Increasing of employment of long-term unemployed in material distress in the context of EUROPE 2020 Strategy
 
 
More details
Hide details
1
Univerzita Mateja Bela Slovak Republic
 
 
Publication date: 2015-09-30
 
 
JoMS 2015;26(3):397-410
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Finding solution of unemployment and poverty is one of the most important challenges of social policy in the European Union today. Th e existence of a global labor market emphasizes the need for adoption of such measures, which are accepted and implemented in the wider socio-economic units, such as eg. European Union. Th e indicator of longterm unemployment and material hardship in the context of its possible solutions are mainly data on the number and structure of long-term unemployed job seekers who are in material need, the developments in this segment of the labor market and the measures that these applicants to solutions to their social situation may be used. In the Contribution We characterize poverty and unemployment to functionally link the defi nition of social events and existing social interventions. We also focus on legislative conceptualization process aspects of the application of social interventions to solving poverty and unemployment. At the end of the Contribution we point out possible solutions to long-term unemployment within the context of Europe 2020 strategy
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Slovak
Zvyšovanie zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných v hmotnej núdzi v kontexte Stratégie Európa 2020
Hľadanie riešení nezamestnanosti a chudoby predstavuje jednu z najvýznamnejších výziev sociálnej politiky Európskej únie v súčasnosti. Existencia globálneho trhu práce akcentuje potrebu prijímania takých opatrení, ktoré sú akceptované a realizované v širších spoločensko-ekonomických celkoch, akým je napr. Európska únia. K indikátorom dlhodobej nezamestnanosti a hmotnej núdze vo vzťahu k navrhovaniu možných riešení patria predovšetkým údaje o počte a štruktúre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú v hmotnej núdzi, o vývojových trendoch v  tomto segmente trhu práce, ako aj o  opatreniach, ktoré títo uchádzači na riešenie svojej sociálnej situácie môžu využívať. V príspevku charakterizujeme chudobu a  nezamestnanosť s cieľom funkčne prepojiť vymedzenie sociálnej udalosti a  k  nej prislúchajúcich sociálnych intervencií. Zameriavame sa aj na legislatívnu konceptualizáciu procesuálnej stránky uplatňovania sociálnych intervencií pri riešení chudoby a nezamestnanosti. V závere príspevku poukazujeme na možnosti riešenia dlhodobej nezamestnanosti v kontexte Stratégie Európa 2020.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top