PL EN
Referendum jako forma aktywności społeczeństwa obywatelskiego
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data nadesłania: 27-11-2018
 
 
Data akceptacji: 23-01-2019
 
 
Data publikacji: 04-02-2019
 
 
Autor do korespondencji
Monika - Giżyńska   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
JoMS 2018;39(4):119-133
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Przedmiotem opracowania jest ukazanie prawnych ram instytucji referendum ogólnokrajowego w prawie polskim.

Materiał i metody:
Autorzy poddają analizie konstytucyjne i ustawowe regulacje dotyczące referendum oraz praktykę ich stosowania.

Wyniki:
Autorzy podkreślają, iż istnieje wiele instytucji służących bezpośredniemu udziałowi narodu w podejmowaniu decyzji. Najbardziej jednak rozpowszechnioną współcześnie formą demokracji bezpośredniej jest referendum, które polega na podejmowaniu decyzji w ważnych dla państwa sprawach, w drodze głosowania, przez krąg uprawnionych osób. Referenda dzielą się na różne rodzaje w zależności od przyjętych kryteriów podziałów wyróżniamy: referenda ogólnokrajowe i lokalne, obligatoryjne i fakultatywne, konstytucyjne, ratyfikacyjne, ustawodawcze, konstytutywne i opiniodawcze, uprzednie i następcze, uchylające i zatwierdzające.

Wnioski:
Autorzy formułują krytyczne wnioski co niektórych rozwiązań prawnych omawianej instytucji.

 
REFERENCJE (30)
1.
Banaszak, B. (2007). Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych. Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ISBN 9788375260823.
 
2.
Bąkiewicz, M. (2013). Teoretyczne i praktyczne determinanty współczesnego definiowania polityki społecznej. Journal of Modern Science tom 4/19, ss. 287-307. ISSN 1734-2031.
 
3.
Bułajewski, S. (2013). Demokracja bezpośrednia w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce - stan obecny i perspektywy zmian. w: W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt, P. Steciuk (red.), Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie - dobre praktyki. Rzeszów-Przemyśl: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, ss. 92-108. ISBN 9788363666613.
 
4.
Dahl, R.A. (2000). O demokracji. Kraków: Wydawnictwo Znak. ISBN 8370069940.
 
5.
Dziubka, K. (2001). Teoria demokratycznej obywatelskości – zarys problemu. w: W. Bokajło, K. Dziubka (red.), Społeczeństwo obywatelskie, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 107-121. ISBN 8322921225.
 
6.
Garlicki, L. (2007). Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa: Wydawnictwo Liber Sp. z o.o. ISBN 9788372061423.
 
7.
Giżyńska, M. (2014). Voting: a Right or Obligation? w: M. Sitek, M. Łęski (red.), Socio-economic relations between Europe and Asia in the 21st century. Józefów: Wydawnictwo Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. ss. 185-195. ISBN 9788362753536.
 
8.
Grabowska, S. (2009). Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISBN 9788373384408.
 
9.
Graca, T. (2016). Społeczne funkcjonowanie człowieka w złożonej współczesnej rzeczywistości. Journal of Modern Science tom 2/29. ss. 11–26. ISSN 1734-2031.
 
10.
Heywood, A. (2006). Politologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301147785.
 
11.
Jabłoński, M. (2001). Referendum ogólnokrajowe w polskim prawie konstytucyjnym, W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. ISSN 0524-4544. Nr 274 (2001), s. 1-152.
 
12.
Kużalewska, E. (2003). Referendum voting behaviour: Polish Referendum on Membership in the EU. Polish Political Science vol. XXXIII, 2003, ss. 38-50.
 
13.
Musiał-Karg, M. (2008). Referenda w państwach europejskich. Teoria, praktyka, perspektywy, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
14.
Łażewska, D. (2013). Filozofia praktyczna w społeczeństwie wiedzy. Journal of Modern Science tom 16/1. ss. 127–144. ISSN 1734-2031.
 
15.
Novikova, E. (2016). Informacja, wiedza, technologia w wybranych koncepcjach zmiany społecznej. Journal of Modern Science tom 2/29. ss. 71–92. ISSN 1734-2031.
 
16.
Olejniczak-Szałowska, E. (2002). Prawo do udziału w referendum lokalnym. Rozważania na tle ustawodawstwa polskiego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 8371715315.
 
17.
Patrzałek, A. (1997). Referendum na świecie. Problemy konstytucyjnoprawne. w: R. Balicki, B. Banaszak, M. Jabłoński (red.), Polskie zmiany ustrojowe w literaturze prawniczej (s. 178). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 8322915810.
 
18.
Podolak, M. (2007). Instytucja referendum w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska vol. XIV, ss. 147-158. ISSN 0459-9586.
 
19.
Rachwał, M. (2010). Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. ISBN 9788376660264.
 
20.
Sarnecki, P. (2004). Prawo konstytucyjne RP, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 8373870792.
 
21.
Tokarczyk, R. (2004). Doktrynalne podstawy społeczeństwa obywatelskiego. w: W. Kaute (red.), Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie. Doktryna i myśl polityczna. (ss. 15-22). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. ISBN 832261361X.
 
22.
Turska, A. (2005). Refleksje o prawie, państwie i społeczeństwie, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 8373879005.
 
23.
Uziębło, P. (2009). Demokracja partycypacyjna. Gdańsk: Wydawnictwo Centrum Badań społecznych. ISBN 9788392969303.
 
24.
Zieliński, E. (2005). Referendum w państwie demokratycznym. w: M. Staszewski, D. Waniek (red.), Referendum w Polsce współczesnej (ss. 9-28). Warszawa: ISP. PAN. ISBN 8385479740.
 
25.
Zieliński, E. (2003). Referendum w Polsce. w: E. Zieliński, E. Bokszczanin, J. Zieliński, (red.), Referendum w państwach Europy (ss. 213-250). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. ISBN 8388766562.
 
26.
Zieliński, E. (2003). Problemy teoretyczne i klasyfikacyjne referendum. w: E. Zieliński, E. Bokszczanin, J. Zieliński, (red.), Referendum w państwach Europy (ss. 13-37). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. ISBN 8388766562.
 
27.
Zwierzchowski, K. (2005). Amerykańskie instytucje demokracji bezpośredniej, Białystok: Wydawnictwo Temida2. ISBN 8389620065.
 
28.
Such-Pyrgiel, M. (2015). Rodzina i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim. Zarys problematyki w: Bezpieczeństwo i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim. Studium interdyscyplinarne, M. Sitek, M. Such-Pyrgiel, D. Przastek (red.), Józefów: Wydawnictwo WSGE, s. 13-33. ISBN 9788362753628.
 
29.
Such-Pyrgiel, M. (2018). The Socio-Demographic Changes in Contemporary Polish Society – Selected Issues. InPolitické vedy.[online]. Vol. 21, No. 4, 2018. ISSN 1335–2741, pp.162‑177. Dostępne na: http://doi.org/10.24040/politi....
 
30.
Such-Pyrgiel, M. (2013). Bezpieczeństwo demograficzne społeczeństwa polskiego w kontekście zjawiska singli. Zarys problematyki w: M. Such-Pyrgiel (red.), Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniu, Józefów: Wydawnictwo WSGE, s. 33-52. ISBN 9788362753376.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top