Dyferencjacja Ja w pracy i zaangażowanie w pracę jako zmienne określające satysfakcję zawodową wśród pracowników usługowych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Data publikacji: 31-12-2015
 
JoMS 2015;27(4):293–308
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Satysfakcja z wykonywanej pracy jest doświadczeniem pożądanym przez wszystkie osoby, które podejmują aktywność zawodową. Określając determinanty satysfakcji z pracy, zwraca się uwagę m.in. na środowisko pracy (np.: płaca, liczba godzin pracy, obciążenie itp.) oraz predyspozycje indywidualne. W niniejszej pracy skupiono się na predyspozycjach osobowych i wzięto pod uwagę poziom zróżnicowania Ja oraz zaangażowanie w pracę jako dwa czynniki związane z satysfakcją z pracy wśród osób wykonujących zawody usługowe. Badania zostały przeprowadzone wśród 221 pracowników sektora usługowego. W badaniach zostały wykorzystane narzędzia badawcze: Skala Satysfakcji z Pracy (SPP) Zalewskiej (2003), Inwentarz Dyferencjacji Ja w Pracy (Cavaiola i in., 2012), wykorzystana skala UWES – Utrecht Work Engagement Scale (Schaufeli i in., 2002). Uzyskane rezultaty badań pokazują, że znaczenie dla poczucia zadowolenia z pracy mają zasoby osobiste o charakterze interpersonalnym. Osoby zadowolone z pracy bardziej się w nią angażują oraz mają wyższy poziom dyferencjacji Ja w pracy. Satysfakcja z pracy jest wyjaśniana przez te czynniki dyferencjacji Ja, które mają interpersonalny charakter. Uzyskane wyniki mogą posłużyć do projektowania szkoleń dla pracowników sektora usługowego.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031