PL EN
Teoretyczne i praktyczne determinanty współczesnego definiowania polityki społecznej
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 03-07-2018
 
 
JoMS 2013;19(4):287-307
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł poświęcony jest podstawowym zagadnieniom dotyczącym polityki społecznej w jej współczesnym i historycznym wymiarze. Siatka pojęciowa dotyczącą dziedziny jest dobrze znana polskiej i obcej literaturze przedmiotu i stanowi w niniejszym tekście jedynie tło rozważań. Jednym z głównych wątków artykułu jest próba dynamicznego wyeksponowania polityki społecznej jako aktywności ewaluującej i konfrontującej w swojej istocie ujecie teoretyczne i podejście praktyczne. Zastosowanie takiej optyki, w oparciu o doświadczenia historyczne oraz uwarunkowania współczesne zarówno praktyki, jak i nauki pozwala na redefiniowanie i korygowanie wybranych pojęć.
 
REFERENCJE (43)
1.
Anioł, W. (1982) Z zagadnień teorii polityki społecznej, Polityka społeczna nr 3,.
 
2.
Auleytner J. Głąbicka K. (2000) , Polityka społeczna miedzy opiekuńczością a pomocniczością, Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
 
3.
Auleytner J. (2000) , Strategia polityki społecznej, [w:] Strategia rozwoju Polski do roku 2020, Warszawa.
 
4.
Auleytner J. (2002) Polityka społeczna czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
 
5.
Auleytner J. (2011) Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
 
6.
Auleytner J.(1994) , Pomiędzy idea a działaniem, Warszawa: Wydawnictwo.
 
7.
Auleytner, J. (2000), Polityka społeczna. Teoria i organizacja, Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
 
8.
Bardach J. Leśnodorski B. Pietrzak M. (2003), Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
9.
Bosiacki A.(2006) Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, Warszawa: Wydawnictwo LIBER.
 
10.
Czajka J. (1986), Problematyka polityki społecznej, [w:] Zarys polityki społecznej, S. Czajka (red.), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
11.
Ferszt-Piłat, K. (2012) Zaufanie jako fundament bezpieczeństwa we współczesnym społeczeństwie, Journal of Modern Science 2/17/2013, ss. 109-125.
 
12.
Kantyka S. (2007), Historia samorządności w Polsce i jej formy, [w:] Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, M. Barański, S. Kantyka, S. Kubas, M.Kuś (red.), Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
 
13.
Kowalak T. (2000), Polityka społeczna. Wybrane zagadnienia, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej.
 
14.
Kroński A. (1932) Teoria samorządu terytorialnego, Warszawa: Wydawnictwo Przemiany.
 
15.
Krzeczkowski K. (1938). Gmina jako podmiot polityki komunalnej. Warszawa: Wydawnictwo.
 
16.
Krzeczkowski K. (1947), Polityka społeczna, Łódź; Wydawnictwo.
 
17.
Kurzynowski A. (red.), Polityka społeczna, (2001, 2003) Wydawnictwo SGH/Leach R. i Percy-Smith J,(2001) Local governance in Britain, Wydawnictwo Palgrave Macmillan.
 
18.
Łopato J. (1998) Miłosierdzie i dobroczynność w Polsce, Polityka Społeczna , nr 5,.
 
19.
Łuczak A. (1973) Samorząd terytorialny w programach i działalności stronnictw ludowych 1918-1939. Warszawa: Wydawnictwo Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 
20.
Malec J. Malec D.(2003) Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
21.
Oledzki M. (1981), Wstęp do teorii polityki społecznej. Propozycja wyjścia z kryzysu, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
22.
Piekara A. (1991) , Terenowa polityka społeczna. Problemy postępu i rozwoju społecznego w mikroskali, Warszawa: Wydawnictwo Ośrodek Badań Społecznych.
 
23.
Piekut-Brodzka, D.M.(2002), System pomocy społecznej u progu XXI wieku, Warszawa : Wydawnictwo Koło Naukowe APS.
 
24.
Podolski K. i Tarnowiecki W,(2003) Polityka społeczna., Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
25.
Pokruszyński, W. (2013a) Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa personalnego, Journal of Modern Science 1/16/2013, ss. 167-175.
 
26.
Pokruszyński, W. (2013b) Współczesne problemy wykluczenia społecznego w Polsce, Journal of Modern Science 2/17/2013, ss. 205-219.
 
27.
Rajkiewicz A. (1979) , Polityka społeczna, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
28.
Rett Ludwikowski R. (1982) Główne nurty polskiej myśli politycznej 1815-1890, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
29.
Rosner J. (1972), Polityka społeczna i służby społeczne w PRL, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
30.
Sierpowska J. (2006) Prawo pomocy społecznej, Wydawnictwo: Zakamycze.
 
31.
Skinder M. (2009), Polityka społeczna, Bydgoszcz: Wydawnictwo Edukacyjne Wers.
 
32.
Sokołow A.R. (2002) , Rosyjska dobroczynność w zwierciadle historii, Sankt Petersburg – Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
 
33.
Starościak J. (1960) Decentralizacja administracji Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
34.
Stopka K. (2009), Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
35.
Supińska J. (1991), Dylematy polityki społecznej, Warszawa: Wydawnictwo IPS UW.
 
36.
Szarffenberg R. (2008), Definicje, zakres i konteksty polityki społecznej, [w:]Polityka spoleczna, red. Firlik-Fesnak, G., Szylko-Skoczny, M. (red.), Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
37.
Szatur-Jaworska B. Firlit-Fesnak G. (1994) Leksykon pojęć socjalnych, Warszawa: Wydawnictwo ELIPSA.
 
38.
Szubert W. (1979) , Przedmiot, geneza i zakres socjalistycznej polityki społecznej,[w:] Polityka społeczna, A. Rajkiewicz, (red.), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
39.
Śliwa M. Idee samorządowe polskich socjalistów, [w:] Samorząd w polskiej..., Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika..
 
40.
Tarnowiecki W. (2007), Polityka społeczna, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
41.
Waligórski M.A (2005) , S. Pawłowski, Samorząd zawodowy i gospodarczy w Polsce, Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe.
 
42.
Witkowski W. (2007) Historia administracji w Polsce 1764-1989. Warszawa : Wydawnictwo PWN.
 
43.
Wojtas A., (2006) Społeczne i polityczne uwarunkowania rozwoju idei samorządu w Polsce, [w:] G. Radomski, G. (red.) (2006), Toruń. Samorząd w polskiej myśli politycznej XX wieku, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top