PL EN
Instrumenty Krajowego Systemu Usług wspierające innowacyjność sektora MŚP
 
Więcej
Ukryj
1
Poliechnika Warszawska Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 
 
Data publikacji: 16-11-2017
 
 
JoMS 2017;34(3):139-153
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Genezą powstania Krajowego Systemu Usług jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na poziomie lokalnym i regionalnym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Za pośrednictwem tego systemu małe przedsiębiorstwa mają możliwość uzyskania dostępu do określonego wachlarza usług. Usługi te w warunkach rynkowych byłyby trudno dostępne, niespełniające oczekiwań przedsiębiorców albo drogie. Celem badawczym opracowania było przeanalizowanie z jednej strony mocnych i słabych stron przedsiębiorców z sektora MŚP w związku z możliwością wdrażania innowacji, a z drugiej strony skonfrontowanie tego z ofertą Krajowego Systemu Usług. Przyjętą metodą badawczą była analiza dokumentów krajowych oraz danych empirycznych wtórnych. Zebrane dane wskazują na nierównomierną dostępność instrumentów Krajowego Systemu Usług w skali Polski oraz na pozytywne sygnały pojawiające się w postawach samych przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą. Zmieniające się nastawienie przedsiębiorców do własnej firmy może stanowić w przyszłości pewien bodziec do korzystania w coraz większym stopniu z oferty Krajowego Systemu Usług.
 
REFERENCJE (19)
1.
Arent, A. (2010). Wpływ motywacji do podjęcia działalności gospodarczej na rozwój mikroprzedsiębiorstwa, [w:] A. Arent (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem wobec wyzwań europejskich, Lublin: Politechnika Lubelska, s. 57–61.
 
2.
Bernat, A.K. (2015). Luka finansowa w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa świętokrzyskiego, Warszawa: CeDeWu.
 
3.
Durlik, I., Santarek, K. (2016). Naukowe, techniczne i inwestycyjne przygotowanie produkcji wyrobów wysokiej techniki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
4.
Dylewski, M. (2016). Problemy finansowania rozwoju małych i średnich firm, [w:] M. Dylewski (red.), Finanse małych i średnich firm. Innowacje, decyzje, procesy, Warszawa: CeDeWu, s. 181–203.
 
5.
Kiziukiewicz, T., Sawicki, K. (2012). Rachunkowość małych przedsiębiorstw, Warszawa: PWE.
 
6.
Łapiński, J. i inni (2014). Działalność sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów UE, [w:] A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013, Warszawa: PARP.
 
7.
Łapiński, J. i inni (2012). Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, [w:] A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–2011, Warszawa: PARP.
 
8.
Łapiński, J. i inni (2013). Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, [w:] A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012, Warszawa: PARP.
 
9.
Łapiński, J. i inni (2015). Przedsiębiorczość i perspektywy rozwojowe sektora MSP w Polsce, [w:] A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014, Warszawa: PARP.
 
10.
Nieć, M. (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów Europy, [w:] P. Zadura-Lichota (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Warszawa: PARP.
 
11.
Polski Związek Funduszy Pożyczkowych (2015). Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce. Raport 2015, Warszawa.
 
12.
Rojek, D. (2016). Strategie innowacji w przedsiębiorstwie, [w:] R. Żuber (red.), Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, Warszawa: Difin, s. 11–39.
 
13.
Sitek, M. (2016). Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Przyrzeczenie Komisji Europejskiej do wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, „Journal of Modern Science” nr 3/30, s. 143–155.
 
14.
Stefański, A. (2016). Małe i średnie firmy w dobie gospodarki globalnej, [w:] M. Dylewski (red.), Finanse małych i średnich firm. Innowacje, decyzje, procesy, Warszawa: CeDeWu, s. 11–26.
 
15.
Tarnawa, A. i inni (2016). Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor (GEM) – Polska 2015, Warszawa: PARP.
 
16.
Walczyn, Ł. (2014). Uwarunkowania formalnoprawne korzystania z funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce, [w:] A. Janc, K. Waliszewski, Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe w finansowym wspieraniu sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa: CeDeWu, s. 89–112.
 
17.
Waniak-Michalak, H. (2015). Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw przez organizacje niedziałające dla zysku, Warszawa: Difin.
 
18.
Węcławska, D. i inni (2015). Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor (GEM) – Polska 2014, Warszawa: PARP.
 
19.
Węgrzyn, G. (2013). Ekoinnowacje w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, „Czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Ekonomia i Środowisko” nr 3(46), s. 138–148.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top