Kodeks etyczny

 

Redakcja Journal of Modern Science stosuje wytyczne określone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawarte w opracowaniu pt. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” oraz procedury określone przez Komisję ds. Etyki Publikacji (COPE) zawarte we „Wskazówkach etycznych Komisji ds. Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych” (COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers)1, dostępnymi na stronie internetowej www.publicationethics.org oraz wykorzystuje wszystkie możliwe środki, mające na celu zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności autorskiej.
Redakcja zapewnia poufność danych osobowych wszystkich osób zaangażowanych w publikację zgodnie z wymogami RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 4 maja 2016 r.), a także poufność wszystkich materiałów przekazanych redakcji, do czasu ich publikacji.

Przyjęte zasady postępowania obowiązują autorów, Radę Naukową, Kolegium Redakcyjne, redakcję oraz recenzentów.

Obowiązki autora:

Oryginalność i uczciwość: Autorzy są zobowiązani przedstawiać wyniki autentycznych i uczciwych badań. Unikają manipulacji wynikami, fałszowania danych badawczych oraz plagiatu.
Autorstwo i współautorstwo: Wszyscy autorzy pracy powinni być wymienieni, a ich wkład w badania i przygotowanie publikacji powinien być jasny. Autorzy są odpowiedzialni tylko za te części pracy, do których przyczynili się swoim wkładem intelektualnym.
Dostępność danych: Autorzy powinni dbać o przechowywanie danych badawczych i udostępniać je innym badaczom, którzy mogą chcieć je zweryfikować.
Oświadczenia finansowe: Autorzy są zobowiązani do ujawnienia wszelkich źródeł finansowania swoich badań, które mogą wpłynąć na wyniki lub interpretację prac.
Unikanie konfliktów interesów: Autorzy powinni unikać konfliktów interesów, które mogą wpływać na uczciwość i obiektywność pracy oraz publikacji.

Odpowiedzialność Rady Naukowej:

Nadzór nad polityką czasopisma: Rada Naukowa jest odpowiedzialna za nadzór nad polityką czasopisma, ustalaniem kierunków publikacji oraz rozwojem czasopisma.
Wsparcie dla procesu recenzji: Rada Naukowa może wspierać proces recenzji publikacji, zapewniając dostęp do recenzentów z odpowiednimi kompetencjami.
Odpowiedzialność Kolegium Redakcyjnego:

Proces recenzji i publikacji: Kolegium Redakcyjne jest odpowiedzialne za nadzór nad procesem recenzji i publikacji, w tym za wybór recenzentów, ocenę recenzji oraz decyzje o akceptacji lub odrzuceniu prac.
Unikanie konfliktów interesów: Redaktorzy i członkowie Kolegium Redakcyjnego powinni unikać konfliktów interesów i zachować obiektywizm w procesie wstępnych recenzji i decyzji publikacyjnych.
Zasady etyki publikacyjnej: Kolegium Redakcyjne powinno przestrzegać zasad etyki publikacyjnej i podejmować działania w przypadku jej naruszeń, oszustwa, plagiat czy jakiekolwiek nieuczciwe praktyki.


Odpowiedzialność recenzentów:

Obiektywizm i uczciwość: Recenzenci są zobowiązani do uczciwej, obiektywnej i poufnej recenzji prac. Unikają konfliktów interesów i działają zgodnie z zasadami etyki publikacyjnej.
Zgłaszanie konfliktów interesów: Recenzenci są zobowiązani do zgłaszania wszelkich potencjalnych konfliktów interesów, które mogą wpłynąć na ich zdolność do wystawienia uczciwej recenzji.
Sugerowanie poprawek: Recenzenci powinni udzielać konstruktywnej krytyki i sugerować ewentualne poprawki, aby pomóc autorom w doskonaleniu swoich prac.
Terminowość: Recenzenci zobowiązani są do terminowego dostarczenia recenzji, a w przypadku niemożności przeglądu pracy, powinni zgłosić to odpowiedniemu redaktorowi czasopisma.

Rada Naukowa, Kolegium Redakcyjne oraz redaktorzy i wydawca, na każdym etapie procesu publikacyjnego, biorą pod uwagę wyłącznie wartość naukową zgłaszanych artykułów, nie uwzględniając rasy, pochodzenia etnicznego, obywatelstwa, płci, orientacji seksualnej, poglądów politycznych ani przekonań religijnych autora (lub autorów).


Redakcja dołoży niezbędnych starań, aby przeciwdziałać sytuacjom, o których mowa poniżej:
a) Ghostwriting – jest przejawem nierzetelności naukowej. Mamy z tym zjawiskiem do czynienia, gdy osoba postronna, nie wskazana w publikacji jako jej autor lub współautor, na zlecenie osoby wskazanej w publikacji jako autor lub współautor pisze treść publikacji lub jej części; Ze zjawiskiem ghostwriting`u mamy także do czynienia w sytuacji, gdy osoba wnosi swój wkład do publikacji, bez niczyjego zlecenia, nie zostając wskazana w publikacji jako autor lub współautor.
b) Guest autorship (autorstwo honorowe) - jest przejawem nierzetelności naukowej. Mamy z tym zjawiskiem do czynienia, gdy udział danej osoby w publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to dana osoba wskazana jest w publikacji jako autor lub współautor.

References:
1 "Core practices" - Committee on Publication Ethics (COPE)
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top