Nowoczesne standardy wymiaru sprawiedliwości
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
JoMS 2015;25(2):289-296
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W europejskiej kulturze prawnej wykształcił się pewien model wymiaru sprawiedliwości. Jest on odzwierciedleniem tradycji prawnej, wyrosłej na gruncie prawa rzymskiego i prawa kanonicznego. Został oparty na tak zwanych zasadach, do których zalicza się: jawność postepowania, bezstronność, dyskrecja, profesjonalizm oraz jawność procedur i samych postępowań. Przestrzeganie tych zasad ma na celu dążność do obiektywizacji czynności procesowych i oderwanie sędziów od subiektywnych ocen czy decyzji. Standardy te zostały zapisane w wielu aktach prawa międzynarodowego, a także w konstytucjach poszczególnych państw, w tym w Konstytucji RP. Nowoczesny wymiar sprawiedliwości zapewnia na wyższym poziomie równy dostęp wszystkich ludzi do sądów i trybunałów oraz do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy przez właściwy, niezależny i bezstronny sąd. Jest to jednocześnie jedno z najbardziej fundamentalnych praw człowieka.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top