Wybrane aspekty historii myśli ekonomicznej
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 16-11-2017
 
 
JoMS 2017;34(3):227-248
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł jest próbą przedstawienia wybranych aspektów historii myśli ekonomicznej kształtującej się od czasów starożytnych do współczesności. Rozwój myśli ekonomicznej formował się poprzez ewoluowanie różnych wizji, nurtów i poglądów ówczesnych myślicieli, obserwatorów życia oraz badaczy przyczyn i skutków działań gospodarczych. Autor artykułu stara się pokazać, jak spory i kontrowersje wobec idei, podejść i teorii wpływały na przeobrażanie się ekonomii w poszczególnych okresach dziejowych. Zasadniczym celem pracy jest przybliżenie dokonań wybitnych uczonych, zajmujących się tą dziedziną wiedzy z uwzględnieniem także polskich ekonomistów. Ponadto ukazane zostały ścisłe powiązania między rozwojem myśli ekonomicznej i zmianami w ekonomii. W podsumowaniu wskazano, jak ważną częścią naszej edukacji jest historia myśli ekonomicznej. Przypomniano o historycznych uwarunkowaniach współczesnych pojęć i idei ekonomicznych. Artykuł jest zachętą do studiowania historii myśli ekonomicznej i traktowania tych studiów jako warsztatu badawczego, który pomoże lepiej zrozumieć współczesną ekonomię i gospodarkę.
 
REFERENCJE (28)
1.
Bartkowiak, R. (2013). Ekonomia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo PWE. ISBN 978-83-208-2122-2.
 
2.
Bartkowiak, R. (2013). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: Wydawnictwo PWE. ISBN/ISSN:978-83-208-2125-3.
 
3.
Blaug, M. (1994). Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301105429, 9788301105426.
 
4.
Cameron, R. (1996). Historia gospodarcza świata. Od paleolitu doczasów najnowszych. Warszawa: WydawnictwoKsiążka i Wiedza. ISBN: 83-05-13355-9.
 
5.
Czaja, S. (red.)(1977). Rozwój polskiej myśli ekonomicznej na przestrzeni wieków. Wrocław: Wydawnictwo AkademiiEkonomicznej.
 
6.
Czuma, Ł.(2007). Ekonomia między socjalizmem a liberalizmem. Lublin: Info Studio s.c. ISBN 978-83-925219-0-7.
 
7.
Czuma, Ł.(2005). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
Czuma, Ł., Jarosz, A. (1998). Doktryny ekonomiczne, Rzeszów:Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. ISBN 83-7199-000-6.
 
9.
Domański, R. (2006). Geografia ekonomiczna – ujęcie dynamiczne, Warszawa:Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN/ISSN: 83-01-14190-5.
 
10.
Fanfani, A.(1977).Historia doktryn ekonomicznych. Od czasów starożytnych do XIX wieku, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 
11.
Glapiński, A.(2004). Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków,Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej. ISBN: 978-83-7378-097-1.
 
12.
Heilbroner, R.L.(1993). Wielcy ekonomiści: czasy, życie, idee.Warszawa:Wydawnictwo PWE. ISBN 83-208-0933-09.
 
13.
James, E. (1958). Historia myśli ekonomicznej XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Jarosz, A.(1998). Polityka ekonomiczna, Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej KUL. ISBN 8386916958.
 
15.
Kalecki, M. (1979). Kapitalizm: Dynamika gospodarcza i pełne zatrudnienie. Warszawa: Wydawnictwo PWE. ISBN: 83-208-0001-3.
 
16.
Kalecki, M.(1979).Teoria dynamiki gospodarczej. Warszawa: Wydawnictwo PWE ISBN: 8301065389..
 
17.
Kundera, E.(red.)(2014). Słownik historii myśli ekonomicznej. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ISBN: 9788326433603.
 
18.
Landreth, H.,Colander, D.C.(2005). Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN.ISBN: 9788301155407.
 
19.
Leitner, H.(2004). Michał Kalecki – ekonomista niedoskonały czy geniusz ekonomii? Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 
20.
Lipiński, E.(1968).Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
21.
Mączak, A.(1981).Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 
22.
Nasiłowski, M.(2003).Zarys historii myśli ekonomicznej. Od XVIII do końca XX wieku. Warszawa:WydawnictwoKeyText.
 
23.
Romanow, Z.B.(1999).Historia myśli ekonomicznej w zarysie. Poznań: Akademia Ekonomiczna. ISBN: 83-87152-82-X.
 
24.
Skodlarski, J. (2008).Historia gospodarcza i historia myśli ekonomicznej a teoria ekonomii. Problemy metodologiczne,Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
25.
Smith, A.(2012).Bogactwo narodów.Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka. ISBN: 978-83-62304-16-5.
 
26.
Stankiewicz, W. (2007). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: Wydawnictwo PWE. ISBN: 83-208-1624-6.
 
27.
Taylor, E. (1991). Historia rozwoju ekonomiki. Lublin: Wydawnictwo Delfin. ISBN 8385454039, 9788385454038.
 
28.
Zagóra-Jonszta, U(2003). Wykłady z historii myśli ekonomicznej. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN: 9788372461155.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top