Kształtowanie świadomości ekologicznej – perspektywa Lifelong Learning
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
2
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Ekologii i Bioetyki
 
 
Data publikacji: 30-09-2014
 
 
JoMS 2014;22(3):473-489
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Lifelong Learning oznacza wszechstronną edukację – formalną, nieformalną oraz nieoficjalną – obejmującą takie efekty jak: wiedza, umiejętności i kompetencje. W proces kształcenia ustawicznego wpisuje się również szeroko rozumiana edukacja środowiskowa, której realizacja w  sposób znaczący wpływa na kształtowanie świadomości ekologicznej. Tak ukierunkowana edukacja zmierza do kreowania indywidualnych i społecznych postaw, zachowań czy działań prośrodowiskowych, zwiększając tym samym szansę na realne przeciwdziałanie zagrożeniom wobec środowiska społeczno-przyrodniczego. Artykuł ukazuje znaczenie edukacji środowiskowej w procesie budowania społecznej świadomości ekologicznej, obejmującym perspektywę uczenia się przez całe życie.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top