Theoretical and practical determinants defining social policy in contemporary times
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Publication date: 2018-07-03
 
 
JoMS 2013;19(4):287-307
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents basic concepts of social policy as well as its contemporary and historical dimensions. The conceptual framework for this area of study is set out in both Polish and foreign publications and is merely the background for deliberation in this text. One of the major ideas of the article is an attempt to expose social policy as an activity evaluating and contrasting its theoretical as well as practical aspects. Such a point of view combined with historical experience and contemporary practices and sciences allows to redefine and correct particular notions.
 
REFERENCES (43)
1.
Anioł, W. (1982) Z zagadnień teorii polityki społecznej, Polityka społeczna nr 3,.
 
2.
Auleytner J. Głąbicka K. (2000) , Polityka społeczna miedzy opiekuńczością a pomocniczością, Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
 
3.
Auleytner J. (2000) , Strategia polityki społecznej, [w:] Strategia rozwoju Polski do roku 2020, Warszawa.
 
4.
Auleytner J. (2002) Polityka społeczna czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
 
5.
Auleytner J. (2011) Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
 
6.
Auleytner J.(1994) , Pomiędzy idea a działaniem, Warszawa: Wydawnictwo.
 
7.
Auleytner, J. (2000), Polityka społeczna. Teoria i organizacja, Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
 
8.
Bardach J. Leśnodorski B. Pietrzak M. (2003), Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
9.
Bosiacki A.(2006) Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, Warszawa: Wydawnictwo LIBER.
 
10.
Czajka J. (1986), Problematyka polityki społecznej, [w:] Zarys polityki społecznej, S. Czajka (red.), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
11.
Ferszt-Piłat, K. (2012) Zaufanie jako fundament bezpieczeństwa we współczesnym społeczeństwie, Journal of Modern Science 2/17/2013, ss. 109-125.
 
12.
Kantyka S. (2007), Historia samorządności w Polsce i jej formy, [w:] Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, M. Barański, S. Kantyka, S. Kubas, M.Kuś (red.), Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
 
13.
Kowalak T. (2000), Polityka społeczna. Wybrane zagadnienia, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej.
 
14.
Kroński A. (1932) Teoria samorządu terytorialnego, Warszawa: Wydawnictwo Przemiany.
 
15.
Krzeczkowski K. (1938). Gmina jako podmiot polityki komunalnej. Warszawa: Wydawnictwo.
 
16.
Krzeczkowski K. (1947), Polityka społeczna, Łódź; Wydawnictwo.
 
17.
Kurzynowski A. (red.), Polityka społeczna, (2001, 2003) Wydawnictwo SGH/Leach R. i Percy-Smith J,(2001) Local governance in Britain, Wydawnictwo Palgrave Macmillan.
 
18.
Łopato J. (1998) Miłosierdzie i dobroczynność w Polsce, Polityka Społeczna , nr 5,.
 
19.
Łuczak A. (1973) Samorząd terytorialny w programach i działalności stronnictw ludowych 1918-1939. Warszawa: Wydawnictwo Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 
20.
Malec J. Malec D.(2003) Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
21.
Oledzki M. (1981), Wstęp do teorii polityki społecznej. Propozycja wyjścia z kryzysu, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
22.
Piekara A. (1991) , Terenowa polityka społeczna. Problemy postępu i rozwoju społecznego w mikroskali, Warszawa: Wydawnictwo Ośrodek Badań Społecznych.
 
23.
Piekut-Brodzka, D.M.(2002), System pomocy społecznej u progu XXI wieku, Warszawa : Wydawnictwo Koło Naukowe APS.
 
24.
Podolski K. i Tarnowiecki W,(2003) Polityka społeczna., Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
25.
Pokruszyński, W. (2013a) Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa personalnego, Journal of Modern Science 1/16/2013, ss. 167-175.
 
26.
Pokruszyński, W. (2013b) Współczesne problemy wykluczenia społecznego w Polsce, Journal of Modern Science 2/17/2013, ss. 205-219.
 
27.
Rajkiewicz A. (1979) , Polityka społeczna, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
28.
Rett Ludwikowski R. (1982) Główne nurty polskiej myśli politycznej 1815-1890, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
29.
Rosner J. (1972), Polityka społeczna i służby społeczne w PRL, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
30.
Sierpowska J. (2006) Prawo pomocy społecznej, Wydawnictwo: Zakamycze.
 
31.
Skinder M. (2009), Polityka społeczna, Bydgoszcz: Wydawnictwo Edukacyjne Wers.
 
32.
Sokołow A.R. (2002) , Rosyjska dobroczynność w zwierciadle historii, Sankt Petersburg – Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
 
33.
Starościak J. (1960) Decentralizacja administracji Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
34.
Stopka K. (2009), Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
35.
Supińska J. (1991), Dylematy polityki społecznej, Warszawa: Wydawnictwo IPS UW.
 
36.
Szarffenberg R. (2008), Definicje, zakres i konteksty polityki społecznej, [w:]Polityka spoleczna, red. Firlik-Fesnak, G., Szylko-Skoczny, M. (red.), Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
37.
Szatur-Jaworska B. Firlit-Fesnak G. (1994) Leksykon pojęć socjalnych, Warszawa: Wydawnictwo ELIPSA.
 
38.
Szubert W. (1979) , Przedmiot, geneza i zakres socjalistycznej polityki społecznej,[w:] Polityka społeczna, A. Rajkiewicz, (red.), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
39.
Śliwa M. Idee samorządowe polskich socjalistów, [w:] Samorząd w polskiej..., Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika..
 
40.
Tarnowiecki W. (2007), Polityka społeczna, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
41.
Waligórski M.A (2005) , S. Pawłowski, Samorząd zawodowy i gospodarczy w Polsce, Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe.
 
42.
Witkowski W. (2007) Historia administracji w Polsce 1764-1989. Warszawa : Wydawnictwo PWN.
 
43.
Wojtas A., (2006) Społeczne i polityczne uwarunkowania rozwoju idei samorządu w Polsce, [w:] G. Radomski, G. (red.) (2006), Toruń. Samorząd w polskiej myśli politycznej XX wieku, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top