In search of homo flexibilis. Theoretical and empirical contexts of flexible personality of modern man
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Submission date: 2021-11-09
 
 
Final revision date: 2022-05-16
 
 
Acceptance date: 2022-06-11
 
 
Publication date: 2022-07-31
 
 
Corresponding author
Katarzyna Anna Uklańska   

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
JoMS 2022;48(1):281-304
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the article is to construct a theoretical model of the homo flexibilis - a flexible man.

Material and methods:
The methodology used for the analysis of the subject, supported by the presentation of the results of a quantitative study conducted by the value of young people. The study explored the phenomenon related to compliance with work and the completion of competences. There is an effective piece of work in the work - another material that was posted in the article.

Results:
Flexibility with regard to beliefs and the behavior of individuals is here only as a value. The current formulas being formulated, but also as independence from contacts for companies for work purposes. A cultural-context in which it is possible for the socio-social and individual knowledge understood in this way to exist. With the change of genes, you will be able to change the relationship with capitalism, changes in the labor market and a new job. This concurrent technology of processing by persons representing individuals who make them living identities, also in other dimensions of identity.

Conclusions:
The theoretical proposition of homo flexibilis allows, inter alia, where learning about the dimensions of social life, in changes to patterns and norms, is even more intense and shows competition in this group of society through which one has one shape, as well as the stigma reflected on the screen of their lives

 
REFERENCES (69)
1.
Adamczyk, G. (2003). Wartości społeczne w świadomości młodzieży niemieckiej i polskiej. Lublin: TN KUL.
 
2.
Adamczyk, G. (2015). Konsumpcja i moralność. W: J. Mariański (red.), Leksykon socjologii moralności. Kraków: Nomos, s. 302–309.
 
3.
Adamczyk, G. (2015). Przemiany moralności w polskim społeczeństwie. Między mitem a rzeczywistością. W kręgu socjologii Janusza Mariańskiego. „Roczniki Nauk Społecznych” , nr 43(2), s. 161–180.
 
4.
Appadurai, A. (2005). Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji. Warszawa: Universitas.
 
5.
Bauman, Z. (2011). Kultura w płynnej nowoczesności. Warszawa: Agora.
 
6.
Bauman, Z. (2000). Płynna rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.
 
7.
Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
8.
Beck, U, Beck-Gernsheim, E. (2001). Individualization. Institutionalized Induvidualism and its Social and Political Consequences, Londyn: SAGE Publications.
 
9.
Berger, P.L. (1995), Rewolucja kapitalistyczna. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
10.
Bloom, A. (1997). Umysł zamknięty. Warszawa: Zysk i S-ka.
 
11.
Boguszewski, R. (2015). Kanon wiary Polaków. Komunikat CBOS nr 29/2015.
 
12.
Boguszewski, R. (2012). Zmiany w zakresie wiary i religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II. Komunikat CBOS nr BS/49/2012.
 
13.
Bokszański, Z. (2007). Indywidualizm a zmiana społeczna. Polacy wobec nowoczesności – raport z badań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Bokszański, Z. (2008). Indywidualizm w późnej nowoczesności. „Civitas Hominibus: Rocznik Filozoficzno-Społeczny”, nr 3, s. 53–68.
 
15.
Bokszański, Z. (2016). Zmiana społeczna i jednostka we współczesności. „Przegląd Socjologiczny”, nr 65(3), s. 9–22.
 
16.
Boltanski, L, Chiapello, E. (2018). The New Spirit of Capitalism. Verso.
 
17.
Castells, M. (2004). The Power of Identity. Malden: Blackwell Publisher.
 
18.
Castells, M. (2003). Galaktyka Internetu. Warszawa: Rebis.
 
19.
Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
20.
Christensen, K., Schneider, B. (red.) (2015). Workplace Flexibility. Ithaka, NY: Cornell Univ. Press.
 
21.
Ćwikła, M. (2015). Projekt kulturalny jako fenomen. W: A. Góral i in. (red.), Zarządzanie projektami w sferze kultury. Studia przypadków. Kraków: Attyka, s. 13–25.
 
22.
Domański, H. (2012). Polska klasa średnia. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 
23.
Dunn, E. (2008). Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 
24.
Fedyszak-Radziejowska, B. (1992). Etos pracy rolnika. Modele społeczne a rzeczywistość, Warszawa: PAN.
 
25.
Giddens, A. (2006). Nowoczesność i tożsamość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
26.
Golka, M. (2012). Cywilizacja współczesna i globalne problemy. Oficyna Naukowa.
 
27.
Golka, M. (2007). Socjologia kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
28.
Górniak, J. (2015). Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010–2015, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,.
 
29.
https://www.parp.gov.pl/images...: 10.04.2022).Hood, C. (1991). A public management for all seasons? „Public Administration”, nr 69(1), s. 3–19.
 
30.
Inkeles, A., Smith, D.N. (1984). W stronę definicji człowieka nowoczesnego. W: J. Kurczewska, J. Szacki (red.), Tradycja i nowoczesność. Warszawa: Czytelnik, s. 432–465.
 
31.
Jelonek, M. i in. (2012). Oczekiwania pracodawców a pracownicy jutra. Raport z analizy kierunków kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym wzbogacony wynikami badań pracodawców realizowanymi w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, https://www.careers.uni.wroc.p... (dostęp: 10.04.2022).
 
32.
Kalinowska, B. (2007). Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy w przedsiębiorstwie. W: W. Jarmołowicz (red.), Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka. Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe, s. 193–206.
 
33.
Kańduła, S. (2010). Sektor publiczny i sektor finansów publicznych w teorii i praktyce gospodarczej. W: J. Przybylska (red.), Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym. Warszawa: CeDeWu, s. 9–30.
 
34.
Klimski, W. (2019). Pluralizm religijny w Polsce. Wymiary fenomenu społecznego. W: A. Wójtowicz, W. Klimski (red.), Pluralizm religijny i odmiany ezoteryzmu. Warszawa: UKSW, s. 7–35.
 
35.
Kośmicki, E. (2004). Humanistyczny wymiar globalizacji. „Dziś. Przegląd Społeczny”, nr 1(160), s. 24–39.
 
36.
Kozielecki, J. (1998). O człowieku wielowymiarowym. Eseje psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
37.
Kryńska, E. (2003). Dylematy polskiego rynku pracy. IPiSS.
 
38.
Kwiatkowski, E. (2003). Problem regulacji rynku pracy w alternatywnych opisach gospodarki. W: K.W. Frieske (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy. Warszawa: IPiSS, s. 17–28.
 
39.
Maffesoli, M. (2008). Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w nowoczesnych społeczeństwach. Warszawa: PWN.
 
40.
Mariański, J. (1990). Moralność w procesie przemian. Warszawa: PAX.
 
41.
Mariański, J. (2014). Moralność w kontekście społecznym. Kraków: Nomos.
 
42.
Mariański, J. (2017). Indywidualizacja rodziny w ponowoczesnym społeczeństwie. „Władza Sądzenia”, nr 13, s. 177–191.
 
43.
Mathews, G. (2005). Supermarket kultury, Warszawa: PIW.
 
44.
Murray, A. i in. (2006) Prince 2. Skuteczne zarządzanie projektami. Londyn: OGC.
 
45.
Nawrot, G. (2008). Warsztaty wyobraźni, czyli o drugiej nowoczesności w architekturze. „Czasopismo Techniczne. Architektura”, nr 105(6-A), s. 454–459.
 
46.
Obuchowski, K. (2000). Osobowość. W: Z. Bokszański i in. (red.). Encyklopedia socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
47.
Orczyk, J. (2017). Indywidualizacja i elastyczność. Nowa cywilizacja pracy? „Polityka Społeczna”, nr 8, s. 3–9.
 
48.
Paleczny, T. (2008). Socjologia tożsamości. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne.
 
49.
– Oficyna Wydawnicza AFM.
 
50.
Pawlak, M. (2006). Zarządzanie projektami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
51.
Piwowarski, W. (1996). Socjologia religii. Lublin: Redakcja Wydawnicza KUL.
 
52.
Przybyłowicz, K., Przybyłowicz, J. (1996). Repetytorium z materiałoznawstwa cz. II. Fizyczne podstawy materiałoznawstwa. Kielce: Politechnika Świętokrzyska.
 
53.
Riffkin, J. (2001). Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 
54.
Sennett, R. (2006). Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA.
 
55.
Sennett, R. (2010). Kultura nowego kapitalizmu. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA.
 
56.
Sieradzki, P. (2007). Teoria „społeczeństwa doznań” („Erlebnisgesellschaft”) u Gerharda Schulze. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 32, s. 105–116.
 
57.
Sieradzki, P. (2011). Gerharda Schulze teoria społeczeństwa doznań. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
58.
Such-Pyrgiel, M. (2012). System wartości osób żyjących w pojedynkę w świetle wyników badań własnych, Journal of Modern Science vol 7/2012, ss. 77-91. ISSN 1734-2031.
 
59.
Such-Pyrgiel, M. (2013). Sylwetka społeczno-demograficzna osób żyjących w pojedynkę - raport z badań nad fenomenem singli, Journal of Modern Science Tom 2/17/2013, ss. 515-533. ISSN ISSN 1734-2031.
 
60.
Such-Pyrgiel, M. (2018). Społeczny wymiar życia singli. Studium socjologiczne. Wyd. WSGE, Józefów.
 
61.
Such-Pyrgiel, M. (2019). Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
62.
Szahaj, A. (2019). Losy pracy: Fordyzm i postfordyzm. w: B. Galwas i in. (red.), Czy świat należy urządzić inaczej. Schyłek i początek. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, s. 13–28.
 
63.
Szawiel, T. (1982). Struktura społeczna i postawy a grupy etosowe (O możliwościach ewolucji społecznej. „Studia Socjologiczne”, nr 1–2, s. 279–297.
 
64.
Szczepański, M.S., Rosół, A. (1993). Pokusy nowoczesności, elity polityczne, system wychowania: szkice z socjologii polityki i socjologii wychowania. Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 
65.
Szlendak, T. (2006), Małżeństwo pod dwoma dachami. O dwóch nomadycznych sposobach bycia / niebycia we dwoje. „Czas Kultury”, nr 4 (133), s. 46–53.
 
66.
Sztompka, P. (2012). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.
 
67.
Toffler, A. (1970). Future Schock. Nowy Jork: Random House.
 
68.
Wilsz, J. (2016). Elastyczność – cecha pożądana u uczestników rynku pracy w dobie globalizacji. „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 257, s. 145–158.
 
69.
Wysocka, M. (2014). Innowacyjne formy pracy. W: A. Organiściak-Krzykowska i in. (red.), Innowacyjne formy pracy. Expol, s. 75–92.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top