Determinanty przedsiębiorczości współczesne aspekty bezpieczeństwa
 
Więcej
Ukryj
1
WSGE
Data publikacji: 23-07-2018
Data nadesłania: 14-04-2018
Data ostatniej rewizji: 16-06-2018
Data akceptacji: 22-06-2018
 
JoMS 2018;37(2):161–176
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Cel pracy:
Przedsiębiorczość oraz innowacyjność jest kluczowym czynnikiem warunkującym sukces organizacji na rynku. Postawy innowacyjne wdrażane w sferę gospodarki przynoszą wymierne korzyści.

Materiał i metody:
Zmiany zachodzące w dzisiejszej rzeczywistości są uwarunkowane nowymi technologiami. Organizacje funkcjonujące na rynku muszą się do nich dostosować.

Wyniki:
Organizacje funkcjonujące na rynku muszą się do nich dostosować

Wnioski:
Niezwykle istotne jest dostosowanie i umiejętne wykorzystanie najcenniejszego kapitału jakim są ludzie z ich wiedzą i umiejętnościami. To pracownicy planują i wdrażają zmiany na rynku. Ludzie a przede wszystkim ich kapitał intelektualny jest gwarantem sukcesu organizacji na konkurencyjnym rynku. Przedsiębiorczość jest ważnym obszarem dla rozwoju gospodarczego. Dotyczy innowacyjności i kreatywności na tle sytuacji ekonomicznej w kraju. Niezwykle istotne jest zatem poczucie bezpieczeństwa będące motywem ludzkiego działania. Jest efektem większej świadomości wynikającej z podstawowych zasad zaspokajania potrzeb człowieka. Zapewnienie bezpieczeństwa jest warunkiem właściwego rozwoju ludzi zarówno zawodowego jak i intelektualnego. Integracja z Unią Europejską jest gwarantem bezpieczeństwa nie tylko w Europie ale także na całym świecie.

AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Aleksandra Szejniuk   
WSGE, Warszawa 04 -088, ul.Majdańska 9 m 67, 04 -088 Warszawa, Polska
 
REFERENCJE (24):
1. Andrew, J.P., Sirkin, H.L. (2004). Innowacyjność jako źródło dochodów, „Harvard Business Review Polska” Nr 4, s. 90.
2. Bossak, J.W., Bieńkowski W., (2004). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw: wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. ISBN 8373780807.
3. Bratnicki, M. (2001). Przedsiębiorczość i dynamika organizacji, „Organizacja i kierowanie” Nr 2, s. 21. ISSN 0137-5466.
4. Bratnicki, M. (2005). W poszukiwaniu teoretycznych podstaw pomiary przedsiębiorczości organizacyjnej, „Organizacja i kierowanie” Nr 4, s. 14. ISSN 0137-5466.
5. Czekaj, J. (2012). Podstawy zarządzania informacją. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 9788372525802.
6. Firthirth, D. (2012). Life and work, Express Oxford Capstone Publishing . ISBN 9781515779650.
7. http:/www.thefreeditionary.com/secur....
8. Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami, PWN Warszawa.
9. Księżopolski, K.M. (2011). Bezpieczeństwo ekonomiczne, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa. ISBN 9788371510373.
10. Kuciński, K. (2010). Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Warszawa: Difin. ISBN 9788376412146.
11. Kuźniar, R. (2005). Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”. ISBN 8373831363.
12. Lisiecki, M. (2008). Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwanie XXI wieku, Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa. ISBN 9788386228867.
13. Paczkowski, A. (2012). Strategia i taktyka obozu władzy, Wydawnictwo Literackie.
14. Piasecki, B. (2001). Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Warszawa: PWN. ISBN 8301134496.
15. Raczkowski, K. (2011). Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla zarządzania nim w XXI wieku. W: K. Raczkowski (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne: wyzwania dla zarządzania państwem, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326416873.
16. Rutkowski, C. (2009). Sieć bezpieczeństwa: domeny, relacje, dylematy i szanse. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. ISBN 9788386228959.
17. Rybak, M. (red.). (2003). Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Warszawa: Wydawnictwo Poltext. ISBN 8388840436.
18. Schumpeter, J. (1990). Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa: PWN. ISBN 8301109300.
19. Szejniuk, A. (2014a). Potrzeba stosowania audytu bezpieczeństwa informacji w organizacjach. W: M. Sitek, J. Niedziółka, A. Ukleja (red.), Bezpieczeństwo informacji państwa i biznesu, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. ISBN 9788362753451.
20. Szejniuk, A. (2014b). Równowaga przez życie osobiste, „Journal of Modern Science” 2/21, s. 325. ISSN 1734-2031.
21. Szejniuk, A. (2013a). Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu otwockiego, Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, s. 19. ISBN 9788362753277.
22. Szejniuk, A. (2013b). Przedsiębiorczość szansą rozwoju społeczeństwa lokalnego. W: B. Barbachowska (red. nauk.), Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu otwockiego, Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, s. 9. ISBN 9788362753277.
23. Ujda-Dyńska, B. (2004). Przedsiębiorca i przedsiębiorczość w teorii ekonomii. W: K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości, Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego s. 201. ISBN 9788389639660.
24. Zahra, S.A. (2005). Corporate entrepreneurship. W: The Blackwell Encyclopedia of Management, t. III, Malden–Oxford–Carlton: Blackwell Publishing, s. 42. ISBN 9781405116503.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031