Aspects of the medical’s legal liability
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Publication date: 2018-07-03
 
 
JoMS 2013;19(4):265-285
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The legal liability of doctors or other members of the medical staff can be seen in the different areas. These persons can be held liable on the basis of the Civil Code, based on the Penal Code, but also based on the regulation regarding medical professions, and it means they take professional responsibility. This analysis will discuss the liability of the medical staff, with particular emphasis on the responsibility of doctors. The various aspects of this liability, including civil liability, penal liability and professional liability, will be discussed. To illustrate that this topic is current today, but it was always important, the author will present a brief historical background regarding doctor’s liability in different cultures and different times. Moreover, in a special way, the medical professional liability, based on the Law on Profession of Physicians, will be considered.
 
REFERENCES (9)
1.
Banaszczyk, Z. i in. (2003). Odpowiedzialność lekarza - jej rodzaje i podstawy [w:] L. Kubicki (red.), Prawo Medyczne. Wrocław: Urban & Partner.
 
2.
Brzeziński, T. red., (2004). Historia medycyny. Warszawa: Wydawnictwo lekarskie PZWL.
 
3.
Daniluk, P. (2005). Uwagi o odpowiedzialności karnej lekarza w związku z naruszeniem wskazań wiedzy i sztuki lekarskiej (błędem w sztuce lekarskiej).„Przegląd Urologiczny” 33(5).
 
4.
Filar, M. (2000). Lekarskie prawo karne. Kraków: Kantor wydawniczy Zakamycze.
 
5.
Grzywo – Dąbrowski, W. (1958). Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem pracy zawodowej. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich .
 
6.
A. Marek, A. (2007). Prawo karne. Warszawa: Wyd. C. H. Beck.
 
7.
Radzicki, J. (1967). Ryzyko zabiegów lekarskich w prawie karnym. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 
8.
Sitek, M. (2012) Prawne i instytucjonalne ramy polityki karnej UE, Journal of Modern Science 1/12/2012, ss. 187-205.
 
9.
Stefański, R. A. (2008). Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa:Difin.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top