Nowe spojrzenie na społeczno-gospodarczą historię Europy w dziele Antonio Magliulo, Historia Europejskiej Myśli Ekonomicznej
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie
 
 
Data nadesłania: 09-01-2024
 
 
Data akceptacji: 12-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Adam Czesław Halemba   

Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie
 
 
JoMS 2024;55(1):491-514
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu jest omówienie nowatorskiego dzieła profesora Antoniego Magliulo, History of European Economic Thought oraz wskazanie obszarów tematycznych do dalszej dyskusji, polemiki i kontynuacji jego badań. Kolejnym celem jest wyróżnienie kilku zagadnień i wątków badawczych , które przewijają się na kartach publikacji, w tym przede wszystkim kwestia koncepcji narodzin Europy.

Materiał i metody:
Podstawowym materiałem badawczym artykułu jest publikacja profesora Antoniego Magliulo, History of European Economic Thought. Metody zastosowane w artykule to analiza tekstu i jego merytorycznej struktury, pogrupowanie i wypunktowanie kilku wiodących wątków narracji dzieła, takich jak wartości europejskie w historii myśli ekonomicznej, czy koncepcja narodzin Europy.

Wyniki:
Wyniki pracy podsumowane zostały w konkluzjach, gdzie wskazano raz jeszcze na podstawowe myśli przewodnie, tj. wartości europejskie w historii myśli ekonomicznej, koncepcje narodzin Europy oraz kwestie jej społeczno-kulturowej tożsamości dostrzegane w historycznym rozwoju europejskiej myśli ekonomicznej. W konkluzjach wskazano również kilka wątków tematycznych i zagadnień do dalszej dyskusji oraz potencjalnych obszarów polemicznych.

Wnioski:
Myśl przewodnia dzieła profesora Antoniego Magliulo, History of European Economic Thought opiewa wokół zagadnienia wartości europejskich, które stanowią fundament europejskiej tożsamości i wypływających z nich europejskich koncepcji myśli ekonomicznej.

 
REFERENCJE (14)
1.
Banaszak, A. (2014). Unia Europejska a Kościół Katolicki, w: Journal of Modern Science, t. 23/4/2014, s. 327-349. Wydawnictwo WSGE Józefów.
 
2.
Bartlett, R. (1993). The Making of Europe. Conquest, Colonization and Cultural Change, 950-1350. London.
 
3.
Gawlas, S. (2006). Funkcje modernizacyjne modelu gospodarczego kolonizacji niemieckiej, w: Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia nad rozwojem średniowiecznej Europy, red. R. Czaja, S. Gawlas, s. 948-116. Warszawa.
 
4.
Florek, I. (2021). Europa – wspólnota wartości. Współczesne rozumienie idei i dziedzictwa Alcide De Gasperiego, w: Journal of Modern Science, t. 1/46/2021, s. 325-336. Wydawnictwo WSGE Józefów.
 
5.
De Gasperi, A. (2004). L’Europa. Scritti e discorsi. Brescia.
 
6.
Le Goff, J. (2005). The birth of Europe. Oxford.
 
7.
Halecki, O. (1920). The Limits and Divisions of European History. New York.
 
8.
Kuklo, C. (2020). Historia społeczna w teorii i praktyce badawczej Jerzego Topolskiego, w: Historyka. Studia Metodologiczne, t. 50, s. 111–129. UAM Poznań.
 
9.
Magliulo, A. (2022). History of European Economic Thought. New York.
 
10.
Samsonowicz, H. (2009). Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość. Warszawa.
 
11.
Santori, P. (2022). Thomas Aquinas and the Civil Economy Tradition: The Mediterranean Spirit of Capitalism. New York.
 
12.
Sitek, M. (2007). Rozważania filozoficzno-społeczne Marii Romany De Gasperi. Wydawnictwo WSGE Józefów.
 
13.
Topolski, J. (1987). Narodziny kapitalizmu w Europie XIV–XVII wieku. Warszawa, PWN.
 
14.
Wyczański, A. (1988). Oblicza historii gospodarczej, w: Między historią a teorią. Refleksje nad problematyką dziejów i wiedzy historycznej, red. Marian Drozdowski. Warszawa PWN.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top