaction. Human Resource Management, 43(4), 395–407.
 
28.
Saleh, R.; Atan, T. (2021). The Involvement of Sustainable Talent Management Practices on Employee’s Job Satisfaction: Mediating Effect of Organizational Culture. Sustainability, 13.
 
29.
Sestri, F., Novitasari, G.D., Hutagalung, D., Asbari, M, Supono, J. (2020). Impact of talent management, authentic leadership and employee engagement on job satisfaction: evidence from south east Asian industries. Journal of Critical Revievs, 7, 19.
 
30.
Świerżewska,. D. (2010) Satysfakcja z życia aktywnych i nieaktywnych osób po 60. roku życia, Psychologia rozwojowa, 15, 2, 89-99.
 
31.
Tabor-Błażewicz, J. (2017). Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie w świetle wyników badań. w: Wybrane paradygmaty zarządzania firmami rodzinnymi / red. Klimek J., Żelazko B., Warszawa.
 
32.
Tabor-Błażewicz, J. (2018). Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie kreatywnym. w: Organizacja kreatywna : teoria i praktyka / red. Wachowiak P., Gregorczyk S., Warszawa.
 
33.
Thunnissen, M., Boselie, P., Fruytier, B. (2013). A review of talent management: ‘infancy or adolescence? The International Journal of Human Resource Management, 24, 9, 1744-1761.
 
34.
Weziak-Bialowolska, D., McNeely, E. Tyler, J., VanderWeele, T.J. (2019). Flourish index and secure flourish index–validation in workplace settings. Cogent Psychology 6, no. 1, 1598926.
 
35.
Weziak-Bialowolska, D., Bialowolski, P., Sacco, P.L., VanderWeele, T.J., McNeely, E. (2020). Well-being in life and well-being at work: Which comes first? Evidence from a longitudinal study. Frontiers in Public Health, 8.
 
36.
Willroth, E. C., John, O. P., Biesanz, J. C., Mauss, I. B. (2020). Understanding short-term variability in life satisfaction: The Individual Differences in Evaluating Life Satisfaction (IDELS) model. Journal of personality and social psychology, 119(1), ss. 229-248.
 
37.
Wilska, E. (2014). Determinants of Effective Talent Management. Journal of Positive Management, 5, 4, 77-88.
 
38.
VanderWeele, T. J. (2017). On the promotion of human flourishing. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(31), 8148-8156;.
 
39.
Zheng, X., Zhu, W., Zhao, H., Zhang, Ch. (2015). Employee well‐being in organizations: Theoretical model, scale development, and cross‐cultural validation. Journal of Organizational Behavior, 36, 5, 621-644.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top