Mechanizmy współpracy jednostek samorządu terytorialnego subregionu radomskiego z klastrami i biznesem w świetle własnych badań
 
 
Więcej
Ukryj
1
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
 
Data publikacji: 30-09-2014
 
 
JoMS 2014;22(3):401-415
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejsze opracowanie poświęcone jest istniejącym mechanizmom współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) subregionu radomskiego z klastrami i biznesem. Artykuł powstał na podstawie własnych badań prezentowanych w raporcie końcowym pt. „Badanie istnieją- cych mechanizmów współpracy JST subregionu radomskiego z klastrami i biznesem” w ramach projektu Orkiestra realizowanego w ramach priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Artykuł powstał na podstawie aktualnych źródeł i informacji dotyczących subregionu radomskiego. W toku badania wykorzystano bazy Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, w tym m.in. Statystyczne Vademecum Samorządowca. Cennym źródłem wiedzy dla poszczególnych powiatów były informacje znajdujące się na ich oficjalnych serwisach internetowych oraz w dokumentach strategicznych poszczególnych gmin i powiatów. Na potrzeby niniejszego opracowania skonstruowano narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza ankietowego.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top