Niska frekwencja uczniów jako jedna z przyczyn niepowodzeń szkolnych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
JoMS 2015;25(2):297-311
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W większości szkół dużym problemem wychowawczym jest niska frekwencja oraz samowolne opuszczanie zajęć przez uczniów. Celem artykułu jest zbadanie jakości pracy szkoły ponadgimnazjalnej poprzez analizę frekwencji uczniów, powodów ich absencji, stosunku rodziców do tego zjawiska oraz określenie sposobów przeciwdziałania temu. Zła frekwencja uczniów to duży problem w większości szkół zgłaszany zarówno przez nauczycieli, jak i rodziców. Wpływa ona bezpośrednio na wyniki w nauce, obniżając tym samym poziom i jakość, a co za tym idzie, wyniki pracy szkoły. Należy zatem przyjrzeć się temu problemowi i zbadać jego przyczynę. W tym celu posłużono się badaniem ankietowym, skierowanym do uczniów klas drugich i trzecich zarówno liceum, jak i technikum w Zespole Szkół nr 7 w Warszawie. Badanie przeprowadzono wiosną 2013 roku. Wzięli w nim udział uczniowie oraz ich rodzice. Przeprowadzona ankieta dostarczyła wielu cennych informacji, pozwalających na analizę problemu. Wyciągnięte wnioski umożliwiły wdrożenie systemu naprawczego, co docelowo, w ciągu kilku lat, ma poprawić frekwencję uczniów, a tym samym jakość pracy placówki oświatowej (lepsze wyniki nauczania końcowo roczne oraz egzaminów zewnętrznych). Głównym celem badawczym jest identyfi kacja przyczyn niskiej frekwencji uczniów, określenie stosunku rodziców do absencji dzieci oraz sposobów jej przeciwdziałania.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top