Multigenerational human resources’ management
 
More details
Hide details
1
Academy of Applied Sciences The Academy of Management and Administration in Opole
 
 
Submission date: 2023-12-07
 
 
Final revision date: 2024-03-05
 
 
Acceptance date: 2024-03-07
 
 
Publication date: 2024-03-28
 
 
Corresponding author
Aleksandra Ewa Krawczyk   

Academy of Applied Sciences The Academy of Management and Administration in Opole
 
 
JoMS 2024;55(1):515-533
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
This paper indicates significance of generational diversity management in modern business. Due to certain social, political and economic circumstances each generation is specific, with its own skills, interactions and expectations. What is common for all of them is the willingness to find the right employer. The one open to human needs and aware of their work commitment; the one to offer appropriate work surroundings, self- development and adequate gratification. The paper is aimed at presenting those generational disparities, for awareness of them is crucial in efficient human resources management. Worksite is the natural environment, where such age-related experiences and opinions clash, enabling to gain the right perspective and choose the most effective and innovative directing solution. Generationally diverse team brings multilevel benefits for both sites and aids enterprise development.
 
REFERENCES (41)
1.
Baran, M. (2013). Intermentoring – korzyści zastosowania w firmie. Organizacja i Zarządzanie, (51), 268-274.
 
2.
Barszcz, P. (2020). Pokolenie Millenialsów na rynku pracy w Polsce. Generacja work-life-balance? Studia z Teorii Wychowania, (1), s. 42.
 
3.
Bessant, J. (2018). Young Precariat and a New Work Order? A Case for Historical Sociology. Journal of Youth Studies, (21/6), 780–798.
 
4.
Bombiak, E. (2014). Zarządzanie różnorodnością – wyzwaniem dla współczesnych menedżerów. Administracja i Zarządzanie, (102), 109-122.
 
5.
Boni, M. (2011). Raport Młodzi 2011. Wydawnictwo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 
6.
Cewińska, J., Striker, M., Wojtaszczyk, K. (2009). Zrozumieć pokolenie Y – wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi. W: M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim (118 – 134). Oficyna Wolters Kluwer Business.
 
7.
Chabowska-Litka, A., Werner, J. (2020). Motywacja jako forma zarządzania kapitałem ludzkim w nowoczesnej organizacji. Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie 2(31), 13-34.
 
8.
Chomicka, A., Cież M. (2022). Psychologiczna charakterystyka pokolenia Z. Przegląd badań, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 93-99.
 
9.
Defratyka, A., Morawski, I. (2019). Pokolenie Z w finansach i na rynku pracy. Jak pokolenia Z, X i Y różnią się w świetle danych i badań, Spotdata. Dostęp z 22.02.2024 https://media.spotdata.pl/aktu....
 
10.
Dobraczyńska, N. (2012). Generacja X, Y, C. Jak zarządzać reprezentantami różnych pokoleń? Personel i Zarządzanie, (12/273), 58-62.
 
11.
Drela, K. (2017). Zmiany demograficzne a rynek pracy w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (489), 78 – 89.
 
12.
Dusseau, M. (2019). Motivation and Learning for the Generation Z Learner in Higher Education, ProQuest LLC, Ph.D. Dissertation, Capella University. Dostęp z 22.02.2024 https://eric.ed.gov/?q=motivat....
 
13.
Espinoza, C., Schwarzbart, J. (2018). Millenialsi Zarządzają. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 84.
 
14.
Hysa, B. (2016). Zarządzanie różnorodnością pokoleniową. Organizacja i Zarządzanie, (1964), 386-398.
 
15.
Iwanowska-Polkowska, M. (2013). Jak dostosować warsztat pracy trenera do potrzeb uczestników z pokolenia Y? Personel i Zarządzanie, ( 3/276), 70-72.
 
16.
Jasińska, J. (2010). Planowanie kadr, W: T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami (61-62). Wydawnictwo C.H. Beck.
 
17.
Kiełczewska, A., Lewandowski, P. (2020). Starzenie się ludności a podaż pracy w Polsce w horyzoncie roku 2050 , W: P. Lewandowski, J. Rutkowski (red.), Starzenie się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce (12-16). Przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Polsce.
 
18.
Kiełtyka, L. (2017). Narzędzia i technologie multimedialne wspomagające pracę menedżerów we współczesnych organizacjach. Przegląd Organizacji, ( 8), 33 – 42.
 
19.
Kopertyńska, M.W. (2012). Czynniki determinujące motywację pracowników pokolenia Y. Organizacja i Kierowanie (149), 297.
 
20.
Kopertyńska, M.W., Kmiotek K. (2014). Budowanie zaangażowania pracowników pokolenia Y. W: G. Bełz, A. Barabasz (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (358), 39-48.
 
21.
Kostro, P. (2022). Jak angażować pokolenie Z w pracę? ICAN Managament Review. Dostęp 22.02.2024 z https://www.ican.pl/b/jak-anga....
 
22.
Kryńska, E. (2007). Otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – determinanty wykorzystania kompetencji ICT. W: E. Kryńska (red.), Inicjatywa Wspólnotowa Equal Partnerstwo na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce, (72).
 
23.
Lissowska, E. (2020). Zarządzanie kapitałem ludzkim – wyzwania. Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 21-22.
 
24.
Nieżurawska-Zając, J. (2020). Motywowanie pracowników zróżnicowanych pokoleniowo. Wydawnictwo CeDeWu, 179.
 
25.
Paliga, M. (2021). Satysfakcja z pracy i wydajność pracowników. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 13.
 
26.
Paździor, A., Twardowska S. (2017). Wpływ czynników niematerialnych na wartość przedsiębiorstwa na przykładzie spółek publicznych z indeksu WIG-Informatyka, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej (26), 41.
 
27.
Pietroń-Pyszczek, A. (2021). Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów. Wydawnictwo Marina, Wrocław, 9.
 
28.
Popiel, S. (2013). Generacja a rekrutacja. Personel i Zarządzanie, (1/274), 72-75.
 
29.
Prensky, M. (2005). Digital Natives, Digital Immigrants. From On the Horizon (9/5). Dostęp z 23.02.2024 z http://www.marcprensky.com/wri....
 
30.
Rokita, J. (2015). Zarządzanie strategiczne: tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. PWE., 139.
 
31.
Rosa, G. (2013). Formy komunikacji Polaków na podstawie badań pokoleń y, x i baby boomers. W: G. Rosa G (red.), Problemy i przeobrażenia w zachowaniach współczesnych organizacji i konsumentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (75/29), 135-145.
 
32.
Rzechowska, E., Garbacz, A., Kajda, M., Zaborek, K. (2011). Osoby 50+ na rynku pracy: intermentoring jako model budowania dojrzałej współpracy międzypokoleniowej. Wydawnictwo Lubelskiej Szkoły Biznesu., 11-12.
 
33.
Stiller Rikleen, L. (2020). What your youngest employees need most right no. Harvard Business Review 6. Dostęp z 23.02.2024 https://hbr.org/2020/06/what-y....
 
34.
Stosik, A., Leśniewska, A. (2015). Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu zasobami ludzkimi –perspektywa adaptacji i różnic pokoleniowych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, (39/3), 183-196.
 
35.
Sznajder, A. (2013). Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością, W&B, 6.
 
36.
Szydło, J., Szpilko, D., Glińska E., Kobylińska, U., Rollnik-Sadowska, E., Ryciuk, U. (2022). Theoretical and practical aspects of business activity. Starting a business., Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
 
37.
Szynal, J. (2013). Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y – podobieństwa i różnice. Nauki o Zarządzaniu, (1), 94.
 
38.
Welsing, K. (2011). HR Marketing. Nowe spojrzenie na rolę HR-u w firmie. Wolters Kluwer, 48.
 
39.
Woszczyk, P. (2013). Zarządzanie wiekiem – ku wzrostowi efektywności organizacji. W: P. Woszczyk, M. Czernecka (red), Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach, (33-54). HRP Group.
 
40.
Wziątek-Staśko, A. (2015). Wiek kluczowym wyróżnikiem różnorodności pracowników – implikacje dla motywowania. Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, (1), 52.
 
41.
Żarczyńska-Dobiesz, A., Chomątowska, B. (2014). Pokolenie Z na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi. W: M. Stor., A. Fornalczyk (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, (350), 405-415.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top