Struktura finansowania i koszt kapitału a innowacyjność przedsiębiorstw
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa
 
2
Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska
 
 
Data publikacji: 16-11-2017
 
 
JoMS 2017;34(3):155–179
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Bezpieczeństwo ekonomiczne kraju zależy od udziału w handlu międzynarodowym rozwiązaniami innowacyjnymi, patentami, know-how, nowymi technologiami oraz produktami powstającymi w wyniku stosowania zaawansowanych technologii. Badania i rozwój są podstawą tych elementów wymiany międzynarodowej, które mogą zapewnić długotrwałe bezpieczeństwo ekonomiczne. Zasadniczą rolę odgrywają w tym przypadku przedsiębiorstwa i ich gotowość do ponoszenia nakładów na badania i rozwój. Innowacje stanowią podstawowy element przewagi konkurencyjnej, zarówno jakościowej, jak i kosztowej i informacyjnej. Polscy przedsiębiorcy uzyskują bardzo dobre wyniki dzięki jednolitemu rynkowi europejskiemu. Przewaga początkowo dotyczyła niskich kosztów płac, następnie dzięki funduszom pomocowym bazowała na nabywanych technologiach. Kolejny krok to wejście w sferę badań i rozwoju. To jest nowe wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw. Wiąże się z jednej strony z ryzykiem badań, a z drugiej strony – wysokim kosztem kapitału. Ten koszt kapitału powinien być minimalizowany dzięki pomocy państwa w formie dotacji czy gwarancji dla dostarczycieli pieniądza.
 
REFERENCJE (14)
1.
Bogdanienko, J. (red.) (2004). Innowacyjność przedsiębiorstw, Toruń: Wyd. UMK, 2004.
 
2.
Bolesławski, M., Nowakowski, E.W. (2016). Innowacje bankowe a bezpieczeństwo systemu finansowego w Polsce, „Journal of Modern Science” nr 3/30, s. 263–283.
 
3.
Bolesławski, M., Nowakowski, E.W. (2015). Nowe instrumenty finansowe a bezpieczeństwo systemu bankowego, „Journal of Modern Science” nr 1/24, s. 269–286.
 
4.
Fagerberg, J. (1996). Technology and competitiveness, „Oxford Review of Economic Policy”, vol. 12, no. 3.
 
5.
Gorynia, M. (2002). Pojęcie konkurencyjności – istota i poziomy, [w:] M. Gorynia (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Poznań: Akademia Ekonomiczna.
 
6.
Innovation Union Scoreboard (2016). Unia Europejska, Bruksela.
 
7.
Kutyła, J. (2008). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe KNSiA, PW”, z. 27.
 
8.
Marciniak, S. (1997). Innowacje i rozwój gospodarczy, KNSiA, PW.
 
9.
Marciniak, S. (2008). Rola nauki w gospodarce opartej na wiedzy, „Zeszyty Naukowe KNSiA, PW”, z. 27.
 
10.
Nowakowski, E.W. (2012). Koszt kapitału a innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce, [w:] H. Kościelniak (red.), Przedsiębiorczość – szanse i wyzwania. Monografia, Częstochowa: Politechnika Częstochowska, s. 144–160.
 
11.
Nowakowski, E.W. (2010). Krótka sprzedaż a efektywność rynku kapitałowego, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
12.
Nowakowski, E.W. (2011). Uwarunkowania gotowości inwestycyjnej przedsiębiorstw w Polsce, [w:] H. Kościelniak (red.), Przedsiębiorczość – szanse i wyzwania. Monografia, Częstochowa, Politechnika Częstochowska.
 
13.
Podręcznik Oslo (1999). OCDE, Eurostat, KBN.
 
14.
Webber, R.E. (1996). Zasady zarządzania innowacjami, Warszawa: PWE.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031