Andragogika wobec współczesnych zagrożeń wartości
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Data publikacji: 30-09-2014
 
JoMS 2014;22(3):417–436
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wraz z przemianami ustrojowymi w Polsce po roku 1989 edukacja dorosłych uzyskała nowe możliwości funkcjonowania według zasad decentralizacji, prywatyzacji, upodmiotowienia itp. Rozwój praktyki edukacyjnej – w formach szkolnych i nieszkolnych – odpowiadający indywidualnym i społecznym potrzebom, stawał się coraz bardziej intensywny i żywiołowy. Istotne znaczenie miał tu dynamiczny rozwój i upowszechnienie multimediów – zwłaszcza Internetu – stwarzający coraz to nowe możliwości edukacji człowieka dorosłego, jego samokreacji i kierowania własnym rozwojem. Generował jednocześnie nowe problemy i zagrożenia. Zdominowane zasadami neoliberalizmu ekonomicznego multimedia stały się także potężnym narzędziem manipulacji człowiekiem w kierunku deprecjacji tych wartości, które stanowią podstawę jego tożsamości i godziwej egzystencji. Zwłaszcza obecnie – w okresie ekonomicznych zawirowań – dokonują się procesy intensywnego podporządkowywania wartości humanistycznych zasadom rynkowym, co budzi uzasadniony społeczny sprzeciw w wielu krajach. W tej sytuacji potrzebne jest stanowisko andragogów, debata nad problematyką zagrożenia wartości przez ekspansję rynku niedoceniającego etycznych zasad.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031