Wartościowanie ocen w nadzorze nad samorządem terytorialnym
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im Alcide de Gasperi, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Data publikacji: 27-01-2018
Data nadesłania: 04-12-2017
Data akceptacji: 19-12-2017
 
JoMS 2017;35(4):235–248
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Cel pracy:
Nadzór w świetle prawa administracyjnego i doktryny oznacza swoistą, opartą na prawie funkcję, mającą zapewnić prawidłowe działanie określonych elementów systemu administracji publicznej przez umocowane prawnie podmioty, posiadające stosowne kompetencje do sprawdzania i oceny takiej działalności według przyjętych kryteriów ocen. Organy nadzoru w ramach sprawowania nadzoru nad samorządem terytorialnym ustalają rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a stanem postulowanym. Na podstawie tych ustaleń formułowane są oceny, które poddane są określonemu wartościowaniu. W zależności od wyniku tego wartościowania organ nadzoru podejmuje decyzje o zastosowaniu danego środka nadzorczego. Istotnym elementem postępowania nadzorczego jest zatem wartościowanie ocen, albowiem nie każda działalność oceniona jako nieprawidłowa, czy też niezgodna z prawem skutkuje obowiązkiem zastosowania środka nadzoru. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie prawnych i organizacyjnych aspektów wartościowania ocen w ramach nadzoru nad samorządem terytorialnym, skutkująca zastosowaniem wybranych środków nadzorczych, tj. stwierdzeniem nieważności aktu prawa miejscowego oraz zawieszeniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Materiał i metody:
metoda dogmatyczna

Wyniki:
Organy nadzoru w ramach sprawowania nadzoru nad samorządem terytorialnym ustalają rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a stanem postulowanym. Na podstawie tych ustaleń formułowane są oceny, które poddane są określonemu wartościowaniu. W zależności od wyniku tego wartościowania organ nadzoru podejmuje decyzje o zastosowaniu danego środka nadzorczego

Wnioski:
Istotnym elementem postępowania nadzorczego jest zatem wartościowanie ocen, albowiem nie każda działalność oceniona jako nieprawidłowa skutkuje obowiązkiem zastosowania środka nadzoru

AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Sebastian Krzysztof Bentkowski   
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im Alcide de Gasperi, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Popiełuszki 7/8, 10-695 Olsztyn, Polska
 
REFERENCJE (18):
1. Bułajewski, S. (2013). Status jednostki samorządu terytorialnego jako akt prawa miejscowego o charakterze organizacyjno-ustrojowym, „Journal of Modern Science” nr 1/7, s. 87–101. ISSN 1734-2031.
2. Chmielnicki P. (2004). Nadzór nad działalnością gminną [ w:] Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, red. P. Chmielnicki, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,.
3. Dolnicki B. (2009). Samorząd terytorialny, Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 415, ISBN 9788376014517,.
4. Jagielski J. (1999). Kontrola administracji publicznej, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze,.
5. Kamiński M. (2011), Normatywny model przesłanek nadzorczej weryfikacji legalności aktów organów samorządowych a granice samodzielności samorządu terytorialnego [w:] M.Stec, M. Mączyński (red.) , Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności, s. 45, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, ISBN 9788326412608.
6. Łukasiewicz J.: Prawne uwarunkowania skuteczności administracji publicznej, Lublin 1990.
7. Lewandowski M.: Analiza struktur zadań oceniających, „Prakseologia” nr 3-4/1975,.
8. Leszczyński L. (2001), Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", s. 154 ISBN 8373330097.
9. Kotarbiński T. (1975): Traktat o dobrej robocie, Wrocław Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 345.
10. Płoskonka J red. (2005): Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej, Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli – Departament Strategii Kontrolnej, s. 25, s. 60-61. ISBN 8391438945, 9788391438947.
11. Sitek B. (2016). Interes państwa vs. interes samorządu lokalnego. Konflikt czy współpraca państwa i samorządu? Journal of Modern Science . Tom 4/31/2016, s. 137-138. ISSN 1734-2031.
12. Sitek M. (2017), Jakość prawa miejscowego jako warunek dobrze funkcjonującego samorządu, Journal of Modern Science Tom 1/32/2017, s. 154. ISSN 1734-2031.
13. Stahl M. (red) Duniewska Z, Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R. , Olejniczak-Szałowska E. (2002) Kontrola i nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego, [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, (red.) M. Stahl, Warszawa: Difin, s. 338. ISBN 8372512884.
14. Supernat J. (1985): Prakseologiczne zasady nauki administracji a normy prawne. „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 857, „Prawo” CXLIII, Wrocław, s.318-320.
15. Supernat J., Duniewska, M.Stahl red. (2013) ,O pojęciu rozliczalności (Accountability) w administracji [w:] Odpowiedzialność administracji i w administracji, WoltersKluwer, Warszawa. s. 35-41, ISBN 9788326444241.
16. Wiktorowska A (2002) Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne. Warszawa: Liber, s. 193, 2015-216, ISBN 8372060819.
17. Zieleniewski J. (1976): Organizacja i Zarządzanie. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe,.
18. Zdyb M. (1991) Interes jednostki w sferze luzów normatywnych (pojęcia nieostre). "Annales UMCS". XXXVIII, s. 354.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031