Konstytucyjne podstawy wolności zrzeszania się w związki zawodowe
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Data publikacji: 31-03-2017
 
JoMS 2017;32(1):319–337
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wolność zrzeszania się stanowi niezwykle ważny element pośród praw i wolności politycznych. Jedną z form zrzeszania się są związki zawodowe, których istotą jest organizowanie się pracowników w celu obrony swoich interesów. Związek zawodowy może bowiem skuteczniej reprezentować interesy pracownika niż on sam. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (dalej: Konstytucja) zrzeszanie się zostało ujęte jako „wolność obywatelska”. Konstytucja podkreśla szczególną rolę związków zawodowych w realizacji zasady pluralizmu. W myśl art. 12 Konstytucji Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych. Wolność zrzeszania się w związki zawodowe jest też gwarantowana przez art. 59 Konstytucji. Respektowanie wolności zrzeszania się w związki zawodowe w systemie ustawodawstwa III Rzeczypospolitej Polskiej stwarza korzystne warunki dla rozwoju pluralizmu oraz przyczynia się do umocnienia demokratycznego porządku państwa i idei społeczeństwa obywatelskiego.
 
REFERENCJE (23)
1.
Banaszak, B. (2010). Bezpośrednie stosowanie konstytucji w kontekście realizacji i ochrony praw i wolności. W: M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I: Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325513030.
 
2.
Banaszak, B. (2009). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325508661.
 
3.
Bucińska, J. (2008). Społeczne prawa człowieka w Konstytucji RP na tle standardów międzynarodowych, Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 
4.
Czarny, P., Naleziński, B. (2002). Wolność zrzeszania się. W: B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 8371101732.
 
5.
Florek, L. (1998). Dostosowanie przepisów prawa pracy do Konstytucji, „Przegląd Sądowy” Nr 9. ISSN 0867-7255.
 
6.
Florek, L. (1997). Konstytucyjne gwarancje uprawnień pracowniczych, „Państwo i Prawo” Nr 11–12. ISSN 0031-0980.
 
7.
Jarosz-Żukowska, S. (2010). Charakter i znaczenie wolności i praw jednostki wyrażonych w Rozdziale I Konstytucji RP. W: M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I: Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325513030.
 
8.
Józefowicz, A. (2000). Czy sądy mogą badać konstytucyjność ustaw, „Prawo i Życie” Nr 7. ISSN 0031-0980.
 
9.
Kabat, A. (2005). Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. W: K. Działocha (red.), Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe: Kancelaria Sejmu. ISBN 8370597203.
 
10.
Kaczyński, L. (1999). Układ zbiorowy pracy – problem konstytucyjny, „Państwo i Prawo” Nr 8. ISSN 0031-0980.
 
11.
Kaczyński, L. (1998). Wpływ art. 87 Konstytucji na swoiste źródła prawa pracy, „Państwo i Prawo” Nr 8. ISSN 0031-0980.
 
12.
Krzekotowska, K. (1988). Problemy ruchu zawodowego we współczesnym świecie, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” Nr 2. ISSN 0032-6186.
 
13.
Leśniewicz, B. (2001). Wolność zrzeszania się – refleksje na tle Konstytucji RP z 1997 r. W: T. Jasudowicz (red.), Polska wobec europejskich standardów praw człowieka, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”. ISBN 8372850364.
 
14.
Sanetra, W. (1998). Konstytucyjne prawo do rokowań, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” Nr 12.
 
15.
Sanetra, W. (1997). Prawa (wolności) pracownicze w Konstytucji, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” Nr 11. ISSN 0032-6186.
 
16.
Sanetra, W. (2000). Źródła prawa pracy w świetle Konstytucji RP. W: L. Florek (red.), Źródła prawa pracy, Warszawa: „Liber”. ISBN 8372060606.
 
17.
Seweryński, M. (2001). Konstytucyjne podstawy zbiorowego prawa pracy. W: M. Wyrzykowski (red.), Konstytucyjne podstawy systemu prawa, Warszawa : Instytut Spraw Publicznych. ISBN 8388594400.
 
18.
Skrzydło, W. (2000). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków: „Zakamycze”. ISBN 838855171X.
 
19.
Skrzydło, W. (2000). Polskie prawo konstytucyjne, Lublin: „Morpol”. ISBN.
 
20.
Tuleja, P. (2003). Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności – wybrane problemy, Kraków: „Zakamycze”. ISBN 8373332103.
 
21.
Winczorek, P. (2000). Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa: „Liber”. ISBN 8372060487.
 
22.
Wojtyczek, K. (2011). Konstytucyjny status jednostki w państwie polskim. Zagadnienia ogólne. W: P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325519636.
 
23.
Zoll, A. (1996). Związanie sędziego ustawą. W: J. Trzciński, A. Jankiewicz (red.), Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, Warszawa: Biuro Trybunału Konstytucyjnego. ISBN 8390453967.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031