PL EN

Procedura recenzowania

 

 1. Każdy artykuł do publikacji w czasopiśmie „Journal of Modern Science” jest oceniany przez ekspertów.

 2. Redakcja dokonuje wstępnej oceny złożonych artykułów celem dokonania ich weryfikacji pod względem stylistycznym i technicznym, ale również merytorycznym, aby dokonać wyboru recenzentów.

 3. Przed przedstawieniem materiału recenzentom każdy artykuł poddawany jest badaniu w Internetowym Systemie Antyplagiatowym.

 4. Redakcja dobiera recenzentów każdego numeru czasopisma według kryterium ich kompetencji, aby w jak największym stopniu odpowiadały tematom poruszanym w czasopiśmie. Za wyznacznik kompetencji służy nie tylko wiedza, poświadczona znaczącym dorobkiem naukowym, ale również reputacja rzetelnego recenzenta. Redakcja wybiera recenzenta, który posiada tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub doktora i jest uznawany za specjalistę w zakresie poruszanej tematyki oraz posiada znaczący dorobek naukowy w danej dziedzinie.

 5. Do oceny każdej publikacji, powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza afiliowanej przez autora/autorów jednostki naukowej.

 6. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Dane recenzentów poszczególnych artykułów i numerów czasopisma nie są podawane do publicznej wiadomości w trakcie procesu recenzowania (tzw. double-blind review process).

 7. Redakcja przekazuje recenzentom teksty artykułów wraz z formularzem recenzji i określa termin, w jakim recenzent ma przesłać wypełnione recenzje. Recenzent wypełnia formularz recenzencki.
 8. Recenzja publikowanego tekstu złożona przez recenzenta do Redakcji posiada formę pisemną, zawiera jednoznaczną informację o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu.

 9. Redakcja przekazuje recenzję do wiadomości autora w celu ustosunkowania się do poczynionych uwag i wprowadzenia ewentualnych zmiany w tekście artykułu.

 10. Po akceptacji artykułu do druku autor ceduje autorskie prawa majątkowe na rzecz WSGE poprzez złożenie umowy
 11. Lista recenzentów publikowana jest na stronie internetowej czasopisma w styczniu roku następującego po roku, w którym wydane zostały kolejne 4 numery kwartalnika.

 12. Wszelkie działania prowadzone przez Redakcję mają zapewnić rzetelność i zgodność z zasadami etyki panującymi w nauce. Wszystkie uchybienia będą dokumentowane oraz zgłaszane instytucjom współpracującym z autorem, który się ich dopuścił.


Redakcja podejmuje wszelkie starania, by przeciwdziałać nieprawidłowościom i przejawom nierzetelności naukowej poprzez dużą dbałość o wysoki poziom procedur recenzyjnych i samych recenzji. Ponadto dba o zachowanie zasad poufności w procesie recenzyjnym.


 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top