Kodeks etyczny dla recenzentów
 


1. Każda forma zewnętrznego nacisku w trakcie procesu recenzyjnego jest zabroniona i nie powinno być konfliktu interesów pomiędzy recenzentem i autorem.

2. Zarówno recenzent jak i autor nie powinni pozostawać w bliskich relacjach osobistych lub zawodowych (w tym stosunkach rodzinnych, powiązaniach instytucjonalnych, wspólnych projektach badawczych związanych z artykułem).

3. Recenzenci powinni przyjmować prace, których rzetelną ocenę umożliwia posiadana wiedza i które są w stanie zrecenzować w sposób terminowy.

4. Oceny powinny być przeprowadzone w sposób obiektywny.

5. Prywatna krytyka autora jest niewłaściwa.

6. Recenzenci powinni wyrażać swoje poglądy wyraźnie, z podaniem argumentów i koniecznych odniesień, a nie w sposób zniesławiający lub oszczerczy.

7. Recenzenci nie powinien pozwolić aby ich opinie powstawały pod wpływem pochodzenia materiału, narodowości autora, jego przekonań religijnych lub politycznych, płci lub innych cech autorów lub względów komercyjnych.

8. Recenzenci powinni zgłaszać istnienie jakichkolwiek konfliktu interesów.

9. Recenzenci powinni odmówić przyjęcia artykułu do recenzji, jeśli istnieje jakikolwiek konflikt interesów wynikający z współzawodnictwa, współpracy lub innych związków z którymkolwiek z autorów, firm lub instytucji związanych z artykułem.

10. Recenzenci powinni przestrzegać poufności dostarczonego im materiału i nie powinni omawiać nieopublikowanych materiałów ze swoimi współpracownikami lub wykorzystywać informacji w nich zawartych w ich własnej pracy.

11. Jeśli recenzent chce przekazać wykonanie recenzji innej osobie, powinien uzyskać wcześniejszą zgodę redakcji.


Bibliografia:

"Podstawowe praktyki" - Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics)
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031