PL EN
Zarządzanie wielopokoleniowym kapitałem ludzkim
 
Więcej
Ukryj
1
Academy of Applied Sciences The Academy of Management and Administration in Opole
 
 
Data nadesłania: 07-12-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-03-2024
 
 
Data akceptacji: 07-03-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Ewa Krawczyk   

Academy of Applied Sciences The Academy of Management and Administration in Opole
 
 
JoMS 2024;55(1):515-533
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule wskazano na znaczenie zarządzania różnorodnością pokoleniową we współczesnych przedsiębiorstwach. Każda generacja posiada swoją specyfikę, różne umiejętności, preferencje, oczekiwania, postawy czy sposoby komunikowania, ponieważ każda z nich została ukształtowana przez inne wydarzenia społeczne i kulturowe, gospodarcze czy polityczne. Łączy ich jednak poszukiwanie pracodawcy, który zrozumie ich indywidualne potrzeby, doceni wkład pracy i zagwarantuje adekwatne warunki pracy, rozwój oraz wynagrodzenie. Celem artykułu jest zaprezentowanie odmienności poszczególnych grup pokoleniowych, gdyż zrozumienie ich stanowi warunek konieczny skutecznego zarządzania wielopokoleniowym kapitałem ludzkim. Ścieranie się w miejscu pracy różnorodnych doświadczeń i poglądów, wynikających z wieku, pozwala przeanalizować wiele scenariuszy, zyskać szerszą perspektywę i wybrać najbardziej korzystne i innowacyjne rozwiązanie. Jako metodę badawczą wykorzystano analizę dostępnej literatury, badań i publikacji naukowych.
 
REFERENCJE (41)
1.
Baran, M. (2013). Intermentoring – korzyści zastosowania w firmie. Organizacja i Zarządzanie, (51), 268-274.
 
2.
Barszcz, P. (2020). Pokolenie Millenialsów na rynku pracy w Polsce. Generacja work-life-balance? Studia z Teorii Wychowania, (1), s. 42.
 
3.
Bessant, J. (2018). Young Precariat and a New Work Order? A Case for Historical Sociology. Journal of Youth Studies, (21/6), 780–798.
 
4.
Bombiak, E. (2014). Zarządzanie różnorodnością – wyzwaniem dla współczesnych menedżerów. Administracja i Zarządzanie, (102), 109-122.
 
5.
Boni, M. (2011). Raport Młodzi 2011. Wydawnictwo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 
6.
Cewińska, J., Striker, M., Wojtaszczyk, K. (2009). Zrozumieć pokolenie Y – wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi. W: M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim (118 – 134). Oficyna Wolters Kluwer Business.
 
7.
Chabowska-Litka, A., Werner, J. (2020). Motywacja jako forma zarządzania kapitałem ludzkim w nowoczesnej organizacji. Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie 2(31), 13-34.
 
8.
Chomicka, A., Cież M. (2022). Psychologiczna charakterystyka pokolenia Z. Przegląd badań, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 93-99.
 
9.
Defratyka, A., Morawski, I. (2019). Pokolenie Z w finansach i na rynku pracy. Jak pokolenia Z, X i Y różnią się w świetle danych i badań, Spotdata. Dostęp z 22.02.2024 https://media.spotdata.pl/aktu....
 
10.
Dobraczyńska, N. (2012). Generacja X, Y, C. Jak zarządzać reprezentantami różnych pokoleń? Personel i Zarządzanie, (12/273), 58-62.
 
11.
Drela, K. (2017). Zmiany demograficzne a rynek pracy w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (489), 78 – 89.
 
12.
Dusseau, M. (2019). Motivation and Learning for the Generation Z Learner in Higher Education, ProQuest LLC, Ph.D. Dissertation, Capella University. Dostęp z 22.02.2024 https://eric.ed.gov/?q=motivat....
 
13.
Espinoza, C., Schwarzbart, J. (2018). Millenialsi Zarządzają. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 84.
 
14.
Hysa, B. (2016). Zarządzanie różnorodnością pokoleniową. Organizacja i Zarządzanie, (1964), 386-398.
 
15.
Iwanowska-Polkowska, M. (2013). Jak dostosować warsztat pracy trenera do potrzeb uczestników z pokolenia Y? Personel i Zarządzanie, ( 3/276), 70-72.
 
16.
Jasińska, J. (2010). Planowanie kadr, W: T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami (61-62). Wydawnictwo C.H. Beck.
 
17.
Kiełczewska, A., Lewandowski, P. (2020). Starzenie się ludności a podaż pracy w Polsce w horyzoncie roku 2050 , W: P. Lewandowski, J. Rutkowski (red.), Starzenie się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce (12-16). Przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Polsce.
 
18.
Kiełtyka, L. (2017). Narzędzia i technologie multimedialne wspomagające pracę menedżerów we współczesnych organizacjach. Przegląd Organizacji, ( 8), 33 – 42.
 
19.
Kopertyńska, M.W. (2012). Czynniki determinujące motywację pracowników pokolenia Y. Organizacja i Kierowanie (149), 297.
 
20.
Kopertyńska, M.W., Kmiotek K. (2014). Budowanie zaangażowania pracowników pokolenia Y. W: G. Bełz, A. Barabasz (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (358), 39-48.
 
21.
Kostro, P. (2022). Jak angażować pokolenie Z w pracę? ICAN Managament Review. Dostęp 22.02.2024 z https://www.ican.pl/b/jak-anga....
 
22.
Kryńska, E. (2007). Otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – determinanty wykorzystania kompetencji ICT. W: E. Kryńska (red.), Inicjatywa Wspólnotowa Equal Partnerstwo na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce, (72).
 
23.
Lissowska, E. (2020). Zarządzanie kapitałem ludzkim – wyzwania. Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 21-22.
 
24.
Nieżurawska-Zając, J. (2020). Motywowanie pracowników zróżnicowanych pokoleniowo. Wydawnictwo CeDeWu, 179.
 
25.
Paliga, M. (2021). Satysfakcja z pracy i wydajność pracowników. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 13.
 
26.
Paździor, A., Twardowska S. (2017). Wpływ czynników niematerialnych na wartość przedsiębiorstwa na przykładzie spółek publicznych z indeksu WIG-Informatyka, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej (26), 41.
 
27.
Pietroń-Pyszczek, A. (2021). Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów. Wydawnictwo Marina, Wrocław, 9.
 
28.
Popiel, S. (2013). Generacja a rekrutacja. Personel i Zarządzanie, (1/274), 72-75.
 
29.
Prensky, M. (2005). Digital Natives, Digital Immigrants. From On the Horizon (9/5). Dostęp z 23.02.2024 z http://www.marcprensky.com/wri....
 
30.
Rokita, J. (2015). Zarządzanie strategiczne: tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. PWE., 139.
 
31.
Rosa, G. (2013). Formy komunikacji Polaków na podstawie badań pokoleń y, x i baby boomers. W: G. Rosa G (red.), Problemy i przeobrażenia w zachowaniach współczesnych organizacji i konsumentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (75/29), 135-145.
 
32.
Rzechowska, E., Garbacz, A., Kajda, M., Zaborek, K. (2011). Osoby 50+ na rynku pracy: intermentoring jako model budowania dojrzałej współpracy międzypokoleniowej. Wydawnictwo Lubelskiej Szkoły Biznesu., 11-12.
 
33.
Stiller Rikleen, L. (2020). What your youngest employees need most right no. Harvard Business Review 6. Dostęp z 23.02.2024 https://hbr.org/2020/06/what-y....
 
34.
Stosik, A., Leśniewska, A. (2015). Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu zasobami ludzkimi –perspektywa adaptacji i różnic pokoleniowych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, (39/3), 183-196.
 
35.
Sznajder, A. (2013). Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością, W&B, 6.
 
36.
Szydło, J., Szpilko, D., Glińska E., Kobylińska, U., Rollnik-Sadowska, E., Ryciuk, U. (2022). Theoretical and practical aspects of business activity. Starting a business., Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
 
37.
Szynal, J. (2013). Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y – podobieństwa i różnice. Nauki o Zarządzaniu, (1), 94.
 
38.
Welsing, K. (2011). HR Marketing. Nowe spojrzenie na rolę HR-u w firmie. Wolters Kluwer, 48.
 
39.
Woszczyk, P. (2013). Zarządzanie wiekiem – ku wzrostowi efektywności organizacji. W: P. Woszczyk, M. Czernecka (red), Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach, (33-54). HRP Group.
 
40.
Wziątek-Staśko, A. (2015). Wiek kluczowym wyróżnikiem różnorodności pracowników – implikacje dla motywowania. Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, (1), 52.
 
41.
Żarczyńska-Dobiesz, A., Chomątowska, B. (2014). Pokolenie Z na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi. W: M. Stor., A. Fornalczyk (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, (350), 405-415.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top