PL EN
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji dla bezpieczeństwa a efektywność podejmowanych działań
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 
 
Data nadesłania: 20-10-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-01-2024
 
 
Data akceptacji: 29-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Izabella Helena Grabowska-Lepczak   

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 
 
JoMS 2024;55(1):471-490
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie Cel: Celem artykułu jest omówienie wybranych współczesnych obszarów edukacji dla bezpieczeństwa oraz możliwości edukowania społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. Istotne jest wykazanie wpływu innowacyjnych narzędzi na efektowność działań. Metody: W artykule zastosowano metody badawcze o charakterze teoretycznym. Problemy badawcze w rozpatrywano metodą analizy, porównania oraz wnioskowania. Dokonano analizy dostępnej literatury oraz raportów z badań. Badaniom poddano programy edukacyjne, działania prewencyjne i profilaktyczne oraz dokonano analizy dostępnych narzędzi technologicznych i sposobów ich wykorzystania w procesie edukacji społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa. W końcowej części artykułu dokonano syntezy za pośrednictwem procesu odpowiedniego dopasowania i integracji materiału badawczego, porównania, konstruowania wniosków końcowych. Wyniki: Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na dostępność nowoczesnych technologii oraz możliwości ich implementowania w obszarze edukacji. Innowacyjność idzie w parze z kreatywnością i nieograniczonymi możliwościami wykorzystania ich w celach zwiększonej efektywności prowadzonych działań dydaktycznych. Omówienie: Analiza występujących współcześnie zagrożeń wiąże się z odpowiednim dostosowaniem edukacji formalnej i nieformalnej. I tak priorytetowe staje się uwzględnienie edukacji obronnej, prewencji terrorystycznej, cybebezpieczeństwa i zapobieganie dezinformacji. Obok edukacji tradycyjnej istotne jest wprowadzanie elementów opartych na wykorzystaniu nowoczesnej technologii i narzędzi, które sprawiają, że proces dydaktyczny staje się przyjemniejszy i jednocześnie bardziej efektywny.
 
REFERENCJE (28)
1.
AlDaajeh, S., Saleous, H., Alrabaee, S., Barka, E., Breitinger, F., Choo K.R. (2022). The role of national cybersecurity strategies on the improvement of cybersecurity education, Computers & Security, Elsevier. Dostęp 9.09.2023 z https://doi.org/10.1016/j.cose....
 
2.
Arnab,S., Berta R. , Earp J., de Freitas S., Popescu M., Romero M., Stanescu I., Usart I. (2012). Framing the Adoption of Serious Games in Formal Education. 1-13. Vol. 10 No. 2 (2012). Electronic Journal of e-Learning, Academic Publishing Limited.
 
3.
Baasanjav, U., Khalzan O. (2022). On the Issue of Definition of Defense Education According to the Realistic Theory, Vol.12 No.3. Open Journal of Philosophy. Institute for Defense Studies of Mongolia, Ulaanbaatar. Mongolian National Defense University. Ulaanbaatar, Mongolia. Dostęp 9.09.2023 z DOI: 10.4236/ojpp.2022.123029.
 
4.
Baasanjav, U., Soronzonbold, T., & Khalzan, O. (2020). Basic Issues of Content and Methodology of Defense Education, Project Report, Vol.13 No.4, 35-38. Open Journal of Philosophy. National Defense University Publishing. Dostęp 9.09.2023.
 
5.
Carley, K.M. (2020). Social cybersecurity: an emerging science, 365–381. Computational and Mathematical Organization Theory 26. Dostęp 20.09.2023 z https://doi.org/10.1007/s10588....
 
6.
Cavelty M. D. (2018). Cybersecurity Research Meets Science and Technology Studies, Volume 6, Issue 2, 1-9. Politics and Governance (ISSN: 2183–2463). Dostęp 20.09.2023 z DOI: 10.17645/pag.v6i2.1385.
 
7.
Drabik, K. (2015). Rola edukacji w kształtowaniu bezpieczeństwa personalnego, w: A.Pieczywok, K. Loranty. (red.). Bezpieczeństwo jako problem edukacyjny, s. 58-60. Akademia Obrony Narodowej.
 
8.
Drabik, K. (2013). Bezpieczeństwo personalne i strukturalne, Akademia Obrony Narodowej.
 
9.
Durodie, B. (2015). Securitising Education to Prevent Terrorism or Losing Direction?, No. 64(1). 21–35. British Journal of Educational Studies, Dostęp 20.09.2023 z DOI: 10.1080/00071005.2015.1107023 Edukacja obronna, Huzarski, J. Wołejszo (red.). (2014). Leksykon obronności. Polska i Europa, Bellona.
 
10.
Elak, H. (2017). Edukacja na Rzecz Bezpieczeństwa w Świetle Nowej Reformy Oświaty, 3(23)/2017. 17-41. Obronność Zeszyty Naukowe ISSN 2299-2316, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 
11.
Gerbina, T. V. (2021). Science Disinformation: On the Problem of Fake News, 48(4): 290–298. Scientific and Technical Information Processing. ISSN 0147-6882. Scientific Allerton Press, Inc.,.
 
12.
Green, L. W., Brownson R.C., Fielding J.E. (2020). Introduction: Fake News, Science, and the Growing Multiplicity and Duplicity of Information Sources, Vol. 41:v-vii, Annual Review of Public Health, Dostęp 23.09.2023 z doi/10.1146/annurev-pu-41-012720-100001.
 
13.
Jalali, M., Razak, S.,Gordon W., Perakslis, E, Madnic, S. (2019). Health Care and Cybersecurity: Bibliometric Analysis of the Literature, Vol.21, No 2,1-25. JMIR Publications Advancing Digital Health & Open Science, Dostęp 23.09.2023 z doi/pdf/10.1146/annurev-pu-41-012720-100001.
 
14.
Korniejenko K. (2018). Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości jako nowoczesnego narzędzia wsparcia w kształceniu inżynierów, ISSN 2353-1290, Nr 58/2018, 37-40, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 58.
 
15.
Kajewska A. (2021). Aktywne uczenie się studentów – potrzeba czy konieczność w kształceniu online, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, ss. 11-21 ISSN: 1896-4591, DOI: 10.5604/01.3001.0015.6275.
 
16.
Myagmarjav, G. (2019). Issues of Cultivating Civil and Military Patriotism among Students through Military Training. W: T. S. Togoo (red. ). Proceedings of the Scientific Conference on the Content and Methodological Issues of Defense Education, s. 23-32. Soyombo Printing.
 
17.
Paraskevas, A., Arendell B.A. (2007). Strategic framework for terrorism prevention and mitigation in tourism destinations, Vol. 28, Iss. 6, s. 1560–1573. Tourism Management. Dostęp 24.09.2023 z DOI: 10.1016/j.tourman.2007.02.012.
 
18.
Popescu, M., Romero M., Usart M. (2013). Serious Games for Serious LearningUsing SG for Business, Management and Defence Education, Vol. 03, Issue 01(Special Issue). 05-15. International Journal of Computer Science Research and Application. International Journal of Computer Science Research and Application. ISSN 2012-9564 (Print) ISSN 2012-9572 (Online). Dostęp 10.10.2023 z www.ijcsra.org.
 
19.
Stevens, T. (2018). Global Cybersecurity: New Directions in Theory and Methods, Department of War Studies, Volume 6, Issue 2, 1–4. King’s College London,Politics and Governance. ISSN: 2183–2463. Dostęp 25.09.2023 z DOI: 10.17645/pag.v6i2.1569.
 
20.
Tyrała, P. (2011). Sekuritologia – bezpieczeństwo kompleksowe, Sekuritologiczne, pedagogiczne i prakseologiczne podejście do systemu bezpieczeństwa, Wydawnictwo Amelia, Rzeszów.
 
21.
Walasik, S. (2016). Edukacja obronna w kształtowaniu świadomości obronnej młodzieży akademickiej – raport z badań, nr 1(102) 2016, 58-68. Zeszyty Naukowe AON Akademia Obrony Narodowej. ISSN 0867–2245.
 
22.
Welch, A.L. (2006). Terrorism awareness and education as a prevention strategy for first responders, 27–36.California: Naval Postgraduate School Monterey, Dostęp 2.10.2023 z www.core.ac.uk/download/pdf/36696671.pdf.
 
23.
Włodarczyk, E., Sadowska-Wieciech E., Rokitowska J. (2018). Edukacja dla bezpieczeństwa Istota i uwarunkowania, Libron.
 
24.
Agencja Bezpieczeństwa Wwewnętrznego, dostęp 19.10.2023 z https://tpcoe.gov.pl/.
 
25.
Aplikacja Mass Event Security – pomoże zachować bezpieczeństwo, Dostęp z 19.10.2023 z https://civitas.edu.pl/pl/ucze... Prewencji Terrorystycznej.
 
26.
Co to jest cyberbezpieczeństwo, Microsoft, Dostęp 18.10.2023 z https://www.microsoft.com/pl- pl/security/business/security-101/what-is-cybersecurity.
 
27.
Defence Education Enhancement Programme (DEEP). NATO, Dostęp 13.10.2023 z www.nato.int/cps/en/natohq/topics_139182.htm.
 
28.
Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dostęp 18.10.2023 z https://www.gov.pl/web/edukacj..., Prewencja społeczna, Państwowa Straż Pożarna, Dostęp 19.10.2023 z https://www.gov.pl/web/kgpsp/.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top